Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nöjda brukare inom daglig verksamhet

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Mest nöjd är brukarna med självbestämmande. Detta visar den brukarundersökning som  genomfördes i oktober.

Resultat

Som helhet ser resultatet bra ut för daglig verksamhet där andelen positiva svar per kategori ligger på 78 % och därutöver. Högst resultat får kategorin självbestämmande med 87 %, Lägst resultat fick kategorin Bemötande med 78 %.

Högst nöjdhet

Mest nöjda är brukarna med att Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?(95 %) och får du Bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?(91 %.)

Lägst nöjdhet

Minst nöjda är brukarna på frågan Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?(62 %) och frågan Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?(67 %).

Skillnader i svar mellan kvinnor och män

Undersökningen visar att det är fler män som har svarat (60 %) än kvinnor (35 %) vilket också speglar den totala fördelningen av antal män resp. kvinnor som har daglig verksamhet. Utifrån medelvärdet på alla frågor är de män som har svarat mer nöjda (90 %) än kvinnorna (71 %). Här kan det vara intressant att verksamheten fördjupar sig i och för en diskussion kring varför svaren i vissa av frågorna skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

Bevarandeområden

  • Vet vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet? (95 %)
  • Får bestämma om saker som är viktiga i din dagliga verksamhet? (91 %.)
  • Förstår personalen på daglig verksamhet vad du säger? (86 %)
  • Känner du dig trygg med personalen på daglig verksamhet (86 %)

Förbättringsområden

  • Pratar personalen på daglig verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?(67 %)
  • Är du rädd för något på din dagliga verksamhet? (62 %)
  • Verksamheten bör också diskutera och ta reda på varför svaren i vissa av frågorna skiljer sig så mycket åt mellan kvinnor och män. .
  • Att öva på dataprogrammet med brukarna innan de ska svara

Handlingsplan

Enhetschefen för daglig verksamhet ska analysera och diskutera resultatet av denna brukarundersökning tillsammans med personalen och ge förslag på hur man kan bibehålla/utveckla den goda kvaliteten och förbättra de områden som nämns. Dessa förslag ska sammanställas i en handlingsplan.

Antal svar

Totalt har 39 personer ett beslut på daglig verksamhet, 13 kvinnor och 26 män varav 22 personer har svarat på frågorna. Bortfallet beror på att några tackade nej till att medverka, några kom inte till svarstillfället och några kunde inte svara på frågorna på grund av sin funktionsnedsättning.

Brukarundersökning daglig verksamhet 2018 Pdf, 330.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Om brukarundersökningen

Nationell brukarundersökning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför brukarundersökningar inom funktionshinderområdet. I Götene kommun genomförs brukarundersökning inom daglig verksamhet vartannat år.

Metod och syfte

Enkätfrågorna är framtagna i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare.

Alla kommuner har använt sig av ett dataprogram som heter Pict-O-Stat som är anpassat till personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar som gör att brukaren har större möjlighet att svara själv. Syftet är att ge brukarna möjligheten att uttrycka sin åsikt och ge dem ökat inflytande och delaktighet samt mäta kvaliteten på insatser enligt LSS.

Frågor

Det är totalt 11 frågor. Antalet frågor är färre än vid förra undersökningen då det var totalt 16 frågor. Frågorna har kategoriserats i fyra områden, Självbestämmande, Bemötande, Trivsel och Trygghet. Frågorna och svarsalternativen är förtydligade med pictogramsymboler och inspelat tal. Brukarnas har svarat på frågorna på sin dagliga verksamhet; Linden, Café Helena och på Järnvägsgatan 22. De har använt sig av en läsplatta med pekskärm. Instruktioner hur de ska gå tillväga för att svara har de fått av frågeassistenter. Brukarna har sedan på egen hand svarat på frågorna genom att peka på olika symboler i programmet. De brukare som ville svara på en pappersenkät fick möjlighet till detta.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!