Lyssna

Politisk organisation och politiskt arbetssätt

Dokumentinformation

I detta dokument beskrivs den politiska organisationen i Götene kommun samt det politiska arbetssättet. Syftet med dokumentet är att du som läsare på ett överskådligt sätt ska få en förståelse för den kommunala demokratin samt för vilka politiska instanser som ansvarar för olika verksamheter. Detaljerna i varje politiskt organs uppdrag och ansvarsområde redovisas inte i detta dokument utan framgår av gällande arbetsordning eller reglemente.

Inledning

Det svenska styrelseskicket utgår från att all offentlig makt utgår från folket, medborgarna. Så sker även på lokal kommunal nivå. Medborgarna utser sina representanter till kommunfullmäktige genom allmänna val. De valda representanterna i kommunfullmäktige är därmed folkets förtroendevalda representanter.

Den lokala demokratin förutsätter också att medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga även i perioder då det inte är val. Delaktigheten kan ske på många olika vis.

Samverkan

För att lösa det kommunala uppdraget på ett så bra sätt som möjligt, ser Götene kommun samverkan med andra kommuner som en möjlighet. Samverkan ger möjlighet att möta utvecklingen och kunna ge bästa möjliga service till kommunens medborgare. Att samverka med andra, både kommuner och det lokala näringslivet samt ideell verksamhet och föreningar, är idag en förutsättning för en god kommunal verksamhet. Därmed ökar också medborgarnas krav på delaktighet.

Medborgarinflytande

En kommun utvecklas i samklang med alla de som bor, besöker eller verkar i kommunen. För en liten kommun är det avgörande att kunna ta till vara och främja all initiativkraft som finns i samhället. Den lokala demokratin främjas av en öppen dialog med medborgarna på fler olika plan.

Medborgarinflytande kan ske på många olika vis, genom kontakt med de förtroendevalda men även genom att själv komma med förslag direkt till kommunen. Via kommunens hemsida går det att på ett enkelt sätt lämna in felanmälningar, synpunkter men även förslag som syftar till någon större förändring.

För att mer direkt sätt komma i kontakt med medborgarna hålls också dialogmöten. På dialogmötena träffas förtroendevalda, tjänstemän och medborgare för att diskutera aktuella frågeställningar.

De lokala partiorganisationerna

Partiorganisationerna är grunden för det lokala demokratiska arbetet och därmed även grunden för medborgarinflytandet. I partiarbetet ingår naturligt mycket medborgarkontakter. Här förs ideologiska diskussioner, här skolas de förtroendevalda för sina politiska uppgifter och här nomineras ledamöter för politiska uppdrag.

Förtroendevalda

De förtroendevalda i Götene kommun är i huvudsak fritidspolitiker. Det betyder att de har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Undantag är kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande, som är heltidsarvoderade.

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, leder det politiska arbetet i kommunen och är därmed ansvarig för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut och mål.

Oppositionsråd

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, utses ur de politiska partier som inte är styrande i kommunfullmäktige. Detta är den så kallade oppositionens kandidat, och ska medverka till en bredare politisk insyn för alla partier som inte är styrande i kommunfullmäktige. Hur information och kommunikation ska utformas avgörs i dialog mellan oppositionsråd och berörda partier.

Politisk organisation

Götene kommun har en traditionell politisk organisation, med fullmäktige, styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet i kommunen. Det är i kommunfullmäktige de principiella frågorna ska avgöras, av de förtroendevalda som är direkt utsedda av medborgarna. Detta för att säkra medborgarinflytandet i kommunens utveckling. Kommunfullmäktige ska vara ett levande forum för debatt genom strategiska diskussioner inom olika områden.

Styrelse och nämnder har helhetsansvar för verksamheten inom sina respektive ansvarsområden. Detta innebär att bedriva och följa verksamhet utifrån de mål och den resurstilldelning kommunfullmäktige anslagit. Styrelse och nämnder ska bereda ärenden av strategisk art inom sitt ansvarsområde, som kommunfullmäktige fastslagit.

Kommunstyrelsen har även uppsiktplikt över verksamheten i nämnder, kommunala bolag, kommunalförbund och inom samverkansavtal med andra organisationer.

