Lyssna

Platåberget Kinnekulle

"Denna ort är ljufligare än någon annan” skrev Carl von Linné om Kinnekulle år 1797. Mer än tre sekler senare kan vi fortfarande stämma in i Linnés hyllning.

Ekar på Kinnekulle.

Naturen och de hävdade markerna

På Kinnekulle går naturen och kulturen hand i hand. Det finns ingen helt orörd natur på berget och många av de vackra naturmiljöer som vi kan njuta av idag är resultatet av gamla tiders markanvändning. Historisk markanvändning, bergets speciella geologiska uppbyggnad och dagens skötsel har stor betydelse för Kinnekulles utseende idag.

På Kinnekulle finns en ovanlig koncentration av värdefull natur och ett stort antal sällsynta växter och djur. Det är vårt ansvar att se till att även framtida generationer kan få chansen att ta del av denna rika och för oss människor nödvändiga biologiska mångfald. Som exempel kan nämnas Kinnekulles västsida som är ett av Europas vackraste och mest värdefulla ek-områden med cirka 1500 grova ekar. De här ekarna är lika ovanliga som pandor och tigrar.

Naturreservat

Stora delar av Kinnekulle har blivit naturreservat, där det finns planer för hur markerna ska skötas för att de höga naturvärdena ska kunna bibehållas och utvecklas. I dessa marker är man välkommen ut och i det informationsmaterial som finns framtaget kan man läsa om besöksmålen och välja lämpliga förslag på promenadvägar.

Österplana hed och vall är ett stort, sammanhängande alvarområde på kalkstenslagret på Kinnekulle liknande Ölands och Gotlands alvar. Denna naturtyp är unik inte bara ur riksperspektivet utan även internationellt. Den speciella växtlighet som finns här är präglad av naturliga betingelser (tunt jordtäcke, speciellt mikroklimat) och en långvarig hävd i form av bete.

Munkängarna är ett ädellövskogsområde på Kinnekulles västsida på det bördiga alunskifferlagret. Här finns de flesta svenska lövträd representerade. Den vackert markerade kalkstensbranten, rödstenskleven, som löper längs hela berget är här mycket tydlig. Innan lövsprickningen, finns det sippor i mängder, vitsippor, blåsippor, gulsippor. De ersätts av heltäckande mattor med ramslökens vita blommor. Hela området doftar av lök vid denna tid.

Läs mer om Kinnekulles naturreservat.

Restaurering och bevarande

År 2007 avslutades projektet "Platåberget Kinnekulle - restaurering och bevarande" på Kinnekulle. I sex år har det pågått och kostat över 50 miljoner kronor.

Inom projektet har bland annat stora arealer alvarmark och trädklädd betesmark restaurerats, betesmarker har stängslats in, djurstallar har byggts, ett flertal naturreservat och biotopskydd har bildats och informationsmaterial har tagits fram.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarade för projektet med Götene kommun och Skogsstyrelsen som partners. Medverkan av markägare, djurhållare och boende på Kinnekulle var en viktig del i projektet.

Hälften av medlen finansierades av EU-fonden LIFE-natur. Resterande del finansierades av:

 • Naturvårdsverket 34 %
 • Länsstyrelsen Västra Götalands län 12 %
 • Skogsstyrelsen 2 %
 • Götene kommun 2 %
 • Västra Götalandsregionen 0,4 %

Natura 2000, ett europeiskt nätverk

Hela Kinnekulle ingår i ett stort nätverk av värdefulla naturområden inom EU, som kallas Natura 2000 och som beskriver särskilt skyddsvärda arter och miljöer. Många av dessa värdefulla miljöer finns just på Kinnekulle.

Bakgrunden till att Natura 2000 bildades är att människans påverkan på naturen hela tiden ökar. Detta leder till att livsmiljöerna för vilda växter och djur krymper i snabb takt i Europa och i övriga världen. Inom Eu har man därför beslutat att alla medlemsländer ska bidra till Natura 2000-nätverket och utse områden där naturvärden ska bibehållas och utvecklas.

På medborgarkontoret finns en broschyr, framtagen i projektet, med tillhörande karta. Den är gratis, passa på att ta en.

Platåbergets lager: USA KL TRE

Du kanske känner till ramsan sedan tidigare, kanske fick du lära dig den i skolan. Denna lilla ramsa är en bra minnesregel för de olika bergarter som bygger upp Kinnekulle och som även förklarar varför platåbergen sticker upp ur slättlandskapet. Kinnekulles högsta punkt är 306 meter över havet. Nerifrån och upp till toppen.

 • U - Urberg
 • S - Sandsten
 • A - Alunskiffer
 • K - Kalksten
 • L - Lerskiffer
 • TRE- Trapp/ Diabas

Platåbergens geopark

Kinnekulle ingår i Platåbergens geopark. En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen. Där bergen har en historia att berätta!

Mer information

Bild som beskriver Kinnekulles uppbyggnad nedifrån: Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och Trapp - diabas.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!