Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Bemötande i topp inom personlig assistans

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Hela 93 % av de svarande är nöjda med personalens bemötande inom personlig assistans.Detta visar den brukarundersökning som  genomfördes i oktober

Resultat

Svarsfrekvens 71 %.

Som helhet ser resultatet bra ut för personlig assistans där 5 av 8 frågor har fått grönt. Högst resultat får kategorin bemötande med 93 %, Lägst resultat fick kategorin självbestämmande med 50 %. En fråga kunde inte redovisas på grund av för få svar.

Högst nöjdhet

Mest nöjda är brukarna med frågorna; Bryr sig assistenterna om dig? Och pratar assistenterna med dig så att du förstår vad de menar? Där alla svarat ja.

Lägst nöjdhet

Minst nöjda är brukarna med; Kan du göra det du vill med hjälp av dina assistenter?  Frågorna; Har du varit med och bestämt vilka som är dina assistenter och frågan; Vet du vem du ska prata med om det fungerar dåligt med dina assistenter?

Bevarandeområden

  • Bryr sig dina assistenter om dig? Bemötande
  • Pratar dina assistenter med dig så att du förstår vad de menar? Bemötande
  • Förstår dina assistenter vad du säger? Bemötande
  • Känner du dig trygg med dina assistenter? Trygghet
  • Trivs du med dina assistenter? Trivsel

Förbättringsområden

  • Kan du göra det du vill med hjälp av dina assistenter? Självbestämmande
  • Har du varit med och bestämt vilka som är dina assistenter? Självbestämmande
  • Vet du vem du ska prata med om det fungerar dåligt med dina assistenter? Trygghet

Handlingsplan

Enhetschefen för daglig verksamhet ska analysera och diskutera resultatet av denna brukarundersökning tillsammans med personalen och ge förslag på hur man kan bibehålla/utveckla den goda kvaliteten och förbättra de områden som nämns. Dessa förslag ska sammanställas i en handlingsplan.

Om brukarundersökningen

Nationell brukarundersökning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför brukarundersökningar inom funktionshinderområdet. I Götene kommun genomförs brukarundersökning inom personlig assistans vartannat år.

Metod och syfte

Enkätfrågorna är framtagna i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare.

Alla kommuner har använt sig av ett dataprogram som heter Pict-O-Stat som är anpassat till personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar som gör att brukaren har större möjlighet att svara själv. Syftet är att ge brukarna möjligheten att uttrycka sin åsikt och ge dem ökat inflytande och delaktighet samt mäta kvaliteten på insatser enligt LSS.

Frågor

Det är totalt 10 frågor, varav en bakgrundsfråga. Frågorna har kategoriserats i fyra områden, Självbestämmande, Bemötande, Trygghet och Trivsel. Frågorna och svarsalternativen är förtydligade med pictogramsymboler och inspelat tal. Brukarnas har svarat på frågorna i sitt hem. De har använt sig av en läsplatta med pekskärm. Instruktioner hur de ska gå tillväga för att svara har de fått av frågeassistenter. Brukarna har sedan på egen hand svarat på frågorna genom att peka på olika symboler i programmet. De brukare som ville svara på en pappersenkät fick möjlighet till detta.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!