Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vad händer med frågan om simhallen?

Fyra olika alternativa lösningar i simhallsfrågan har överlämnats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beredningen som utredde alternativen är inte eniga i vilken lösning som är den bästa. Beslut om vägval för simhallen förväntas fattas vid kommunfullmäktige i november i samband med budgeten för 2021.

Var står vi nu?

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fått ett utredningsmaterial om vad olika simhallslösningar innebär, såväl ekonomiskt, som tidsmässigt och inverkan på kommunen i stort.

Det är nu upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta beslut om vilken väg de ska gå i simhallsfrågan i samband med budgetprocessen för 2021. Beslut i frågan förväntas vid kommunfullmäktige i november.

Hur de olika partierna och politiska grupperna ställer sig till en framtida simhall kan läsas längre ner.

En beredning har utrett olika alternativa lösningar

I maj sattes en beredningsgrupp bestående av politiker och tjänstepersoner från kommunen ihop för att ta fram två förslag på hur man på bästa sätt hanterar frågan om en framtida simhall i Götene kommun.

Utredningsuppdraget bestod av fyra delar:

 1. Göra en omvärldsanalys för att se hur andra kommuner i liknade situation som Götene har valt att lösa sin simhallsfråga.
 2. Ta fram olika alternativ till renovering av befintlig simhall.
 3. Ta fram förslag till en ny simhall samt ett förslag på utomhusbad.
 4. Ta fram en konsekvensanalys (ekonomisk, tidsmässig, inverkan på kommunen med mera) på följande alternativ
  • Renovera befintlig simhall
  • Bygga en ny simhall
  • Bygga en utomhusbassäng
  • Avveckla befintlig simhall utan att bygga nytt.

Beredningen skulle sedan lämna förslag till kommunstyrelsen, utifrån utredningens resultat, vilket som är det bästa respektive näst bästa alternativet för simhallen. Beredningen kunde dock inte enas om ett förslag att rekommendera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hur gick utredningen till?

För att få fram underlag till utredningen har beredningsgruppen tittat på hur andra kommuner har gjort vid nybyggnation och renovering av simhallar. En konsult togs även in i arbetet för att gå igenom statusen på nuvarande simhall samt ge sitt perspektiv på nybyggnation respektive renovering.

Utomhusbassäng utreddes inte

På grund av tidsbrist utreddes inte alternativet om att bygga en utomhusbassäng.

Utredningens resultat

Utredningen resulterade i fyra alternativa lösningar. De beskrivs nedan tillsammans med tillhörande konsekvensanalys.

Renovering av befintlig simhall

Beredningen har kommit fram till, genom konsultens rapport, att renovering av simhallar generellt är ett riskprojekt och det är väldigt vanligt att varken budget eller tidsplan hålls. Den omfattande renovering av Västerbybadet som genomfördes 2006 budgeterades kosta 7 miljoner kronor men kostade i slutänden 27 miljoner kronor.

Det är svårt att uppskatta tiden för en renovering. Det kan ta några månader upp till flera år, beroende på simhallens skick och hur mycket som behöver renoveras. Erfarenheter från renoveringar är att det tar mycket längre tid än planerat. Detta beror på att när man väl påbörjar arbetet så upptäcks fler saker som måste åtgärdas som inte har synts på utsidan eller framkommit i de undersökningar som har genomförts.

Det kan bli en utdragen process från det att beslut tas till att renoveringen kan påbörjas på grund av risk för överklagan av upphandlingen av renoveringsentreprenör.

Simhallen skulle behöva stängas under den period som renoveringen pågår. Vid en större genomgripande renovering bör man räkna med att två års stängning är nödvändig.

Det enda rimliga vore att renovera för att simhallen ska hålla i ytterligare tre till fem år enligt konsulten. Det skulle kosta cirka fyra miljoner kronor.

Att renovera med sikte på att simhallen ska hålla i 20 år eller längre innebär en väldigt hög kostnad och många problem skulle ändå kvarstå som inte går att renovera bort, såsom skicket på stomme och bärande delar av bassängen.

Nuvarande byggnad lever heller inte upp till nuvarande krav på bland annat tillgänglighet och tekniska utrymmen, vilket skulle medföra kostsamma utbyggnader, enligt konsultrapporten.

Bygga ny simhall på befintlig plats

Om man ska bygga en ny simhall på samma plats som den befintliga, blir byggtiden längre, upp till tio år. Detta eftersom nuvarande simhall måste rivas innan den nya kan påbörjas.

Detaljplanen för området kan också behöva göras om utifrån dagens krav på byggnationen. En ny detaljplan tar cirka två år att ta fram och riskerar att överklagas av närboende. Till detta tillkommer troligen att nya markundersökningar behöver göras för att säkerställa att placeringen är bra.

Det innebär att kommunen kommer vara utan simhall under många år under rivings- och byggtiden.

