Lyssna

Taxa för hushållsavfall, latrin, industriavfall och slamsugning

Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS) hanterar renhållningen i Götene kommun.

Mer information om Avfall och Återvinning Skaraborg hittar du på deras hemsida.

Renhållningstaxan är antagen i fullmäktige den 24 oktober 2019 § 168.

Renhållningstaxa 2020

För renhållning inom Götene kommun.

Gäller från och med den 1 januari 2020

  • Hushållsavfall
  • Latrin
  • Industriavfall
  • Slamsugning

A. Taxa för hushållsavfall

1. Allmänt

Med hushållsavfall avses avfall och orenlighet som härrör från hushåll enligt ”Föreskrifter för avfallshantering för Götene kommun” (Kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 §).

2. Moms

Lagstadgad mervärdesskatt (moms) ingår i nedanstående priser. Priserna i avsnittet C ”Industriavfall” är dock angivna exkl moms.

3. Hämtning, transport och destruktion av källsorterat hushållsavfall

Alla avgifter visas i kronor.

Hushållsavfall boende året runt och verksamheter
KärltypGrundavgiftRörlig avgiftTotalt
Kärl 140 liter varje vecka5513 2723 823
Kärl 140 liter varannan vecka55113521 903
Kärl 140 liter var 4:e vecka5515411 092
Kärl 240 liter varje vecka55156086 160
Kärl 240 liter varannan vecka55128053 356
Kärl 360 liter varje vecka55184138 964
Kärl 360 liter varannan vecka55142064 757
Kärl 660 liter varje vecka5511542315 975
Kärl 660 liter varannan vecka5517 7128 264
Container 4 kubikmeter, varannan vecka55136 55937 110
Container 4 kubikmeter, varje vecka55173 11873 669
Container 6 kubikmeter, varannan vecka55143 43243 984
Container 6 kubikmeter, varje vecka55186 86587 416
Container 8 kubikmeter, varannan vecka55151 61352 164
Container 8 kubikmeter, varje vecka551103 225103 777
Container 10 kubikmeter, varannan vecka55160 93261 483
Container 10 kubikmeter, varje vecka551121 863122 415

Kommentar:
För hämtning av hushållsavfall eller latrin med lägre hämtningsfrekvens än varannan vecka krävs dispens av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.

Pris per år utgår från antagandet att året har 52 veckor. För hämtningsfrekvensen ”varje vecka” är antal hämtningar beräknad till 52 hämtningar per år, ”varannan vecka” 26 hämtningar per år, ”var 4:e vecka” 13 hämtningar per år.

Hushållsavfall fritidsboende (perioden 15 maj till 15 september)

Kärltyp och hämtningsintervall

Grundavgift

Rörlig avgift

Totalt

Kärl 140 liter varje vecka

184

1 191

1 375

Kärl 140 liter varannan vecka

184

492

676

Kärl 140 liter var 4:e vecka

184

243

427

Kärl 240 liter varje vecka

184

2 043

2 227

Kärl 240 liter varannan vecka

184

1 076

1 260

Kärl 360 liter varannan vecka

184

1 613

1 797

Kärl 660 liter varannan vecka

184

2 957

3 141

Kommentar:
För hämtning av hushållsavfall eller med lägre hämtningsfrekvens än varannan vecka krävs dispens av miljö- och bygglovsnämnden.

Pris för perioden 15 maj till 15 september (4 mån) har beräknats efter följande hämtningsfrekvenser; ”varje vecka” 19 hämtningar, ”varannan vecka” 10 hämtningar”, var ”4:e vecka” 5 hämtningar.

4. Stegtillägg för hämtning av hushållsavfall (gäller en- och flerfamiljsvillor i tätort)

Extra avgift för sopkärl som ej är placerat vid sopbilens angöringsplats (tomtgräns) vid hämtningstillfället.

Avgiften är 5.50 kronor per meter och gäller alla kärlstorlekar och per hämtningstillfälle (avståndet mäts två meter från sopbilens angöringsplats vid tomtgräns till sopkärlets uppställningsplats).

Priset motsvarar GVV:s självkostnad.

5. Byte av kärl eller container

Avgift vid byte av kärl eller container

Kärl eller container

Avgift

Byte av kärl, kronor per kärl
Utkörning av kärl vid helt nytt abonnemang
(första utställningen) är kostnadsfri för kunden.

270

Utställning av kärl

270

Hämtning av kärl

270

Byte eller återtagning av container,
(gäller alla byten), kronor per behållare.

1150

Utkörning eller återtagning av container bekostas alltid av kunden.

Priset motsvarar GVV:s självkostnad.