Organisationsskiss, enligt kommunallagen

En organisationskarta över kommunens politiska organ. Högsta nivån är kommunfullmäktige. Nästa nivå består av valberedning, revision, demokratiberedning och tillfällig beredning. Den tredje nivån består av nämnderna, alltså miljö- och bygglovsnämnden, socialnämnden, nämnden för utbildning, kultur och fritid, kommunstyrelsen samt valnämnden. Den fjärde nivån består av de arbetsutskott som nämnderna har. Till höger i bild visas de tre nämnderna som är gemensamma med en eller flera kommuner.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

För varje beskrivet politiskt organ finns det ett reglemente, för kommunfullmäktige arbetsordning, som i detalj beskriver respektive politisk församlings uppdrag.

Flödesschema för beredning av ärenden

Kommunstyrelsen ska enligt lag bereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska bedöma ärendet ur en kommunal helhetssyn. Valärenden kan dock beslutas av kommunfullmäktige utan beredning i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige kan utan att gå via kommunstyrelsen ge uppdrag och ärenden direkt till nämnder och beredningar. Styrelse eller nämnder ska ges möjlighet att yttra sig i ärenden som berör den verksamhet de ansvarar för.

Kommunfullmäktige

Ansvarsområde

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt för kommunen, främst:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Budget, skatter och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Val av ledamöter i nämnder, styrelser och beredningar
 • Den politiska verksamhetens organisation

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

Presidium

Presidiet består av ordförande och vice ordförande. Det ansvarar bland annat för kommunfullmäktiges dagordning, för representation vid uppvaktningar om inte annat anges i inbjudan samt för dialog med gruppledarna.

Information

Styrelse och nämnder ska med regelbundenhet lämna information och rapporter om verksamhetens utveckling.

Beredningar

Kommunfullmäktige kan besluta att tillsätta tillfälliga beredningar för att särskilt bereda en fråga som slutligen ska avgöras av kommunfullmäktige. Beredningens uppdrag är att utarbeta beslutsunderlag i de frågor uppdraget gäller.

Mötesformalia

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Kommunfullmäktige kan besluta om ytterligare möten efter behov. Starttid och, om möjligt, sluttid för mötet anges alltid. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möte skickas handlingar ut till ledamöter och andra elektroniskt.

Kommunfullmäktiges möte är offentliga.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Demokratiberedning

Demokratiberedningen har till uppgift att under en mandatperiod arbeta med att:

 1. Utveckla det demokratiska arbetet i kommunen. I det ingår att arbeta för en väl fungerande demokrati i Götene kommun, nu och i framtiden. Beredningen ska även utveckla former för samverkan, dialog och deltagande med medborgarna samt följa den demokratiska utvecklingen på ett nationellt plan.
 2. Ta fram förslag på hur den politiska organisationen ska utvecklas.
 3. Ta fram förslag som möjliggör en vidareutveckling av arbetsformerna så att förtroendevalda och medborgare blir än mer delaktiga och kan påverka verksamheten.
 4. Vid behov föreslå justeringar i arbetsordningar, reglementen mm för politiska organ.
 5. Följa den demokratiska utvecklingen på ett nationellt plan.
 6. Vara arvodesberedning och föreslå eventuella förändringar till kommunfullmäktige

Ledamöter och ersättare

En ledamot och en ersättare från varje parti med representation i kommunfullmäktige.

Revision

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för att granska verksamheten i beredningar, nämnder, kommunstyrelsen, utskott och bolag samt prövar ansvarstagandet. Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarnas. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

I revisionens uppdrag ingår att pröva:

 • Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • Om räkenskaperna är rättvisande
 • Om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna granskar och bedömer kommunens delårsrapport och årsredovisning. De granskar också utvalda delar av verksamheten, antingen övergripande eller genom att fördjupa sig inom en viss fråga.

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. De överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Det här är kommunal revision

 • varje kommun, landsting och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet
 • den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna
 • revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer
 • revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande

Revisionen består av 6 ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Enligt lag utses inga ersättare till dessa.

Valberedning

Ansvarsområde

Valberedningen har till uppdrag att bereda val av förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige. Valberedningens arbete inleds med att bereda val till förtroendeuppdrag efter att allmänt val genomförts. Under löpande mandatperiod kan valberedningen uppdra till beredningens ordförande att tillsammans med vice ordförande ta fram förslag vid fyllnadsval. Vid ordförandeval ska dock valberedningen samlas i sin helhet.

