Lyssna

Publicerad klockan .

Tack till alla som svarat på enkäten om seniorers hälsa

Nu är kommunens kartläggning av äldres hälsa genomförd, med syftet att fånga upp ofrivillig ensamhet. Undersökningen har varit riktad till personer mellan 83 och 88 år som inte sedan tidigare har någon hjälp från kommunen. Av 237 personer har 61 % deltagit. Stort tack till alla som varit med!

Under oktober och november gjordes en kartläggning av äldres hälsa. En enkät skickades ut med frågor kring hälsa och ofrivillig ensamhet till de som var mellan 83-88 år och som inte sedan tidigare hade någon hjälp av kommunen. De som önskade kunde boka ett hälsosamtal för att få ett hembesök från projektledaren för att resonera kring enkätens frågor och den egna hälsan. Enkäten skickades ut till 237 personer mellan 83-88 år. Det kom in 144 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 61 %. Av dessa har åtta personer har ringt och bokat ett hälsosamtal.

Syftet med kartläggningen har varit att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet för att kunna introducera den som vill till aktiviteter i kommunens regi, men även till andra aktiviteter som finns i samhället. Kommunen är även intresserad av att veta hur hälsan i stort är för få ett bra underlag till framtida planering och förebyggande insatser. Nedan kan du läsa några av resultaten från undersökningen.

Ofrivillig ensamhet

Vid första anblicken av enkätsvaren ser det ut som om ensamhet inte är något större problem. Ändå har några av de som svarat att de mycket sällan eller ganska sällan besväras av ensamhet gett kommentarer som visar på upplevd ensamhet.

Ensamboende upplever något mer av ofrivillig ensamhet än sammanboende. I Sverige är det ungefär 10–15 % av den äldre befolkningen som upplever ofrivillig ensamhet. Jämför vi det med Götene kommun så ser vi att 5,8 % av de som har svarat på frågan har uppgett att de mycket ofta eller ganska ofta känner sig ensamma. Att man känner sig mindre ensam på en mindre ort bekräftas från en SOM-undersökning (Samhälle Opinion Medier, Göteborgs universitet) som visar att människor som lever i storstäder upplever sig ensamma i större utsträckning än vad människor på andra orter gör. Av de som svarat att de lider av ofrivillig ensamhet uppger några att de kan behöva stöd både i att hitta aktiviteter och att få hjälp med att komma iväg på aktiviteter.

Aktiviteter

Flera förslag och önskemål om aktiviteter har kommit in. Det kultur- och fritidsutbud som finns i kommunen är inte känt av alla i målgruppen. Information om utbudet behöver på olika sätt riktas för att nå de allra äldsta. Ett intresse av att vara delaktig finns och det har kommit in många kommentarer med förslag och önskemål på aktiviteter. Tillsammans har det kommit 22 förslag på vad man önskar för aktiviteter. Flera av förslagen handlar om kroppens aktiviteter som till exempel redskapsgymnastik för de som är över 80 år.

Behov av information

Hälsosamtalen visar att det finns behov av att få information om vilken hjälp och stöd som finns att få. Frågor om vilket stöd man kan få som anhörig, hur man ställer sig i kö till trygghetsboende, vilka aktiviteter som finns och var man kan hitta information om aktiviteter är några av de frågor som kommit.

Fysisk aktivitet

De flesta som har svarat på frågan om fysisk aktivet rör sig mellan några gånger i månaden till dagligen (88,6 %). De som uppgett att de inte rör sig alls kanske har sjukdomar eller annat som hindrar. Kommentarer beskriver allt från trädgårdsarbete till promenader.

Trygghet

De flesta som svarat på enkäten känner sig trygga där de bor. Det som gör att man känner sig trygg är i många fall att man har familj och grannar men även porttelefon och att man är klar i huvudet beskrivs som viktigt för att känna sig trygg. I de fall man känner sig otrygg är det området man bor i som känns otryggt.

Nöjd med tillvaron

På frågan är du nöjd med din tillvaro svarar de flesta att de är mycket nöjd eller ganska nöjd med sin tillvaro. Utifrån de kommentarer som kommit kan man se att trots vissa hälsoproblem så svarar många att man är mycket nöjd eller ganska nöjd med sin tillvaro.

Föreningsliv

Över hälften av de som svarat på enkäten (66 %) är med i en förening. Att medlemskap i en förening betyder mycket kan man förstå av de många (89) kommentarer som lämnats där de flesta berör vilken och vilka förening man är med i.

Digitala hjälpmedel

På frågan om man använder digitala hjälpmedel har alla (144) som fått en enkät lämnat ett svar. Aldrig har 35 personer svarat och dagligen har 84 personer svarat. Det visar att en övervägande del av de som kartläggningen vänder sig till har en viss vana vid digitala hjälpmedel. Flera vill dessutom lära sig mer. De som vill lära sig mer har olika behov alltifrån grunderna till mer specifika önskemål.

Fortsatt arbete

Rapporten har redovisats för socialnämnden. Rapporten lämnar ett underlag och förslag till åtgärder till verksamheten att förvalta inom det ordinarie mål- och kvalitetsarbetet.

Telefonnummer för kontakt upphör

OBS! Det telefonnumret som fanns i det utskickade brevet upphör från och med 31 januari 2024. Om du har frågor om vilken hjälp som finns att få eller om du behöver stöd i din anhörigroll kan du vända dig till kommunens växel. De hjälper dig vidare till rätt person.

Kommunväxel: 0511-38 60 00
Medborgarkontor: 0511-38 60 01

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!