Lyssna

Kungörelse från Länsstyrelsen- Ansökan om tillstånd, Paroc AB

Kungörelse från Länsstyrelsen-Paroc AB ansöker om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet på fastigheter i Götene kommun. Ansökan omfattar tillverkning av mineralull.

Tillstånd enligt miljöbalken

Paroc AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet på fastigheterna Hönsäter 5:12, 5:95, 5:107 och 5:4 i Götene kommun. Ansökan omfattar tillverkning av mineralull.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 23 maj 2022.

Synpunkter kan skickas in via:

Länsstyrelsens e-tjänst 
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Post: Länsstyrelsen, Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-46324-2021.

Kontakt och tillhörande handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen Västra Götaland och i centrumhuset i Götene, eventuella frågor får du svar på hos Länsstyrelsen.

E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 40 00.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!