Ledamöter

En ledamot och en ersättare från varje parti med representation i kommunfullmäktige.

Dialogmöten kommunens nämnder

Kommunstyrelsen har regelbundna dialogmöten med socialnämnden och nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Dialogmötena är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt och syftar till att följa upp hur nämndens uppdrag enligt reglementet verkställs. På mötena diskuteras exempelvis ekonomi, kvalitet och aktuella verksamhetsfrågor. Mötena ska ha agenda och det ska föras anteckningar. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.

Kommunstyrelsen och respektive nämnd representeras av dess presidium.

Dialogmöten kommungemensamma nämnder

Genom samarbetsavtalen för de gemensamma nämnderna Nämnden för service och teknik och Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) framgår att det ska hållas dialogmöten. Syftet med dialogmötena är att nämnden och kommunstyrelsen i respektive samarbetskommun ska samverka om nämndens syfte, verksamhet och utveckling. Mötena hålls ca 2 – 4 gånger per år. Den gemensamma nämnden är sammankallande, möteskalender planeras tillsammans med respektive kommunstyrelse.

Kommunstyrelsen representeras vid möte med service och teknik av kommunstyrelsens arbetsutskott och vid möte med SMS av presidiet.

Dialogmöten kommunala bolag

Regelbundna träffar mellan kommunstyrelsens presidium och presidierna i de helägda kommunala bolagen ska ske. Mötena ska ha agenda och det ska föras anteckningar. Mötena syftar till att bolagen och kommunen ska informera varandra om utvecklingen. Gemensamma frågor ska diskuteras för att hitta lösningar som främjar helheten.

Ordförande och sammankallande är kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Kommunstyrelsen är verksamhetsnämnd för de verksamheter som inte ligger under andra nämnder.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela den kommunala organisationens utveckling och för hela kommunens ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens intressen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi och i samråd med nämnderna följa upp målen samt återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som anges i deras reglemente, samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). I reglementet anges att kommunstyrelsen bland annat ansvarar för kommunens uppgifter kring totalförsvar och höjd beredskap, för planläggning av mark och vattenanvändningen, för strategisk miljöplanering, näringslivsfrågor, och kollektivtrafikfrågor.

Budgetberedning

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter är även budgetberedning vilket innebär att hålla samman processen när kommande års budget ska föreslås. Budgetberedningen leder arbetet med att ta fram förslag till budget utifrån uppsatta mål samt nämndernas verksamhet och investeringar.

Kommunstyrelsens uppdrag vid särskilt angivna förhållanden

Kommunfullmäktige ger uppdrag åt kommunstyrelsen att fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, enligt 6 kapitlet 8 § kommunallag (2017:725). Med särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet avses övergripande ekonomiska frågor, som att fatta olika slags beslut för att få en ekonomi i balans samt rätt att besluta om anställningsstopp. Det gäller också övergripande beslut inom personal-, säkerhets- och miljöområdena. Om två nämnder är oense i något hänseende kan kommunstyrelsen fatta det avgörande beslutet i frågan.

Kommunstyrelsens verksamheter

De verksamheter som ingår i kommunstyrelsens uppdrag

 • Sektor Samhällsbyggnad
 • Sektor Ledning och stöd (LEST)
  • Löneenhet
  • Personal- och ekonomienhet
  • Serviceenhet
   • Kommunikation
   • Risk och säkerhet
   • Medborgarkontor
   • Växel
   • Kansli
   • Digitalisering- och utveckling

Kommunstyrelsens uppdrag

Utveckling

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. I ansvaret ingår att leda och samordna all verksamhet som kommunen bedriver. Enligt kommunallagen har styrelsen uppsiktsplikt över all verksamhet.

Uppsikt över all verksamhet

Styrelsen ska ha uppsikt över:

 • Nämnder
 • Gemensamma nämnder med samarbetskommuner
 • Kommunal verksamhet som bedrivs i hel- eller delägda kommunala bolag
 • Kommunalförbund som kommunen är medlem i
 • De avtalssamverkan kommunen ingår i

Att ha uppsikt över innebär att samordna, följa upp politiska mål, budget, verksamhet och politiska program.

