Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Samråd: Detaljplan Götene 3:3

Publicerad: klockan

Ny detaljplan krävs för att marken ska kunna styckas av för FordonsGas AB`s räkning. Nedan finns relevanta handlingar för eventuella yttringar som bör komma in inom samrådstiden.

Det berörda området på fastigheten Götene 3:3 är för närvarande planlagt för busstation i anslutning till ett område planlagt för en tankstation för fordonsgas. Området som är planlagt för fordonsgas visade sig innehålla ett flertal ledningar för fiber, Samhällsbyggnads-kontoret ansåg att det var lämpligare att anlägga tankstationen på området som är planlagt för busstation. ett köpeavtal är upprättat mellan kommunen och FordonsGas Sverige AB. Den aktuella marken kan inte styckas av för fordonsgas om det är planlagd för busstation. Därför måste en ny detaljplan för området tas fram.

Var hittar du handlingarna?

Handlingarna finns uppsatta vid medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Öppet Måndag-fredag helgfria vardagar klockan 8.00-17.00. Planhandlingarna finns även att läsa nedan:

Synpunkter

Yttrande ska vara skriftliga och skickas antingen via brev eller e-post under samrådstiden. samrådstisd: 29 november -19 december 2018.

Brev: Götene kommun, Miljö-och bygglovnämnden, 533 80 Götene. E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor kring detaljplanen kan ställas till:

Ola Andreasson, stadsarkitekt
E-post:ola.andreasson@gotene.se    
Telefon: 0511-38 60 69

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!