Politisk organisation och politiskt arbetssätt

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 86 om den politiska organisation som ska gälla i Götene kommun från och med 2019.

När dokumentet antogs var reglementena för respektive nämnd inte helt klara. De har färdigställts och antagits under hösten och det innebär att några mindre följdändringar är nödvändiga i nedanstående dokument. Dessa kommer att tas upp för beslut i januari 2019.

Politisk organisation

I detta dokument beskrivs den politiska organisationen i Götene kommun samt det politiska arbetssättet. Syftet med dokumentet är att du som läsare på ett överskådligt sätt ska få en förståelse för den kommunala demokratin samt för vilka politiska instanser som ansvarar för olika verksamheter. Detaljerna i varje politiskt organs uppdrag och ansvarsområde redovisas inte i detta dokument utan framgår av gällande arbetsordning för kommunfullmäktige och respektive nämnds reglemente.

Kommunfullmäktige

Götene kommun har en traditionell politisk organisation, med fullmäktige, styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet i kommunen. Det är i kommunfullmäktige de principiella frågorna ska avgöras, av de förtroendevalda som är direkt utsedda av medborgarna. Detta för att säkra medborgarinflytandet i kommunens utveckling. Kommunfullmäktige ska vara ett levande forum för debatt genom strategiska diskussioner inom olika områden.

Kommunstyrelse och nämnder

Styrelse och nämnder har helhetsansvar för verksamheten inom sina respektive ansvarsområden. Detta innebär att bedriva och följa verksamhet utifrån de mål och den resurstilldelning kommunfullmäktige anslagit. Styrelse och nämnder ska bereda ärenden av strategisk art inom sitt ansvarsområde, som kommunfullmäktige fastslagit.
Kommunstyrelsen har även uppsiktplikt över verksamheten i nämnder, kommunala bolag, kommunalförbund och inom samverkansavtal med andra organisationer.

Klicka här för att läsa dokumentet i sin helhet.PDF (pdf, 260.1 kB)


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!