Driva verksamheterna

Styrelsen ska driva verksamheten inom sitt ansvarsområde utifrån det uppdrag och de resurser som kommunfullmäktige beslutat om.

Uppföljning

Styrelsen har ansvar för att följa upp verksamhetens uppdrag och resursanvändning.

Ärendeberedning

Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

Information

Kommunstyrelsen är skyldig att informera kommunfullmäktige om händelser av stor vikt som inträffar inom verksamheterna i ansvarsområdet. Det kan vara positiva eller negativa avvikelser i uppdrag eller resursanvändning.

Verksamhetskontakter

Styrelsen håller kontakt med de verksamheter som finns inom ansvarsområdet. Det kan ske genom besök, enkäter, öppna möten eller andra sätt som gör att man tar till vara på verksamhetens möjlighet till medskapande.

Ledamöter och ersättare

11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna utses av fullmäktige och nomineras av de politiska partierna.

Presidium

Presidiet utgörs av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

Mötesformalia

Kommunstyrelsen beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan styrelsen besluta om ytterligare möten efter behov. Starttid och, om möjligt, sluttid för mötet anges alltid. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

Kommunstyrelsen väljer själv om mötena ska vara offentliga.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ansvarsområde

Ansvarar för ärendeberedningen till kommunstyrelsen samt frågor som kommunstyrelsen delegerat.

Personalutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott är även personalutskott, det vill säga har ett särskilt ansvar för att besluta om övergripande personalpolitik. Personalutskottet är arbetsgivarföreträdare vid en arbetskonflikt. I ansvaret ingår även att tolka arvodesreglementet om tvist uppstår.

Organisation

5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i utskottet.

Mötesformalia

Utskottet beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan utskottet besluta om ytterligare möten vid behov. Starttid och, om möjligt, sluttid för mötet anges alltid. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid

Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för kommunens uppdrag och verksamhet gällande barn, utbildning, kultur och fritid så som

 • förskoleverksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola),
 • det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar i kommunen i form av förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola,
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola,
 • det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen i form av kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare,
 • skolmåltidsverksamheten,
 • skolskjutsar,
 • elevhälsa,
 • fortlöpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder,
 • biblioteksverksamhet med skolbibliotek och folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801),
 • allmän kulturverksamhet med offentliga kulturarrangemang,
 • kulturmiljöfrågor i den fysiska planeringen,
 • kulturskolans verksamhet (inklusive musikskola),
 • fritid för alla åldersgrupper med verksamhet och mötesplatser
 • stöd till föreningar med olika frågor inom exempelvis föreningsekonomi och föreningsrätt,
 • fördela bidrag till förenings- och studieförbundsverksamhet,
 • kommunens fritidsanläggningar

Driva verksamheterna

Nämnden ska driva verksamheten inom sitt ansvarsområde utifrån det uppdrag och de resurser som kommunfullmäktige beslutat om. Nämndens verksamhet är uppdelad på två sektorer; Sektor barn och utbildning och Sektor kultur och fritid.

Ledamöter och ersättare

11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna utses av fullmäktige och nomineras av partierna.

Presidium

Presidium utgörs av ordförande samt vice ordförande.

Mötesformalia

Nämnden beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan nämnden besluta om ytterligare möten efter behov. Starttid och, om möjligt, sluttid för mötet anges alltid. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och andra elektroniskt.

Nämnden väljer själv om mötena ska vara offentliga. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild är dock aldrig offentliga.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Nämnden för utbildning, kultur och fritids arbetsutskott

Ansvarsområde

Ansvarar för ärendeberedningen till nämnden. Särskilt ansvar för frågor som nämnden delegerat.

Ledamöter och ersättare

Ansvarar för ärendeberedningen till nämnden. Särskilt ansvar för frågor som nämnden delegerat.

Mötesformalia

Utskottet beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan utskottet besluta om ytterligare möten vid behov. Starttid och, om möjligt, sluttid för mötet anges alltid. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lagar sägs om socialnämnd.

Socialnämndens uppdrag är att tillhandahålla omsorg, service, upplysningar, råd, stöd, vård och ekonomisk hjälp till familjer och enskilda som behöver det för att främja medborgarnas

 • ekonomiska och sociala trygghet,
 • jämlikhet i levnadsvillkor,
 • aktiva deltagande i samhällslivet.