6. Extra säck eller behållare och extra hämtning

Vid extra hämtning tillkommer en avgift på 54 kronor per extra säck eller behållare (högst 125 liter) vid ordinarie tömningstillfälle (ska meddelas innan tömning). Framkörningsavgift: 141 kronor.

Priset motsvarar GVV:s självkostnad inklusive behandlingsavgift.

Pris extra hämtning, kärl eller säck

Kärltyp

Tömningsavgift
inklusive
framkörning

Behandlingsavgift

Totalt

Kärl 140 liter

141

54

195

Kärl 240 liter

162

103

265

Kärl 360 liter

205

146

351

Kärl 660 liter

270

254

524

Säck, 125 liter

141

54

195

Extra säck (vid ordinarie hämtning)


54

54

7. Grovavfall från hushåll

Osorterat avfall inlämnat på Återvinningscentralen Götene kostar 1 900 kronor per ton.

8. Index

Kommunfullmäktige i Götene har i sitt beslut 2004-12-13, § 138, bilaga punkt 9 beslutat att ”Pris som beräknas genom indexuppräkning fastställs genom beslut av Götene Vatten & Värme AB:s styrelse”. Kommunfullmäktige har även 2006-11-27 § 123 (bilaga punkt 9) beslutat samma sak.

Till grund för indexregleringen läggs Avfall Sveriges Avfallsindex A12:1MD. Beräkningen baseras på förändringen mellan indextalet för augusti månad jämfört med augusti månad föregående år. Prisförändringen beräknad efter index träder i kraft 1 januari påföljande år.

9. Faktureringsperioder och betalning

Fakturering sker som regel två gånger per år avseende perioderna januari-juni och juli-december. Förfallodagar är 30 april respektive 30 september. Kunder som abonnerar på container faktureras som regel månadsvis. För fritidsbostäder sker fakturering som regel en gång per år med förfallodag 30 april.

10. Övrigt

Priser och abonnemang som inte finns upptagna i prislistan beräknas utifrån självkostnadspris för tjänsten inklusive fasta kostnader. Exempelvis kostar en extra tömning för ett 140 liters kärl 1 framkörningsavgift á 130 kronor plus behandlingsavgift.
Vid delning av kärl faktureras alla en fast avgift medan den rörliga avgiften delas.

B. Taxa för latrin

1. Hämtning av latrinkärl (åretruntboende och fritidsboende)

Abonemang för latrinhämtning varannan vecka har upphört den 1 januari 2007. Hämtning sker genom så kallad budning (kunden kontaktar entreprenören då hämtning önskas). Avgiften är 946 kronor per kärl.

Kommentar:
Den 1 januari 2005 infördes förbud i Sverige att deponera organiskt avfall (exv latrin). Latrinabonnemang upphörde att gälla från den 1 januari 2007. Götene Vatten & Värme
har av Länsstyrelsen beviljats dispens från förbudet.

C. Taxa för industriavfall

Avlämningsavgifter för avfall (som ej är hushållsavfall) vid Återvinningscentralen i Götene.

Nedanstående avgifter gäller alla näringsidkare. Avgiften gäller även för privatpersoner där mängden eller vikten av avlämnat avfallet överstiger det som kan anses vara normalt för ett hushåll.

Avlämningsavgiften för näringsidkare, som inte har återvinningskort, är alltid lägst 250 kronor plus moms per besök (312.50 kronor inklusive moms). I övrigt gäller nedanstående avgifter för olika avfallsslag.

Avgift för industriavfall

Avfallsmängd kubikmeter per år

Avgift i kronor per år exklusive moms

Totalt tillåten mängd avfall
per år

Upp till 3-4 kubikmeter

250

(ett lass, vanligt hyrsläp)

Upp till 8-10 kubikmeter

500

(ett lass, bilsläpkärra med
grindar)

Upp till 60 kubikmeter

3 000

(ett lass varannan månad,
bilsläpkärra med grindar)

Upp till 120 kubikmeter

6 000

(ett lass varje månad,
bilsläpkärra med grindar)

Upp till 240 kubikmeter

12 000

(ett lass varannan vecka,
bilsläpkärra med grindar)

Upp till 520 kubikmeter

24 000

(ett lass varje vecka,
bilsläpkärra med grindar)

Över 520 kubikmeter

Årskort kan ej
tecknas.

Kontakta entreprenör.

