Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022

Syftet med arvodesreglementet är att göra de ekonomiska förutsättningarna för förtroendeuppdraget tydliga. En förtroendevald ska inte drabbas ekonomiskt negativt på grund av sitt uppdrag. Rollen som förtroendevald innebär ofta ett engagemang som kan vara långt över vad den ekonomiska ersättningen motsvarar.

Gäller mandatperioden 2019-2022

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2018-06-18, § 87
Diarienummer: KS 2016–000612

Reglementet

Nedan kan du läsa ett utdrag ur arvodesreglementet.
Läs hela reglementet här:Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 (öppnas i nytt fönster)PDF (pdf, 633.1 kB)

Utdrag ur arvodesreglementet

Allmänt

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725) det vill säga:

 • Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder, kommittéer och motsvarande organisation som valts av kommunfullmäktige
 • Revisorer utsedda för granskning av kommunens räkenskaper
 • Ledamöter och ersättare i utredningskommittéer, projektgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper och tillfälliga beredningar
 • Ledamöter och ersättare i kommunala bolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och styrelser

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast 6 § samt 14 - 23 §§. § 2 Giltighetstid
Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2019 och den följande mandatperioden. § 3 Ersättning till annan än förtroendevald
Arvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt detta reglemente kan betalas ut till personer som kallats av kommunen att ingå i särskilda referensgrupper och arbetsgrupper för kommunala projekt. § 4 Ersättningsberättigade sammanträden med mera
Tjänstgörande ledamöter, inklusive närvarande ersättare och andra förtroendevalda som getts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som står i 4-5 §§, 8 § (timarvode) och 9 -13 §§ (förlorad arbetsförtjänst, förlorad semesterförmån och förlorad pensionsförmån) för sammanträden med mera. De tillfällen som ger rätt till ersättning står i punkterna a – l nedan. Ersättning och arvode för sammanträden utöver § 4, punkt a betalas ut till ledamöter och ersättare som är kallade. För ordförande och vice ordförande gäller vad som anges i § 7 Begränsat årsarvode.

 • sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndernas arbetsutskott, liksom revisorernas sammanträden
 • sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, referensgrupper, arbetsgrupper och tillfälliga beredningar
 • protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts
 • att som en del av det kommunala förtroendeuppdraget följa verksamheten genom till exempel informationsmöten, uppdrag som kontaktperson eller uppdrag som kontaktpolitiker
 • förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
 • överläggning med företrädare för annan kommunal instans än det den förtroendevalde själv tillhör
 • sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organisation
 • överläggning med kommunchef, sektorchef eller annan anställd vid den kommunala instans den förtroendevalde själv tillhör
 • besiktning eller inspektion
 • överläggning med utomstående myndighet eller organisation
 • fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
 • reseersättning till gruppmöten inför kommunfullmäktigesammanträden

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!