Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fler och friskare lärare i Götene

Publicerad: klockan

I förra veckan kom resultatet från Lärarförbundets årliga rankning om Sveriges bästa skolkommun. Den visar bland annat att vi har fler och friskare lärare i Götene kommun.

Lärarförbundets rankning visar att lärartätheten i Götene kommun har ökat och att fler av kommunens lärare känner sig friskare. Lärartätheten är något som Lärarförbundet värderar extra högt och Götenes rankning har förbättrats med nästan 50 placeringar på denna punkt, från plats 142 till 83. Det är bland annat antal barn per förskollärare och andel heltidstjänster per 100 elever som vägs samman för att ranka kommunens lärartäthet. 

Lärarförbundet har också tittat på andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november 2012 var sjukskrivna helt eller delvis i 30 dagar eller mer och på förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna år 2011 och år 2012. Denna jämförelse visar en klar förbättring för Götene med dryga 80 placeringar från plats 229 till 146, vilket innebär att våra lärare är friskare och mår bättre.

Sammantaget hamnade Götene kommun på plats 234 av 290 i årets undersökning. Detta är en försämring från tidigare år. Bland annat får Götene kommuns skolor en sämre placering vad gäller genomsnittlig betygssumma och andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9. Sifforna bygger på statistik för läsåret 2011/2012. Under läsåret 2012/2013 förbättrades däremot elevernas resultat och den genomsnittliga betygssumman för Götenes elever ökade från 197 till 207 poäng och fem procent fler elever gick ur nian med godkända betyg i alla ämnen. Lärarförbundet ger också Götene en sämre rankning vad gäller de resurser som ges till undervisningen och för andelen pedagogiskt utbildade lärare.

Om Lärarförbundets rankning

Varje år gör fackförbundet Lärarförbundet en rankning av hur Sveriges kommuner stödjer arbetet för en bra kommunal skola. Statistiken bygger på siffror och elevresultat från föregående år. Årets resultat baseras alltså på siffror från 2012 och elevresultat från läsåret 2011/2012. Totalt 14 kriterier ingår i rankningen, varav ett par anses vara extra viktiga av Lärarförbundet och därför ges dubbel vikt i resultatsammanställningen. Dessa kriterier är andelen pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartätheten i kommunen.  Kommunerna rangordnas sedan utifrån resultatet där en förstaplacering innebär att Lärarförbundet anser att kommunen stödjer skolan på ett bra sätt.

Noteras bör att rankningen görs utifrån de kriterier som Lärarförbundet värderar högst, vilket innebär att kommunen med bäst elevresultat, vilket var Sollentuna i årets rankning, inte fick topplacering utan endast hamnade på plats 41. En del av statistiken bygger dessutom enbart på Lärarförbundets medlemmar, vilket innebär att skolpersonal som tillhör något annat fackförbund eller inget alls inte ingår i underlaget till statistiken. Detta medför att de faktiska förhållandena i skolorna inte behöver ha blivit sämre för att kommunens rankningsresultat har sjunkit. I och med att rankningen bygger på att kommunerna jämförs med varandra kan alltså kommunens rankningsresultat ha försämrats även om kommunens verkliga resultat har förbättrats eller är kvar på samma nivå som tidigare.

Resultatet för Götene kommun

Götene kom sammantaget på plats 243 i årets rankning. Detta är en försämring från förra året då kommunen placerades på plats 146 av landets 290 kommuner. Nedan följer en redovisning av Götene kommuns rankning i de 14 kriterierna där föregående års placering visas inom parentes. Varje kriterie följs av en kortare förklaring till vad som har värderats inom respektive kriterie. 

1.  Resurser till undervisningen

Götenes resultat: 261 (209)

Två mått är sammanvägda. Det ena är kostnaden exklusive lokaler per inskrivet barn i förskola och det andra är kostnaden för förskoleklass, grundskola och fritidshem exklusive lokaler och inventarier.

2. Andel pedagogiskt utbildade lärare – detta mått har dubbel vikt

Götenes resultat: 95 (63)

Här vägs fyra mått samman: andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning, andel årsarbetare i förskoleklass med pedagogisk utbildning, andelen heltidstjänster med lärarbehörighet i grundskolan och andelen årsarbetare i fritidshemmet med högskoleutbildning.

