Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Detaljplan Dafgårds, Förlängd granskningstid till 20 mars 2019

Publicerad: klockan

Efter önskemål från fastighetsägare i Källby har kommunstyrelsen valt att förlänga Granskningstiden.

Ny detaljplan för ökad byggrätt samt ett nytt höglager på Källbytorp 2:28 med flera, Gunnar Dafgård AB. Kommunen väljer att gå vidare med ny detaljplan för Dafgårds industriområde som stödjer nytt höglager på 45 meter. Anledning är att möjliggöra för företagets utveckling i Källby.

Företaget Gunnar Dafgård AB har sedan tidigare begärt att få en ny detaljplan som bland annat möjliggör byggnation av ett nytt 45 meter högt höglager. Förslaget till detaljplanplan var ute på samråd hösten 2017. Frågor har nu utretts vidare och synpunkterna som kom in i samband med samrådet har diskuterats. Förslaget har justerats och ska nu gå ut för granskning, där de väsentliga delarna som höglagrets höjd och höjning av övrig bygghöjd från 10 till 15 meter kvarstår.

Under samrådstiden kom synpunkter in från närboende bland annat mot att ett nytt så högt lager skulle få byggas. Dessa synpunkter har vi fått väga mot nyttan som företaget kommer att ha av en utbyggnad, säger kommunalrådet Susanne Andersson. Dafgårds är en viktig arbetsgivare i kommunen och detta ger dem möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten på orten. Vi har i processen diskuterat frågan mycket men ändå varit ganska eniga mellan partierna.

Att tillåta ett nytt höglager på 45 meter, istället för ett till på 35 meter som nuvarande lager är, medför att kapaciteten ökar med ytterligare 10 000 pallplatser. Att bygga på höjden är mer energieffektivt vilket minskar påverkan på miljö och klimat. Den ökade möjliga lagringsvolymen medför också minskade transporter till och från externa lager. Att öka bygghöjd från 10 meter till 15 meter på övriga byggnader möjliggör för moderna energieffektiva installationer på byggnadernas tak, vilket totalt sett minskar påverkan på omgivningen

Planen har kompletterats med volymstudier och solstudier för att visa påverkan på närbelägna bostadshus. Husen på Gammelstadsvägen kommer att påverkas av skugga seneftermiddag och kväll under vår och sommar. De kommer inte att skuggas mer av ett nytt lager än de gör av närbelägen skog redan idag, men det kommer sannolikt att upplevas som en mer kompakt skugga på grund av lagret. 

Övriga justeringar som har gjorts i detaljplanen sedan samrådet är i huvudsak att ytor för natur samt strandskydd har förändrats något, regleringsformen för byggnadshöjd har ändrats och administrativa bestämmelser om underjordiska ledningar har införts.

Arbetsgång

En granskningshandling av planförslaget har tagits fram och kommunstyrelsen har beslutat om granskning. Granskningstiden är mellan den 13 februari och den 13 mars 2019 (Förlängd till 20 mars 2019). Granskningen är ytterligare ett tillfälle för berörda av förslaget att lämna sina synpunkter. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige innan sommaren om allt går som planerat.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett 45 meter högt höglager, samt att för delar av området höja byggnadshöjden från 10 till 15 meter. Syftet är också att möjliggöra för framtida byggnation där det i dag finns allmännyttiga underjordiska ledningar och att möjliggöra en ny transformatorstation.

Granskningstid: 13 februari-13 mars 2019 (förlängd till 20 mars 2019)

Utställningslokal

Samrådshandlingarna finns uppsatta på

  1. Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.
  2. Handlarn Källby.
  3. Handlingarna finns även att läsa nedan

Samrådshandlingar

Vid frågor kring detaljer i planförslaget:

Ola Andreasson, stadsarkitekt
Telefon: 0511-38 60 69
E-post: ola.andreasson@gotene.se

Synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas under granskningstiden som anges ovan. Yttrandena skall vara skriftliga och ställas till Götene kommun, Kommunstyrelsen, 533 80 Götene eller via e-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!