Att bygga en ny simhall i minst samma storlek och med optimal tillgänglighet utifrån dagens krav kostar mellan 160 och 180 miljoner kronor enligt konsulten.

Till det tillkommer en årlig driftskostnad på 11,7 miljoner kronor. Idag är den årliga driftskostnaden för simhallen 4,4 miljoner kronor.

Bygga ny simhall på annan plats

Om man väljer att en ny simhall ska byggas på en annan plats ska en ny lämplig tomt hittas, något som kan ta tid.

I så fall skulle nuvarande simhall kunna hållas öppen under nybyggnationen. Det innebär dock att man även skulle behöva renovera befintlig simhall för att den ska hålla under byggnationstiden. Det betyder att stora kostnader skulle behöva läggas på den befintliga simhallen för att kunna hålla den öppen till dess att den nya simhallen är klar. Under renoveringstiden skulle simhallen bli tvungen att stänga.

Det är dock fortfarande risk för akutstopp i verksamheten, även om den renoveras, i och med att ingen vet hur länge vattenreningen eller ventilationen fungerar. Det skulle innebära stora ekonomiska risker för kommunen som fastighetsägare och ansvarig gentemot den entreprenör som driver verksamhet i simhallen.

Ett tryggare alternativ skulle i så fall vara att kommunen själva driver verksamheterna i simhallen tills den nya finns på plats, för att slippa de ekonomiska konsekvenserna i form av avtalsbrott gentemot en entreprenör vid ett akutstopp. Beredningen har inte utrett eventuell kostnad för en egen driftorganisation.

Avveckla och riva befintlig simhall

Årskostnaden för att driva befintlig simhall är 4,4 miljoner kronor. De pengarna skulle vid en avveckling av befintlig simhall kunna omfördelas till andra verksamheter, såsom skola, barnomsorg, äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Om simhallen skulle avvecklas och rivas skulle den plats där simhallen nu står kunna användas till en ny förskola eller nya bostäder, enligt beredningens rapport.

Om simhallen avvecklas och rivs är Västerbyområdets framtida utveckling något som de förtroendevalda i så fall får ta ställning till. Förslag finns att utveckla området till ett fritidsområde med ett flexibelt aktivitetscenter för alla åldrar, med till exempel parkourbana, cykelbanor och ett kulturhus.

De politiska partiernas ställningstaganden i fråga om simhallens framtid

Läs vad de olika politiska partierna och grupperna tycker i simhallsfrågan.

Alliansen ++ (Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Götenes framtid)

Alliansen++ har beslutat:

 • att inte investera i ett nytt badhus
 • att driva nuvarande badhus vidare år för år till dess att det är uttjänt
 • att avsätta 5,8 miljoner kronor per år (inklusive de 4,8 miljoner kronor som avsätts idag) under budgetperioden (2021-2023) för drift underhåll och delvis renovering av nuvarande badhus

Sammanfattning

Genom att inte bygga något badhus skapar vi utrymme för kommande utveckling av våra olika verksamheter och säkrar kvalitén inom äldrevård, skola och omsorg. Att riva ett fungerande badhus som enligt utredning kan hållas igång ytterligare några år, känns varken kostnadseffektivt eller hållbart. Genom att tillföra vissa resurser och driva badhuset vidare på något sätt år för år för medborgarna mer valuta för redan investerade skattepengar.

Genom att inte bygga ett badhus skapar vi möjlighet att fortsätta driva bra kärnverksamhet, ha kvar skolor och förskolor i alla våra tätorter samt bredda och utveckla fritidsutbudet för barn och unga.

Det är ett stort steg att gå från att ha ett badhus och att inte ha ett. Det är alltid svårt att ”förlora” något. Vi måste istället fundera över om vi skulle ha byggt ett badhus om vi tidigare inte haft något och om badhuset – när det står där fint och färdigt – har löst några reella problem för kommunen.

I vår kombination av bred utredning kring barns och ungas fritidsbehov och genom att satsa på att driva nuvarande simhall så länge det går, tar vi ansvar för framtida möjligheter till utveckling av fritidssektorn.

Vi avsätter i förslaget dessutom 1 miljon kronor extra per år som vi driftar vårt nuvarande badhus för att till viss del renovera badhuset och därigenom ge kommuninnevånarna en möjlighet till bad under badhusets återstående förlängda livslängd. Enligt förslaget från Ablix kan vi genom investeringar på 3,7 miljoner kronor förlänga livslängden på badhuset med 3–5 år.

Finansiering av ett badhus: Minskat utrymme för nuvarande verksamhet eller skattehöjning?

