Lyssna

Klagomål

Enligt skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Götene kommun ska erbjuda alla barn, elever, studerande och familjer en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Därför är dina åsikter viktiga för oss, både för att vi ska kunna rätta till fel och brister och för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet.

Syftet är att:

  • öka den enskildes inflytande
  • snabbare kunna åtgärda de brister som uppstår
  • stärka barns och elevers rättsäkerhet

Vem framför jag mina klagomål till?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet hör hemma. I förskolan, pedagogisk omsorg, skolan och på fritidshemmet handlar det i första hand om att framföra synpunkter till berörd personal. Om det inte löser problemet, eller om kontakten upplevs som för känslig, är nästa steg att vända sig till rektor.

Måste jag skriva?

Vill du framföra ett klagomål om den utbildning som bedrivs av Götene kommun som huvudman kan du göra det antingen via e-post, brev eller telefon.

Det underlättar om du skriver ner klagomålet. På din förskole- eller skolenhet kan du få hjälp med detta. Du kan använda formuläret längst ned på sidan.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Rutin för klagomålshantering inom barn- och utbildningsområdet

  • Inkommet klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling.
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet.
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet att det inkommit och vem som är handläggare.

Om jag inte är nöjd med svaret?

Då kan du begära att den överordnade chefen gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter.

Vad händer med klagomålet?

Alla skriftliga klagomål som kommit in sammanställs inom Barn och utbildning som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vem kan läsa mina klagomål?

I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Kontaktuppgifter

I din kontakt med berörd verksamhet i kommunen anger du vad klagomålet eller synpunkten avser, samt hur du önskar bli kontaktad. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter eller klagomål. I de fall du önskar svar behöver vi din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Klagomål på utbildningen i Götene kommun

E-tjänst för klagomålshantering

Relaterade sidor