Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Plan under utställning: Hönsäter 5:4, Sporthall Hällekis

Publicerad:

Modellskiss av idrottshall.Förstora bilden

Hällekis idrottshall. Klicka på bilden för att förstora.

Utställning av detaljplan för Hönsäter 4:1 och 5:4. Hällekis sporthall, Hällekis tätort, Götene kommun. Diskussionerna om en ny sporthall i Hällekis har pågått under lång tid. I samband med byggnationen av nytt äldreboende i Hällekis och  förändringar på skolan konstaterades att skolans nuvarande gymnastiksal behövs för andra ändamål vilket aktualiserade sporthallsbehovet på nytt.

Tre alternativa placeringar studerades och efter analys av för- och nackdelar valdes den nu aktuella placeringen väster om skolan i  anslutning till Hönsätersvägen/Industrivägen. Tanken är att kunna bygga en mindre hall i en första etapp som i framtiden kan byggas ut till fullstor.

Miljö- och bygglovnämnden har därefter utarbetat en detaljplan med utgångspunkt från dessa förutsättningar. Planen har varit föremål för samråd under perioden 2-30 november 2011. Efter sammanställning av inkomna synpunkter under samrådet har detaljplanerna bearbetats till den nu aktuella utställningshandlingen.

Genom detta utställningsförfarande bereds sakägare, myndigheter med flera samt andra berörda tillfälle att yttra sig om ovanstående planförslag.

Handlingar

Utställningstid

23 december 2011 till och med 23 januari 2012.

Utställningslokal

Samrådshandlingarna finns uppsatta på Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Medborgarkontoret är öppet måndag-fredag klockan 08.00-17.00. Handlingarna finns även på kommunens hemsida.

Synpunkter på förslaget kan lämnas under den samrådstid som anges ovan. Eventuella yttranden skall vara skriftliga och ställas till Götene kommun, Miljö- och bygglovnämnden, 533 80 Götene.

Den som inte senast inom samrådstiden har inkommit med skriftliga synpunkter kan senare förlora rätten att överklaga beslutet om planens antagande.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!