Lyssna

Elevhälsan

Elevhälsans stödjer skolans lärandeuppdrag så att alla elever utvecklas mot utbildningens mål. Det innebär att ge eleven goda förutsättningar i deras kunskaps - och sociala utveckling, genom att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt att uppmärksamma, utreda och ge stöd.

Varje skola har tillgång till ett eget elevhälsoteam där man kan få stöd av:

  • Specialpedagog
  • Skolsköterska
  • Skolläkare
  • Kurator
  • Psykolog

Tillsammans med skolans ledning och skolans övriga personal arbetar elevhälsoteamet för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och att undervisningen organiseras utifrån elevens behov och förutsättningar.

Vad gör specialpedagogen?

Specialpedagogen kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd samt ger konsultation och handledning till personal.

Vad gör skolsköterskan och skolläkaren?

Skolläkaren och skolsköterskan arbetar med Elevhälsans medicinska insatser.

Via hälsoundervisning får eleverna kunskap och medvetenhet om risk- respektive friskfaktorer, som påverkar deras hälsa.

Skolsköterskan genomför hälsobesök och ger vaccinationer enligt fastställt program samt ger råd och stöd och utför enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkaren gör medicinska bedömningar och deltar i utredningar av elever med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem.

Vad gör kuratorn?

Kuratorns uppgift är att ge stöd till eleven och familjen när svårigheter uppstår i skolan eller livet i övrigt. Kuratorn samtalar med elever och föräldrar och finns som stöd vid kriser och konflikter. Skolkuratorn arbetar med värdegrund - och likabehandlingsfrågor.

Vad gör psykologen?

Psykologen ger handledning och konsultation till personal, samt ger råd och stöd till föräldrar kring barnets skolsituation. Psykologen gör psykologiska utredningar i samråd med föräldrar och skola.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!