Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Inkomna synpunkter och klagomål till omsorgen 2018

Publicerad: klockan

Sammanställningen visar att antalet inkomna synpunkter och klagomål till äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg har ökat under 2018

2014 infördes en rutin för hantering av inkomna synpunkter och klagomål. Enligt rutinen ska en sammanställning göras en gång per år över inkomna synpunkter och klagomål.

Läs hela sammanställningen här (PDF) Pdf, 351.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Antalet synpunkter har ökat, massutskick ett lyckat koncept

Sammanställningen visar att antalet synpunkter har ökat sedan förra året. En anledning är att ett massutskick gjordes till alla brukare vid halvårsskiftet för att uppmuntra våra brukare att lämna synpunkter på verksamheten. Totalt har det kommit in 61 synpunkter under 2018 jämfört med 2017 då det kom in 42. Synpunktshanteringen är ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet.

Mycket beröm till verksamheten

Antalet beröm har ökat jämfört med tidigare år och är nästan lika många som klagomålen. Kan delvis förklaras med massutskicket där många brukare verkade passade på att berätta vad de är nöjda med.

Flest synpunkter inom äldreomsorgen

Som tidigare år är det inom äldreomsorgen där det kommit in flest synpunkter. Inom Arbetsmarknadsenheten (AME) och integration har det inte kommit några synpunkter. Här behöver verksamheten jobba mer med information till brukare, närstående och personal för att få in fler synpunkter. Inom individ och familjeomsorgen har ledningen haft genomgång om synpunktshanteringen med all personal och gjort en del förbättringar kring informationen. Trots detta kommer det in få synpunkter. För att nå ut med information till de nyanlända behöver synpunktsblanketten översättas till flera språk.

Många synpunkter gäller Träffpunkterna

Synpunkterna har kategoriserats, och det är flest synpunkter under kategorierna utförande, bemötande, kost och måltider och övrigt. Många synpunkter har kommit som berör Träffpunkterna, både beröm till verksamheten och träffpunktsansvariga men också en hel del om missnöje, bland annat om att en av två anställda slutat på Hällekis träffpunkt. Detta upplevs som en neddragning och besparing, vilket det inte är utan en extratjänst som är tidsbegränsad och inte går att förlänga. Äldreomsorgen har inte mandat att påverka dessa anställningar.

Många anonyma synpunktslämnare

I år har de flesta valt att vara anonyma när de skickar in synpunkterna. Det är bra att det kommer in många synpunkter men nackdelen är att det inte går att återkoppla till synpunktslämnaren när de är anonyma för att berätta hur vi arbetar med deras synpunkter. Det går heller inte att ta reda på om synpunktslämnaren blir nöjd med åtgärderna. Ett sätt att återkoppla till dem som valt att vara anonyma är denna redovisning där det finns med exempel på synpunkter och hur vi åtgärdat dessa.

Mer information behövs

Sammanfattningsvis kan man säga att så länge som rutinen funnits kommer det in både beröm, klagomål och förbättringsförslag och de ansvariga cheferna har åtgärdat och hanterat dem på ett bra sätt.

Det som behöver förbättras är informationen om synpunktshanteringen till brukare, anhöriga och personal. Vi måste få in fler synpunkter och klagomål, speciellt inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorg och arbetsmarlknadsenheten.

Synpunkter är värdefull information

Vi ser synpunkter och klagomål som värdefull information för kommunens pågående kvalitetsarbete.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!