Uppdraget syftar också till att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

De mest förekommande lagarna som styr socialnämndens arbete är

 • socialtjänstlagen
 • hälso- och sjukvårdslagen
 • insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • offentlighet- och sekretesslagen
 • lag om bostadsanpassningsbidrag
 • alkohollagen

Driva verksamheterna

Nämnden ska driva verksamheten inom sitt ansvarsområde utifrån det uppdrag och de resurser som kommunfullmäktige beslutat om.

Organisation

11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna utses av fullmäktige och nomineras av partierna.

Presidium

Presidium utgörs av ordförande samt vice ordförande.

Mötesformalia

Nämnden beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan nämnden besluta om ytterligare möten efter behov. Starttid och, om möjligt, sluttid för mötet anges alltid. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och ersättare elektroniskt.

Nämnden väljer själv om mötena ska vara offentliga. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild är dock aldrig offentliga.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Socialnämndens arbetsutskott

Ansvarsområde

Ansvarar för beredning av ärenden till nämnden. Särskilt ansvar för frågor som nämnden delegerat.

Socialnämndens arbetsutskott är ansvarigt för kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen, gällande myndighetsutövning.

Ledamöter och ersättare

5 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens ordförande är även ordförande i utskottet.

Mötesformalia

Utskottet beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan utskottet besluta om ytterligare möten vid behov. Starttid och, om möjligt, sluttid för mötet anges alltid. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och andra elektroniskt.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovnämnden är en myndighetsnämnd, med myndighetsuppdrag mot medborgare, näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet.

Ledamöter och ersättare

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ledamöter och ersättare utses av fullmäktige.

Presidium

Nämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Ansvarsområde

Miljö- och bygglovnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller

 • prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)
 • prövning och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
 • prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900)
 • prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804)
 • beslut enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister
 • beslut enligt lag (2000:224) om fastighetsregister
 • beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • tillsyn enligt lag (2006:985) om energideklaration
 • tillsyn enligt smittskyddslagen (2004:168)
 • tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)
 • beslut och tillsyn enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • tillsyn av rökfria miljöer enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
 • övriga uppgifter som enligt annan lag, förordning eller EU-förordning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller byggnadsväsendet
 • medverkan i planering inom de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde.
 • kart- och GIS-verksamheten (geografiska informationssystem)

Mötesformalia

Nämnden beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan nämnden besluta om ytterligare möten vid behov. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och andra elektroniskt.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Valnämnd

Ledamöter

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Ledamöter och ersättare utses av fullmäktige.

Ansvarsområde

Valnämnden ansvarar för att administrera och genomföra allmänna val till riksdag, region och kommun, folkomröstningar både nationella och lokala samt valet till Europaparlamentet.

Mötesformalia

Nämnden beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan nämnden besluta om ytterligare möten vid behov. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och andra elektroniskt.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Överförmyndarnämnd

Ledamöter

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare och en av ledamöterna väljs till ordförande. Ledamöter och ersättare utses av fullmäktige.

Ansvarsområde

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen (1995:379), lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn och andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarnämnden har att, enligt angiven lagstiftning, utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt att handlägga de frågor som där eller i andra lagrum särskilt anges.

Mötesformalia

Nämnden beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan nämnden besluta om ytterligare möten vid behov. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och andra elektroniskt.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Götene Skara gemensamma lönenämnd

Nämnden är gemensam för Skara och Götene kommun och har ansvar för kommunernas gemensamma lönehantering. Nämnden har ingen egen underställd verksamhet, denna köps av kommunstyrelsen i Götene kommun.

Ledamöter och ersättare

Nämnden består av Götene kommunstyrelses ordförande och andre vice ordförande samt av Skara personalutskotts ordförande och vice ordförande. Ordförande i nämnden är kommunstyrelsens ordförande i Götene kommun.

Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för samarbetskommunernas gemensamma lönehantering.

Mötesformalia

Nämnden beslutar inför varje år om antalet sammanträden. I övrigt kan nämnden besluta om ytterligare möten vid behov. Kallelse och föredragningslista ska alltid tillsändas ledamöter och ersättare inför sammanträde. Inför möten skickas handlingar ut till ledamöter och andra elektroniskt.

