Lyssna

Reglemente för krisledningsnämnden

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Krisledningsnämndens reglementet är styrdokumentet för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Reglementet

Kommunfullmäktige antog den 29 augusti 2022, § 112 reglemente för krisledningsnämnden som gäller från 1 januari 2023.

Nedan kan du läsa reglementet och det finns också möjlighet att ladda ned det här:

Reglemente för krisledningsnämnden som pdf. Pdf, 262.8 kB.

Reglemente för krisledningsnämnden

Uppdrag och verksamhet

1 §

I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap (LEH). I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar.

Krisledningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning, följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Krisledningsnämndens reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.

2 §

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktion ska fungera på lägsta acceptabla nivå.

3 §

Kommunen ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. Händelsen ska innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas.

4 §

Krisledningsnämnden har, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, till uppgift att:

 • tolka kommunens roll
 • ange inriktning för krishantering
 • företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna
 • besluta om förändringar i servicenivåer
 • besluta om omfördelningar av kommunens resurser
 • vid behov ge bistånd till andra kommuner
 • tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas
 • ansvara för informationsinsatser
 • besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffade händelser
 • fatta beslut och ge delegationer.

Beslut om verksamhet

5 §

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, förste vice ordföranden, eller, om denne har förhinder, andre vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska snarast anmälas till nämnden.

6 §

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

7 §

Krisledningsnämnden ska också fatta beslut om när nämndens verksamhet upphör att gälla.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om ett sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

Ekonomiskt stöd till enskild

8 §

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild drabbad.

Bistånd mellan kommuner och landsting

9 §

Krisledningsnämnden får besluta att på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Efter att ett bistånd har lämnats har krisledningsnämnden enligt 4 kapitlet 1 § LEH rätt till skälig ersättning från den andra kommunen eller landstinget.

Uppföljning och rapportering

10 §

Beslut samt underlag till beslut som fattas av krisledningsnämnd ska dokumenteras. Dessa beslut ska anmälas på närmast följande sammanträde för kommunfullmäktige.

Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av den kommunala revisionen.

11 §

Krisledningsnämnden ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt vidtagna och planerade åtgärder.

Sammansättning och arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

12 §

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

13 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Vid en extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter och ersättare muntligt via telefonsamtal, eller på annat lämpligt sätt.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet snarast möjligt.

Närvarorätt

14 §

Krisledningsnämnden får som ett led i sitt beslutsfattande inhämta upplysningar från sakkunniga inom den övriga kommunala verksamheten. Nämnden får besluta att nämndsordföranden eller dennes ersättare samt förvaltningschef eller dennes ersättare tillfälligt får närvaro- samt yttranderätt under nämndens sammanträde.

Sammansättning

15 §

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ordföranden

16 §

Det åligger ordföranden att

 1. leda nämndens arbete och sammanträden
 2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
 3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda
 4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
 5. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium

17 §

Krisledningsnämndens presidium består av ordförande samt förste och andre vice ordförande.

Vice ordförandena har funktionen som ordförandens ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden och förste vice ordföranden om ordföranden inte beslutar annat.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

18 §

Vid tillfälligt förfall för ordföranden eller de båda vice ordförandena fullgör den ledamot, som har längst tjänstgöringstid i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförandens samtliga uppgifter.

Om ordföranden eller annan i presidiet på grund av exempelvis sjukfrånvaro överstigande två veckor inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag kan nämnden besluta om en eller flera förtroendevalda arvoderas för att vara ersättare och fullgöra samtliga för ordföranden/övriga presidiets uppgifter när frånvaron överstiger två veckor, dock högst tre månader. För tid som överstiger tre månader beslutar kommunfullmäktige om ersättare, likaså när det är känt att frånvaron kommer att överstiga tre månader.

Förhinder

19 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens kansli som kallar ersättare.

Ersättares tjänstgöring

20 §

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men har inte rätt att lämna förslag eller delta i besluten.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring

21 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Yrkanden

22 §

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna in det skriftligen.

Deltagande i beslut

23 §

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

Reservation

24 §

Ledamot och tjänstgörande ersättare som deltagit i beslut har rätt att reservera sig. Reservation får lämnas fram till sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

25 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

26 §

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare

27 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommunchefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

28 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder förste vice ordförande och vid förfall för denne andre vice ordförande.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!