Ett badhus skulle kosta omkring 10–13 miljoner kronor per år i drift. Detta är ett kostnadsutrymme som måste skapas, antingen genom årliga besparingar under 30 års tid (avskrivningstiden) eller genom skattehöjning på uppskattningsvis 23 öre (motsvarar cirka 69 kronor mer i skatt per månad för varje invånare i Götene). 40 öre av det totala skatteuttaget (nu på 35,12) skulle då gå till badhusdrift.

Vi anser att den verksamhet vi har idag skall värnas och utvecklas och inte dras ner. Vi har inte utrymme att kunna spara ytterligare 10-13 miljoner kronor i verksamheten utan att detta förorsakar stora kvalitetsförsämringar.

Exempel på neddragningar

12 miljoner kronor om motsvarar 11 lärartjänster från skolan, men sparar man här måste vårt beslut att ha skolor och förskolor i alla tätorter behöva omprövas.

Utgår vi exempelvis från socialnämndens verksamhetsområde skulle driften av ett badhus självklart kunna finansieras genom att

 • Lägga ner Träffpunkterna
 • Ta bort Frivilligsamordnaren
 • Lägga ner Mötesplatsen Götene äldrecenter
 • Lägga ner Dagverksamheten Druvan
 • Lägga ner Familjecentralen
 • Ta bort Familjeteamet
 • Ta bort Alkohol- och drogrådgivningen
 • Ta bort den biträdande socialchefen och kommunutvecklaren

För Alliansen ++
Susanne Andersson, C
Kommunstyrelsens ordförande

Götenes framtid

Från badhusberedningen har två förslag kommit, antingen lägga ner badverksamheten i Götene eller bygga en ny simhall för 183 miljoner.

Götenes Framtid delar inte beredningens resultat. Vi anser att man ska ha kvar badmöjligheten, genom i första hand en renovering för en begränsad summa, och i andra hand ett nybygge för en betydligt lägre summa än förslaget från Ablix.

För att åstadkomma detta är vi beredda, om så krävs, att göra en mindre skattehöjning.

Eftersom underlag för en enklare simhall saknas i underlaget, och vad som är absolut tvunget att göra vid en större renovering, inte tydligt framgår, så är vi inte beredda att avsätta en summa för detta i budgeten. Vi stödjer alltså förslaget att vi kör vidare i befintligt skick, med ett påslag på en miljon för eventuellt akuta åtgärder. Denna miljon skall inte gå till driftsbolaget utan användas av fastighetsägaren.

Anders Månsson 2020-10-01

Miljöpartiet

Gällande Simhallen i Götene har Miljöpartiet de gröna beslutat att stå bakom en nybyggnation utifrån följande aspekter.

Social hållbarhet: En simhall är viktig för såväl enskilda som föreningslivet i kommunen. En simhall skapar förutsättningar för simkunnighet och bättre folkhälsa hos våra invånare och kan användas av alla åldersgrupper. Företag kan erbjuda anställda friskvård. Självklart ska badhuset vara tillgängligt för personer med funktionsvariabler och personer i behov av rehabilitering. Det bör vara en simhall som är anpassad till vardaglig fysisk aktivitet och anpassas så att både allmänhet och föreningar kan ha aktiviteter samtidigt. Därutöver är badhus en viktig mötesplats, i ännu högre grad om den kombineras med gym- och caféverksamhet.

Riksidrottsförbundet gjorde 2011 en idrotts- och motionsvaneundersökning bland 7-70- åringar som visar att de 10 vanligaste motionsaktiviteterna hos dem är promenad, styrketräning, löpning, gympa, cykling, simning, power-walking, längdskidåkning, fotboll och dans. Simning kommer alltså på sjätte plats. Simhallen är därmed en viktig aktivitet och möjlig att kombinera med andra aktiviteter som gym och löpning i motionsspåret, löparbanor och fotbollsplaner som redan idag finns på Västerbyområdet där nuvarande simhall finns. Därför förordar vi att en ny simhall byggs på Västerbyområdet.

Miljö och klimat: För att badhuset ska vara tillgängligt för alla bör det vara möjligt att ta sig till badhuset med cykel och kollektivtrafik för att eliminera biltrafik så långt det är möjlig.

Via en motion från Miljöpartiet har det beslutats att sätta solceller på kommunens alla nybyggen. Det finns också exempel på tak där solceller kombinerats med sedumtak som har många fördelar. Den främjar biologisk mångfald. Takets tätskikt får en längre livslängd då det inte utsätts för UV-strålning. Sedumtak är både torktåliga och vattenhållande vid stora regnmängder. Det har isolerande effekt och ger en jämnare inomhustemperatur. Vi föreslår även limträ i stället för betong där det är lämpligt. Miljöpartiet kräver förnybar energi och hög energieffektivitet så långt det är möjligt utan att ge avkall på luft- och vattenkvalité. Likaså att nödvändig kemikalieanvändning i möjligaste mån är miljövänlig. Ångteknik i stället för kemikalier bör användas vid städning.

