Reglemente kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela den kommunala organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet som bedrivs av de övriga nämnderna, av de kommunala bolagen och av kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Gäller från och med: 2019-01-01

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2018-10-29, § 144

Reglementet

Nedan kan du läsa första stycket "Kommunstyrelsens uppgifter" i reglementet, för att läsa hela reglementet kan du ladda ned det här:
Reglementet för kommunstyrelsen Götene kommun 2019-2022 (öppnas i nytt fönster)PDF (pdf, 169.1 kB)

Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
1 §
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som anges i detta reglemente, samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).

Kommunstyrelsen får med stöd av 6 kapitlet 8 § kommunallag (2017:725) fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:

  • Beslut om anställningsstopp
  • Beslut om övergripande personalfrågor
  • Beslut om stopp för ytterligare investeringar
  • Slutligt beslut när två nämnder är oense

Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning. 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!