Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fritidspedagoger samlades för att utveckla elevernas förmågor

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Terminens fritidsforum är nu avklarat. Kommunens fritidspedagoger samlades för att diskutera hur de på olika sätt ska kunna stimulera elevernas lärande och utveckling av olika förmågor.

En gång per termin samlas kommunens fritidspedagoger till ett fritidsforum för att under en förmiddag lära av och tillsammans med varandra. Att samla samtliga fritidspedagoger till ett lärandeforum är en unik företeelse för Götene kommun. Syftet är att sprida kunskap mellan fritidshemmen och lära och inspirera varandra. Tisdagen den 6 maj var det dags igen. Ämnet för dagen var att utveckla elevers olika förmågor.  

Olika förmågor

Läroplanen ställer krav på att varje elev ska utveckla ett antal förmågor; begreppsförmågan, procedurförmågan, den metakognitiva förmågan, den kommunikativa förmågan och analysförmågan. Eleven tränar dessa förmågor i olika situationer under hela sin skoltid. Det är därför viktigt att eleverna också ges möjlighet att lära i andra miljöer än klassrummet.

Begreppsförmågan

att förstå och kunna relatera begrepp till varandra och kunna använda dem i nya sammanhang.

Procedurförmågan

att kunna söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, att kunna skilja på fakta och värderingar och avgöra källors användbarhet och trovärdighet samt veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Den metakognitiva förmågan

att kunna tolka, värdera, ha omdömen och kunna reflektera samt att lösa problem med anpassning till situation, syfte och sammanhang, kunna avgöra rimlighet och välja mellan olika strategier, att pröva och ompröva.

Den kommunikativa förmågan

att kunna samtala, diskutera, motivera och presentera, att kunna uttrycka åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument samt att redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Analysförmågan

att kunna beskriva orsaker och konsekvenser och föreslå lösningar, kunna förklara och påvisa samband samt kunna växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader liksom för- och nackdelar.

Stimulerande utveckling

Fritidshemmen har i Götene kommun en synlig och uttalat viktig roll i skolverksamheten och i barnens utveckling och lärandeprocesser. Fritidspedagogerna har en annorlunda kompetens jämfört med lärarna och ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor ur ett annat perspektiv. De stimulerar och utmanar eleverna att omsätta sina kunskaper i praktiken och i vardagsnära situationer genom samarbete och genom att använda olika kreativa uttryckssätt. Att ägna årets första fritidsforum till att diskutera olika arbetssätt för att kunna stimulera elevernas lärande och utveckling av dessa förmågor var därför betydelsefullt. 

Vid frågor kontakta:

Susanna Ward Jonsson, kommunutvecklare med pedagogisk inriktning

E-post: susanna.wardjonsson@gotene.se  Telefon: 0511-38 62 62

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!