Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Genomförda djupintervjuer om företagsklimat gav positiva svar

Götene kommun har under våren 2021 genomfört 25 intervjuer med företag gällande kommunens företagsklimat. Detta för att få en djupare förståelse av företagens upplevelser av företagsklimatet och kommunens service samt synliggöra viktiga utvecklingsområden.

Götene kommun har under våren 2021 genomfört 25 intervjuer med företag gällande kommunens företagsklimat. Detta för att få en djupare förståelse av företagens upplevelser av företagsklimatet och kommunens service. Vi vill synliggöra viktiga utvecklingsområden att arbeta med inom Götene kommun. Företagen som intervjuats är av olika storlek och ingår i flera olika branscher.

Vi vill rikta ett stort tack till er som deltog och visade engagemang i vårt utvecklingsarbete.

Positiva svar

Vi är mycket glada för att deltagarna i undersökningen är övervägande positiva till vårt näringslivsarbete. Upplevelsen är att kommunen är väldigt positiva till företagande, att kommunen är företagsvänliga, har positiva attityder och ett bra bemötande.

Tack vare undersökningen har vi även identifierat ett antal utvecklingsområden:

  • Svarande anser att en dialog och samverkan med kommunen är viktigt och att detta är något som fungerar bra i Götene kommun. Flera önskar att dialogen ökar ytterligare.
  • Handläggningstider är något som svarande anser är viktigt. Plan och bygglovsprocesserna tar i vissa fall lång tid och man önskar en snabbare hantering i dessa och bättre information om ärendets gång.
  • Svarande anser att bostadsfrågan är viktigt för företagens utveckling.

Så kommer vi att arbeta vidare med resultatet

Under hösten kommer vi att påbörja en utvecklingsinsats med alla berörda handläggare som på något sätt kommer i kontakt med näringslivet i sin vardag. Insatsens fokus kommer att vara att fortsätta jobba och utveckla den goda kultur som finns inom kommunen. Vi kommer arbeta med att stärka det sektorsövergripande samarbetet och hur myndighetsutövning, rådgivning och service kan kombineras på bästa sätt.

Bostadsbyggandet kommer vara fortsatt prioriterat. Vi startar nu upp försäljning av tomter på Nordskog 3C i Källby. Samtidigt pågår planering för att möjliggöra bostäder på fler områden.

Arbetet går framåt med byggnationen av infrastrukturen på Lundängens industriområde (vid Sempers nya etablering) för att våra befintliga företag ska ha möjlighet att växa och utvecklas inom kommunen, men även för att möjliggöra för nya etableringar.

Vi kommer, beroende på pandemins utveckling, försöka återstarta företagsbesöken under hösten och har för avsikt att bli ännu bättre på regelbundna och framåtsyftande dialoger med våra arbetsgivare runt om i kommunen där alla företag, stora som små, har en viktig roll för vår fortsatta utveckling.

Utifrån resultatet av intervjuerna kommer vi även att kunna spetsa till den sektorsövergripande handlingsplan som tagits fram för vårt näringslivsarbete.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!