Protokoll förs vid varje möte. De innehåller vilka som deltagit på mötet, mötestiden, de punkter som behandlats på dagordningen samt de beslut som tagits.

Nämnden för service och teknik

Skara och Götene kommuner har en gemensam nämnd för service och teknik. Nämndens uppdrag är att ta till vara på och utveckla gemensamma resurser inom verksamheterna gata/park, fastighetsservice och kost. Värdkommun är Skara och där är även förvaltningsledningen lokaliserad. I kommunerna ansvarar nämnden för:

 • Parkförvaltning och parkdrift, ansvarar för projektering, anläggning, drift och underhåll av kommunernas lekplatser, parker, åar, bäckar, skogar och naturområden.
 • Gatuförvaltning och gatudrift. Nämnden är väghållare för kommunernas gatunät och ansvarar för projektering, anläggning, drift och underhåll av kommunernas gator, vägar, broar, kollektivtrafikanläggningar, allmänna platser, gatubelysning och torghandel.
 • Skötsel av kommunernas markområden och obebyggda fastigheter med undantag av områden där skötsel är reglerad i jordbruksarrendeavtal eller andra avtal.
 • Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Till fastighetsdrift hör administration av gemensam elmäklare för kommunerna. I uppdraget ingår att bistå övriga kommunala verksamheter med specialistkompetens gällande fastighetsförvaltning
 • Götene kommun har också möjlighet att ha egna tillagningsenheter inom vård- och omsorgsverksamheten
 • Lokalvårdsverksamhet
 • Posthantering
 • Investeringsprojekt inom ovanstående verksamheter
 • Skara kommuns behov av kommunjägare.

Nämnden består av tio ledamöter, av vilka kommunerna utser fem vardera. Skara kommun utser ordförande och Götene kommun vice ordförande.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Nämnden är gemensam för Skara, Götene, Falköping och Tidaholms kommuner. Värdkommun är Falköping och där är även förvaltningskontoret lokaliserat. I nämndens ansvarsområde ingår räddningstjänsten för de fyra kommunerna, samt kommunernas uppgifter inom lagen o skydd mot olyckor (SFS 2013:778), förordning om skydd för olyckor (SFS 2003:789) samt lagen om brandfarliga explosiva varor (SFS 2010:1011).

Nämnden utför uppgifter inom teknisk service för Falköpings kommun.

Larmhantering, och tjänsteperson i beredskap utförs för de av parterna som vill lägga över sådan uppgift på nämnden. Dessa uppgifter dokumenteras i särskild ordning.

Respektive kommunstyrelse ansvarar för förberedelser för extraordinära händelser enligt lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nämnden ska vidta de beredskaps- och planeringsförberedelser som behövs vid en extraordinär händelse och kommunernas ansvar under höjd beredskap och i övrigt utföra de uppgifter som respektive kommunstyrelse uppdrar åt nämnden i samband med detta.

Nämndens verksamhetsmål är att räddningstjänsten ska vara en effektiv och professionell skadeavhjälpande organisation så att de som behöver dess tjänster känner trygghet och tillit.

Nämnden består av 12 ledamöter och 12 ersättare, varav tre ledamöter och tre ersättare väljs av respektive medlemskommun.

Kontaktpolitiker och kontaktdagar

Kontaktpolitiker

Kontaktpolitiker finns inom respektive nämnd. Kontaktpolitikernas uppdrag är att följa och bli förtrogen med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i kommunala och nationella styrdokument samt att främja goda relationer mellan nämndens målgrupper och anställda. Respektive nämnd beslutar om behovet av kontaktpolitiker för nämndens arbete. Kontaktpolitikern representerar sin nämnd och inte sitt parti. Rollen som kontaktpolitiker innebär att man tar med sig frågeställningar och information tillbaka till nämnden, och ska vid kontaktbesöken inte gå in i sakfrågor eller ärenden.

Kontaktdagar

Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har rätt till två kontaktdagar per år. Kontaktdagarna är avsedda för att underlätta den förtroendevaldes möjlighet att genomföra sitt uppdrag, genom till exempel besök i den kommunala verksamheten. Den förtroendevalde kan använda kontaktdagarna enskilt eller tillsammans med andra förtroendevalda.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!