3. Lärartäthet – detta mått har dubbel vikt

Götenes resultat: 83 (142)

Här vägs fyra mått samman: antal barn per förskollärare, andel årsarbetare per 100 elever i förskoleklass, andel heltidstjänster per 100 elever inklusive undervisning i modersmål och svenska som andraspråk samt antal barn per årsarbetare i fritidshemmet.

4. Friska lärare

Götenes resultat: 146 (229)

Här vägs två mått samman. Det ena måttet är andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november 2012 var sjukskrivna helt eller delvis i 30 dagar eller mer. Det andra måttet är förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna mellan år 2011 och 2012.

5. Lärarlöner

Götenes resultat: 175 (156)

Statistiken kommer från november 2012 och är medellönen för personer som är medlemmar i Lärarförbundet och tillhör någon av fem utpekade lärarkategorier. Dessa är grundskollärare 1-7, grundskollärare 4-9, lärare i praktisk eller estetiska ämnen, förskollärare och fritidspedagoger. I måttet har även löneökningstakten för medlemmarna och lönespridningen vägts in. En snabb löneökningstakt liksom en stor lönespridning premieras.

6. Kommunen som avtalspart

Götenes resultat: 260 (253)

Resultatet bygger på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar rörande kommunens förmåga att leva upp till avtal och vilka förutsättningar lärarna i kommunen ges. Enkätundersökningen genomfördes under våren 2013.

7. Andel barn i förskolan

Götenes resultat: 263 (272)

Rankningen bygger på andelen barn i ålder 1 – 5 år som är inskrivna i förskolan. Barn som tillhör pedagogisk omsorg räknas inte med.

8. Genomsnittligt meritvärde

Götenes resultat: 225 (146)

Meritvärdet är detsamma som den sammanlagda betygssumman. Rankningen bygger på resultatet i årskurs 9 vårterminen 2012.

Kommentar: Det genomsnittliga meritvärdet för Götenes elever i årskurs 9 vårterminen 2012 var 197 poäng. Vårterminen 2013 var resultatet i Götene 207 poäng. De elever som har högsta betyg i alla ämnen har en betygssumma på 320 poäng.

9. Genomsnittligt meritvärde justerat efter förutsättningar

Götenes resultat: 177 (77)

Det faktiska resultatet (den genomsnittliga betygssumman) jämförs med det genomsnittliga förväntade meritvärdet (SALSA). När det förväntade meritvärdet räknas ut tar man hänsyn till andel avgångselever som är födda utomlands, andel elever som är födda i Sverige men som har föräldrar som är födda utomlands, andel pojkar och föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå.

Kommentar: Götenes elever hade ett meritvärde på 197 poäng. Det förväntade resultatet för Götenes elever utifrån SALSA var 200 poäng.

10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9

Götene kommun: 186 (56)

Rankningen bygger på andelen elever i årskurs 9 som har betyg i alla ämnen vårterminen 2012.

Kommentar: Andelen elever med godkända betyg i Götene kommun var 74 % vårterminen 2012. Vårterminen 2013 var andelen 79 %

11. Andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9 justerat efter förutsättningar

Götenes resultat: 156 (23)

Det faktiska resultatet (andel elever med betyg i alla ämnen) jämförs med det förväntade meritvärdet SALSA (se fråga 9).

Kommentar: Götenes resultat var 74 % vårterminen 2012. Det förväntade resultatet SALSA var 75 %.

12. Andel elever som fullföljde gymnasieutbildning inom 4 år

Götenes resultat: 115 (110)

Rankningen bygger på antalet folkbokförda elever i kommunen som fullföljde en gymnasieutbildning inom 4 år, exklusive individuella programmet.

Kommentar: Götene har ingen gymnasieutbildning. Eleverna söker program och skola inom ramen för Gymnasium Skaraborg. De flesta (ca 85 %) av Götenes folkbokförda elever går på De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

13. Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier

Götenes resultat: 132 (143)

Rankningen bygger på andelen folkbokförda personer i kommunen som är födda 1992 och som har behörighet till högskolestudier. De kommuner som har en hög andel ungdomar som lämnar kommunen omedelbart efter gymnasiet missgynnas av denna statistik.

14. Övergång till högskolan inom tre år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan

Götenes resultat: 228 (171)

Rankningen bygger på andelen elever som är folkbokförda i kommunen 2009 och som har registrerats som nybörjare vid högskola senast under läsår 2011/2012. Ju fler som registrerat sig desto bättre resultat i rankningen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!