1. Avlämningsavgifter grovavfall

Avlämningsavgifter grovavfall

Typ av avfall

Avgift

Osorterat avfall, kronor per ton

1 520

Brännbart avfall, kronor per ton

800

Deponirest, kronor per ton

1 150

Täckmassor till deponi, kronor per ton

620

Gips, kronor per ton

800

Skrot, kronor per ton

0

Trä och rivningsvirke, kronor per ton

200

Ris för flisning, kronor per ton

200

Kompost, kronor per ton

300

Stubbar, kronor per ton

710

Schaktmassor/tegel, kronor per ton

150

Asfalt, kronor per ton

33

Källsorterat returmaterial, lägsta avgift
per besök, kronor

250

Övrigt avlämnat avfall från
näringsidkare

offert

2. Försäljning av kompostjord (producerad vid Återvinningscentralen)

Kompostgjord till privatpersoner kostar 250 kronor per bilkärra ( cirka 500 kilo).

Kompostjord till näringsidkare kostar 250 kronor per ton.

3. Farligt avfall

Avgifter för farligt avfall

Typ av avfall

Avgift

Absorbenter, kronor per kilo

8

Aerosoler, kronor per kilo

8

Asbest, kronor per ton

1 400

Basiskt avfall, kronor per kilo

8

Bekämpningsmedel, kronor per kilo

50

Brandsläckare kronor per styck

120

Färg, lim, harts, kronor per kilo

8

Glykolrester, kronor per kilo

8

Kvicksilverhaltigt avfall, kronor per kilo

250

Lösningsmedel, kronor per kilo

8

Olja, kronor per liter

3

Oljefilter, kronor per kilo

8

Rengöringsmedel div., kronor per kilo

8

Smörjmedel/fett, kronor per kilo

8

Syror, kronor per kilo

8

Tryckimpregnerat trä, kronor per ton

1 600

Kommentar:
Bolagets huvudsakliga uppgift vid Återvinningscentralen i Götene (ÅVC) är att samla in grovavfall från kommunens hushåll. Verksamheten finansieras via avgiften i ”Renhållningstaxa för hushållsavfall”.

GVV erbjuder även mottagning av grovavfall från näringsidkare, men enbart inom ramen för vår verksamhets tillstånd och kapacitet. Det innebär att vi inte kan hantera miljöfarligt avfall, däck eller våta hushållssopor från näringsidkare. Även möjligheten att ta emot schaktmassor kan variera under året.

ÅVC erbjuder näringsidkare ett så kallat ”återvinningskort” (årskort) för utnyttjande av ÅVC. Avsikten med kortet är att underlätta administrationen för såväl ÅVC som avfallslämnaren Även här undantas miljöfarligt avfall, däck och våta hushållssopor.

Vid anskaffande av ”återvinningskortet” debiteras kunden från dag ett i aktuell månad till årets slut. Mot uppvisande av giltigt kort har innehavaren tillgång till anläggningen för att lämna sitt färdigsorterade avfall. Kortet ska vara märkt med näringsidkarens namn.

En näringsidkare som avlämnar ett parti osorterat avfall och där någon fraktion i det osorterade avfallet har ett högre pris än för artikeln ”osorterat avfall” (artikel nummer 10), skall priset för hela partiet beräknas efter artikeln med högst avlämningsavgift.

VD har befogenhet att teckna avtal om avlämningsavgifter med näringsidkare i särskilda fall. VD har även befogenhet
att besluta om priser för ”försäljningsprodukter”, taxa för industriavfall och tjänster utförda med lastmaskin vid ÅVC.

D. Taxa för slamsugning

Slam från slamavskiljare och slutna tankar (enskilda avlopp) inklusive behandlingsavgift

Obligatorisk eller Periodiserad tömning*

Avgift

Volym 0-3 kubikmeter, kronor per tömning

865

Volym 3,1- 6 kubikmeter, kronor per tömning

1 319

Tillkommer för varje ytterligare kubikmeter, kronor

243

Akut tömning av slam. Tillkommer för framkörning per
tömningstillfälle

487

*) Volymen 0-3 kubikmeter beräknas på genomsnittet 2,25 kubikmeter.
Volymen 3,1 – 6 kubikmeter beräknas på genomsnittet 4,50 kubikmeter.

2. Slam från fettavskiljare inklusive behandlingsavgift

Vid obligatorisk och periodiserad tömning är avgiften för 0-1 kubikmeter 1 352 kronor per tömning. För varje ytterligare kubikmeter tillkommer en avgift på 1 054 kronor per kubikmeter.

3. Timersättningar

Slamsugningsfordon med förare kostar 963 kronor i timmen. Hjälparbetare kostar 430 kronor i timmen.

Kommentar
PR Slamsugning AB, Falköping, har Götene Vatten och Värmes uppdrag att utföra hämtning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och enskilda avloppsanläggningar inom Götene kommun. PR Slamsugning AB har även Götene Vatten och Värmes uppdrag att utföra hämtning och behandling av slam från fettavskiljare.

4. Index

Till grund för indexregleringen läggs Avfall Sveriges Avfallsindex A12:1MD.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!