Lyssna

Ny översiktsplan

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Götene kommun. Information om arbetet och kommande aktiviteter presenteras på den här sidan.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare. Översiktsplanen ligger till grund för arbetet med detaljplaner och är ett underlag för andra beslut.

Från den 1 juni till den 30 september 2022 kan du lämna synpunkter på upprättat förslag till ny översiktsplan för Götene kommun.

Arbetet med ny översiktsplan

Hur ska Götene kommun se ut i framtiden? Vilka områden ska bebyggas och vilka ska bevaras? Ja, de frågorna och flera till ska få svar i den nya översiktsplanen.

Götene kommuns nuvarande översiktsplan togs i bruk 2010 och behöver göras om och anpassas inför kommande år. Det är ett stort arbete med flera moment som beräknas vara klart under 2022.

Planprocess

  • Inledande arbete – Här inhämtas och sammanställs kunskap, material och underlag. Kommunens sektorer och bolag, allmänheten, föreningar, näringsliv med flera engageras i arbetet.
  • Samråd – När det finns ett förslag till översiktsplan ska det samrådas. Syftet är att få fram ett bra beslutsunderlag. Här finns möjlighet att påverka innehållet och utformningen av översiktsplanen. Samråd för översiktsplanen skedde år 2018.
  • Granskning (Här är vi nu) – Efter samrådet gör kommunen ändringar och justeringar av planförslaget enligt de synpunkter som kommit in. Det nya planförslaget ska granskas i minst två månader. Här finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.
  • Antagande – Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.
  • Genomförande – Översiktsplanen är vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detaljplanering, framtagande av strategiska planeringsdokument eller fördjupningar är exempel på åtgärder som kan ingå i genomförandet.
  • Planeringsstrategi – Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Planen ska därför i början av varje mandatperiod följas upp där kommunfullmäktige i en planeringsstrategi ska ta ställning till om planen fortfarande är aktuell. Kommunen ska även redovisa hur översikts­planeringen ska drivas vidare.
Planprocessen

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på upprättat förslag till ny översiktsplan för Götene kommun. Översiktsplanen är en framtidsplan för kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen inom sitt geografiska område.

Granskningstiden är från den 1 juni till 30 september 2022

Synpunkter samt namn och adress ska skriftligen ha inkommit till: "Götene kommun 533 80 Götene" eller kommunstyrelsen@gotene.se senast den 30 september 2022. Märk ditt brev eller e-post med ”Översiktsplan”.

Eventuella frågor om planen kan ställas till:

John Cronqvist, planarkitekt, john.cronqvist@gotene.se
Elin Perjos, planarkitekt, elin.perjos@gotene.se
Unnar Kristmannsson, samhällsbyggnadschef, unnar.kristmannsson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!