Lyssna

Ägardirektiv för Medeltidens Värld AB

Ägardirektiv för verksamheten i Medeltidens Värld AB, nedan kallat bo­laget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf § 86, 2015-06-15 och fastställda av bolagsstämma 2015-06 22.

Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Götene kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

 • gällande bolagsordning
 • gällande ägardirektiv
 • av fullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade sär­skilda direktiv
 • förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller för­fattning.

Kommunens insyn och styrfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och i ägarstymingsdokumentet "Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag".

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfat­tar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget kan inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen skall därför i samråd på sikt söka lösningar som tillgodo­ser båda dess intressen.

Underställningsplikt

 • Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:
 • större investeringar
 • taxekonstruktioner och andra normbeslut
 • bildande eller förvärv av dotterföretag
 • planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
 • övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Budget

Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. Företa­gets planer för det kommande året och likviditet/ upplåningsbehov meddelas kommunen vid den årliga budgetdagen året före budgeterat räkenskapsår.

Ekonomi

Bolaget ska avvecklas på det mest ekonomiska sättet (Kf § 68 2013-06-17).

Underlag för sammanställd redovisning

Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning och kommunens tidplan för årsredovisning.

Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända

 • protokoll från bolagsstämma
 • protokoll från styrelsesammanträden
 • bolagets årsredovisning
 • revisionsberättelse
 • granskningsrapport
 • verksamhetsplan och budget
 • plan för extraordinära händelser
 • övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla enskild handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Upphandling

I den mån detta låter sig göra skall bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.

Suppleanters inträde

Kommunfullmäktige beslutar om ordningen för suppleanters inträde.
Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträde även om han/hon ej er­sätter ledamot.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall enligt 8 kap. 6§ Aktiebolagslagen utarbeta och anta arbetsord­ing för sitt eget arbete vari bland annat skall redovisas arbetsfördelning mellan styrel­sen och eventuellt imättande organ.

Informationssammanträde

Kommunen kallar årligen, sedan årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts kommunen och i god tid innan bolagsstämma hålls, till ett informationssammanträde för ledamöterna och ersättare i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet skall styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisor närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.

Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunen upp­ställda mål.

Revisorer och lekmannarevisor

Revisorer och lekmannarevisor skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta skall F AR:s rekommendation om gemensam revision tillämpas.

Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt att redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.

Efter fullgjord granskning och revision skall varje år styrelsens presidie, revi­sor och lekmannarevisorer träffas vid ett s k revisionssammanträde för att eventuella synpunkter och iakttagelser från revision skall kunna delges styrelsen.

Ägardirektiv som PDF

Ägardirektiv för Medeltidens Värld AB Pdf, 327.9 kB.

Övriga styrdokument

Bolagsordning för Medeltidens Värld AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 KF § 86 och fastställda av bolagsstämman 2015-06-22.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!