Lyssna

Vision och mål

Skolans vision:

Vi arbetar för elevernas bästa i en trygg, lärande och utvecklande miljö.

Övergripande mål:

* Höga resultat för alla åk 9-elever

* Trygga och harmoniska elever

* Gott värdskap

Värdegrunden

På Ljungsbacken arbetar vi för att:

 • alla ska känna arbetsglädje och få goda kunskaper,
 • alla vet vad solidaritet, rättvisa och ärlighet står för,
 • alla ingår i gemenskapen och känner trygghet,
 • alla känner ansvar och visar respekt för varandra och skolan.

Våra övergripande mål på skolan 

Vi vill utveckla barnets förmåga att:

 • våga formulera och uttrycka sig samt argumentera och utveckla språket,
 • ta ansvar, reflektera, bedöma och kritiskt granska sitt eget arbete,
 • öka sitt inflytande genom klassråd och elevråd.
 • kunna hantera konflikter.

Vi vill att eleverna ska:

 • känna till skolans värdegrund och regler,
 • prestera det bästa de kan efter sina egna förutsättningar,
 • förstå att vänskap är det finaste som finns,
 • bry sig om varandra och visa hänsyn och respekt för alla,
 • vara ansvarsfulla.

Vi vill att vårdnadshavare:

 • ska känna till skolans värdegrund och regler,
 • har en positiv syn på skolan,
 • stöttar sina barn i deras skolgång,
 • håller sig informerade om sina barns skolarbete.

Vi anser att elever och vårdnadshavare har rätt att kräva att vi som arbetar i skolan:

 • behandlar varje barn som en individ,
 • ger barnen en god pedagogisk grund inför framtiden,
 • ser barnets möjligheter,
 • ger hemmen en bra information om skolan och barnets arbete.

Fritidshemmen

Vi vill vara kända som ett fritids där barnen trivs och har roligt med andra barn och med vuxna.

 • Barnen skall kunna påverka verksamheten, t.ex. genom att själva få välja aktiviteter.
 • Det skall finnas en ömsesidig respekt mellan alla som vistas på fritids.
 • Personal skall aktivt delta i barnens aktiviteter.

Vi vill vara kända som ett fritids där vårdnadshavarna känner förtroende för vårt sätt att ta hand om deras barn.

 • Barnets och vårdnadshavarens första möten med fritids skall ge en positiv och förtroendefull bild av verksamheten.
 • Vårdnadshavarna skall inte behöva oroa sig för hur barnet har det när de vistas på fritids.
 • Det skall finnas ett förtroendefullt informationsutbyte mellan fritids och skola.

Vi vill vara kända som ett fritids som har en fungerande personalgrupp.

 • Personalen skall vara bra förebilder för barnen.
 • Vi skall komplettera varandra när det gäller utbildning, kunskaper, erfarenhet och intressen.
 • Personalen skall skapa förutsättningar för en bra psykosocial miljö på fritids.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!