Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Rapport från kommunens verksamheter

Vid varje kommunstyrelse så presenterar sektorscheferna vad som händer i verksamheterna.
Denna gång så kan Du bland annat läsa om hur det går med felanmälningssystemet DeDu, hur många utredningar som gjort på IFO under 2009, om att förskolan står inför nya utmaningar eftersom det föds mycket barn i kommunen, om att boendet för unga vuxna är klart för inflyttning, om Götene kommuns hemsida samt om posten som inte kommer att ha kvar verksamhet i Götene.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss.
Rogher Selmosson, kommundirektör

Verksamhetsrapport kommunstyrelsen 27 januari 2010

Tekniska - Torbjörn Friberg

Medborgare /medskapare:


DEDU felanmälansystem fungerar. Tekniska hade i slutet på vecka 3, 182 st påbörjade ärende inom Gata/Park området i Götene och Skara. Övervägande var inom belysnings- och snöbekämpningsområdena.

För att få en högre kundnöjdhet beträffande gatubelysningar kommer Tekniska beställa avhjälpande underhåll i ett månadsintervall. Då tar det maximalt en månad innan felanmäld belysning är reparerad.

Kunddialog på fastighetsområdet genomförs den 4 mars. Inbjudan går ut till våra hyresgäster i dagarna.

Utveckling:


Utvecklingsplaner på budgetenhet och därmed även enhetsnivå är upprättade. Nu pågår ett arbete att förankra dessa med all personal. Tekniska har reviderat SCB frågeunderlag för medborgarenkäten. Det är viktigt att få med extra frågor för att få en kvalitetsreferens kopplad till de nya nyckeltalen.   

Verksamhet/Arbetssätt:


Tekniska har upprättat en årsarbetsplan som utifrån teknisk nämnd, ledningssystemet för kvalitet, ekonomiprocessen i Götene och i Skara har planerat in alla nödvändiga möten och sammankomster.

Ekonomi:


Det är av stor vikt att tekniska får göra en överföring av det plusresultat som finns inom budgetenhet fastighet. Här har uppkomna arbeten med utbetalade medel från försäkringsbolag medfört att tekniska inte har haft tillräckligt med projektledningskapacitet under 2009. För att inte öka underhållsberget är det viktigt att underhållspengar som är inplanerade på sina objekt får följa med till 2010.

 

Individ och Familj — Marianne Olsson

Lägesrapport januari 2010 (bygger på statistik från december 2009)

  • 33 utredningar angående barn och ungdomar
  • 9 familjerättsutredningar (vårdnad, boende, umgänge)
  • 5 Placeringar behandlingshem barn/ungdom
  • 11 Familjehem
  • 21 anmälningar inkom gällande barn/ungdom i december, totalt 163 under 2009
  • 1 placering behandlingshem vuxna
  • 462 100 kr kostade försörjningsstödet december månad (brutto)
  • 96 hushåll fick försörjningsstöd under december. Av de ungdomar som får försörjningsstöd så är alla i aktivitet genom Projekt Arbetscoach.
Arbetsbelastningen är tung på både vuxen- och familjeenheten och nya ärenden kräver ofta stor insats inledningsvis. Familjeenheten har inte längre personal från bemanningsföretag.

Utredning pågår om mottagande av ensamkommande flyktingbarn i samverkan med Lidköpings kommun. Flera möten är inbokade de närmaste veckorna, bland annat med Migrationsverket.

Det pågår en samordning på Skaraborgsnivå mellan kommunerna som gäller hur mottagande skall påskyndas eftersom behov av kommunplatser är stort.
Skövde kommun har från och med 2010 tagit över ansvaret från Tibro kommun att vara värdkommun för Utväg. Utväg är en verksamhet för samordning och stöd i arbetet mot våld i nära relationer, både för kvinnor, män och barn.

Fritid:


Fritid Ungdom har haft information om ett nätverk för ungdomsverksamheter som jobbar med kvalitet och kompetensutveckling i samverkan, KEKS. I januari skall kartläggningen av samverkan mellan kommunen och "civilsamhället" inrapporteras genom webbenkäter.

 

Barn och kunskap - Anders Widestrand

Så är då förskolor och skolor igång efter välbehövligt jullov. Året bjuder på många intressanta utvecklingsprojekt för att förbättra resultaten för våra barn och ungdomar. Förskolan står inför nya utmaningar då barnantalet steg under hösten så att det i kommunen föddes 153 barn 2009. Hällekis som legat på ett barnantal kring 23-25 har endast fått 16 nya invånare medan det i Lundsbrunn blev 23 nya medborgare mot vanligen 15-17. Tillsammans med en ökning i tätorten så finns det mycket att planera för. Nya Prästkragen ska ju stå klar till första december i år. Där blir det 8 platser fler än tidigare.

En barnomsorgspeng har tagits fram för  att det fria valet ska kunna stärkas i enlighet med riksdagsbeslut. Entreprenörskap (Företagsamt lärande i Götene, FLIG), flera Eu-projekt, matrisarbete för bättre uppföljning av elevers resultat samt arbete kring elevers medinflytande är stora utvecklingsprojekt. 

En IT-plattform för att sköta kontakter mellan hem och skola, uppföljning med mera kommer att upphandlas under året i samarbete med Lidköping och Skara. Till hösten kommer också arbetet kring nya kursplaner och inte minst den nya skollagen att påverka vårt arbete än mer. Den nya kvalitetsredovisningen kommer också inom kort att läggas ut på vår hemsida.