Ekonomi: Simhallar är ett stort ekonomiskt åtagande för alla kommuner. Kostnaderna som det medför får inte gå ut över annan verksamhet. Miljöpartiet vill bevara förskolor, skolor och Träffpunkter i alla kommunens orter och ser också behov av att utveckla stöd och aktiviteter för barn och unga. Även om en simhall kan ses som en resurs för både skola och omsorg får kostnaderna inte överskugga och urholka kvalitén i dessa verksamheter. Därför anser Miljöpartiet att en skattehöjning är nödvändig för att finansiera en nybyggnation och kommande årlig drift. Beroende på kostnad kan en skattehöjning vara nödvändigt med upp till 35 öre. För att undvika onödiga kostnader bör hållbara material användas och hög kompetens kopplas till en noggrann projektering med genomlysta konsekvenser av olika lösningar innan beslut tas. Alla förändringar under byggnation och i efterhand kan få stora ekonomiska konsekvenser.

För styrelsen i Miljöpartiet de gröna

Anders Johansson
Ordförande

Kirsten Callander Junker
Sekreterare

Den röda oppositionen (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet)

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets synpunkter till simhallsberedningen

Vårt förslag är att bygga en ny simhall.

Simhallen skall också innehålla möjlighet till en gymlokal. Detta för att få en kompletterande motionsform till simning.

Vi eftersträvar ett så litet glapp som möjligt tills ny simhall finns på plats. Det betyder att nuvarande simhall skall drivas så länge det går och det finns teknisk möjlighet till.

Vi bedömer att det inte är värt besväret att reparera den nuvarande för mycket. Dessutom skulle Göteneborna bli utan simhall under en allt för lång och dyr renoveringsperiod.

För att inte få för lång stillastående verksamhet bör processen ha ett prioriterat beslut och arbetsgång.

Placeringen av simhallen bör utredas skyndsamt och noga.

Vi anser att kommunen ska använda sig av de billigare möjligheter som finns tillgängliga på marknaden typ konceptsimhall eller modulbyggnader. Kan vi få en simhall till lägre pris men med samma kvalitet ska det undersökas.

För oss är det viktigt med en ny simhall från flera olika synvinklar

Motion, rörelse och friskvård som med fördel kan användas, utnyttjas och uppskattas av alla, oavsett förutsättningar, ålder, kön eller eventuella funktionsnedsättningar. En simhall är ett exempel på en anläggning där precis alla kan motionera efter eget behag, förmåga och oavsett ålder.

Investeringar i nya simhallar ger en lång och lönsam avkastning på folkhälsan.

Skolverkets rapport visar att för få undervisningstillfällen och begränsad tillgång till simhall är den största orsaken till att eleverna inte är simkunniga. Eleven måste också få tillgång till denna undervisning för att få godkänt betyg i idrott.

En ny simhall handlar också om att rädda liv

Antalet omkomna genom drunkning har under den senaste fyraårsperioden ökat med 25 procent! Att kunna simma är inte bara en medborgerlig rättighet, det är en färdighet som räddar liv!

Föreningsverksamheten är att ge barn och ungdomar möjlighet att simma utifrån sina egna förutsättningar, samt att via simningen hjälpa barn och ungdomar att stärka sin självkänsla och samtidigt ge dem möjligheter att utvecklas socialt i grupp. En simhall har stor betydelse för kommunens attraktivitet.

Har vi råd med en ny simhall? frågar sig en del. Frågan är berättigad. Det är kostsamt att bygga simhall. Som vi ser det har Götene inte råd att avstå från simhall.

Finansiering

Investeringen kan leda till att vi får låna för att inte ha en undanträngningseffekt av andra investeringsprojekt. Idag har vi inga lån vilket gör att kommunen har kapacitet att låna.

Kapitalkostnaden finansieras med en skattehöjning alternativt inteckning av det generella statsbidraget, som är ca 8 952 589 för Götenes del 2021. (UO25 anslag 1:1)

Sverigedemokraterna

Badhus i Götene

Sverigedemokraterna vill ha ett badhus i Götene.

Det är en central motionsplats för många, och vi bör skapa alla möjligheter till fysisk aktivitet. Vi tänker framåt och planerar för kommande generationer. Vi är medvetna att detta kostar mycket pengar. Vi tror dock att detta kan vara en bra investering för vår kommun och kommuninvånarna.

Det socioekonomiska värdet av kommunala faciliteter är stort.

Sen tycker vi att det borde ha utlysts en form av folkomröstning ang badhusets vara eller icke vara. Som läget är nu vet vi inte om invånarna är med på tåget.

Vi stödjer förslaget om ett mindre badhus i den bemärkelsen att inte bygga en djupdel. Antalet banor bör dock vara sex stycken. Plats för gym.

Heléne Granbom Angerheim
gruppledare Sverigedemokraterna

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!