 

Vård och Omsorg - Karl-Arne Hennersten

Äldromsorg:
Planeringsarbetet för äldreboende, trygghetsboende och hemvård i Källby fortlöper.

En verksamhetsbeskrivning håller på att tas fram, personal kommer att anställas och en övergång från fyra till fem hemvårdsområden förbereds.

Det är fortsatt hårt tryck på platser inom äldreboenden och på korttidsavdelningen.

Avtalet med Primärvården om det gemensamma projektet Samrehab är förlängt under 2010. Starten av vårdcentralen Vadsboklinikerna innebär att kommunen fått ytterligare en  samverkanspartner i hälso- och sjukvårdfrågor, där formerna för denna samverkan nu kommer att arbetas fram.

Handikappomsorg:
Boendet för unga vuxna är klart för inflyttning. Den 23 januari var det ett välbesökt "Öppet Hus" och i månadsskiftet sker den första inflyttningen.

Projektet för utveckling av "Daglig verksamhet" har startats upp. Projektet pågår till halvårsskiftet och syftar till att utveckla och individanpassa daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning samt kunna erbjuda externa platser i större utsträckning.

 

Utveckling och Service - Jerker Andersson-Liljestrand

Just nu sker en hel del utvecklingsarbete med kommunens hemsida på Internet. Detta ska ge ökad tillgänglighet så att fler personer får tillgång till informationen på hemsidan. De funktioner som tillkommer är dels att texten kan översättas till flera olika språk, och dels en uppläsningsfunktion. Lite längre fram i vår kommer en del av informationen att kunna fås med teckenspråk.

I dagarna har vårens kulturprogram presenterats, det innehåller som vanligt en bred mix av kulturevenemang med många godbitar.

Inom telefoniområdet sker dels ett arbete med en utredning om framtida växelsamarbete med Lidköping och Skara kommuner, och dels ska vårt hänvisningssystem uppgraderas.

Inom personal- och ekonomiområdet arbetas det intensivt med detaljbudget och bokslutet för år 2009.

Tillsammans med Lidköping och Skara ska Götene kommun genomföra en utbildning för framtida chefer, från Götene har 22 personer sökt de cirka 6 platser vi har i utbildningen, just nu sker urval av de sökande.

  

Övergripande - Rogher Selmosson

Näringsliv:


Möte 15 december med markägarna i Truve-Svanvik. Kenneth Gustafsson från Forshem Group informerade om hur GöteneHus/SjödalsHus arbetar med andra likande exploateringsfrågor i andra kommuner.

Separata möten i januari med Fordonsgas och Aga angående uppsättning av gastankställe. Nästa kontakt i biogasprojeket är Västtrafik.

Vägverket har sökt förrättning för att bilda gemensamhetsanläggning för delsträckan av gamla Holmestadsvägen. Totalt 1140 meter.

Postens distriktschef Robert Andersson meddelar att det sker en övergång från lönsam A-post till mindre lönsam B-post och minskade volymer vilket driver på strukturförändring i Posten. Kundservicen i Götene påverkas enligt Posten egentligen inte av flytten av brevbärarna från Götene till Skara. Redan tidigare är privatkunder omstyrda till ombudet ICA. FöretagsCenter flyttas i detta skede också över till ombudet ICA. Motsvarande utlokalisering till ombud sker över hela Sverige och skall vara klart 1 jan 2013. Ombudet har bättre öppettider än Posten själv har kunnat erbjuda.

Posten har gjort en miljökonsekvensanalys av flytten av brevbärarna från Götene till Skara. Den visar på årlig minskning av kväveoxidutsläpp med58 kg , koldioxidutsläpp med 6 ton, partikelutsläpp med1 kgoch energiförbrukning i lokaler med 80 000 kWh. Förklaringen till de positiva miljöeffekterna är att ett antal stora lastbilar som idag går till Götene kommer att stanna i Skara. Det är mer utsläpp från en stor än en liten bil. Med sortering i Skara kan man bättre optimera brevbärarturerna. Posten får plats med all posthantering för Skara och Götene i sina befintliga lokaler i Skara, där man arbetar mer och mer med maskinell postsortering.

På kyrkoråd den 26 januari är Holmestad Skola uppe för behandling.

Måndagen den 1 februari kommer Lars Ödlund från Kooperativet Lärkan i Grästorp till Företagarlunchen på Restaurang Taste. Lars är verksamhetsledare och kommer att informera om erfarenheter av socialt företagande från Grästorp.

Götene kommun har ingen aktuell Näringslivsplan och kommer att tillsammans med Näringslivsföreningen att under våren arbeta fram en "Näringslivsplan". Samhällsbyggnadsberedningen är högst delaktiga i processen. Från 2003 finns en 16 sidig skrift "I samverkan för utveckling och tillväxt" undertecknad av Näringslivsföreningen. Målet är att den 17 maj ha dialog möte om fokusområden i KF.
 

Kommunutveckling:


Leader-ansökan Besöksmålutveckling Husaby i ett Kinnekulleperspektiv kommer att behandlas på nästa Leader-LAG-möte 4/2.

Leader-projektet Hästnära boende pågår för fullt. Projektet kommer att presenteras på både företagarfrukost (26/2) och företagarlunch (1/3) för att nå ut till näringslivet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!