Lyssna

Vår vision och verksamhetsidé

”I mötet med varandra skapas ett lustfyllt lärande”.

Vår pedagogiska idé för förskolorna är:

”Förskolan är det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem. Det pedagogiska arbetet i förskolan skall utgå från att varje barn arbetar med att erövra omvärlden. Detta arbete skall leda och stödjas i riktning mot de mål läroplanen anger.” (Lärandets grogrund)

I Läroplan för Förskolan, Lpfö 98, står det ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.”

Förskolan är en plats för lärande och ett komplement till hemmet för barnet. Den är också en arbetsplats för pedagoger. Förskolan är en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid, där barnens åsikter tas på allvar. Miljön skall utformas så att möten blir möjliga.

Barn- och kunskapssyn

Varje barn är unikt och kompetent och ska mötas utifrån sina individuella behov. Barnet är nyfiket på sin omvärld och lär hela tiden både inne och ute. Leken är viktigt för barns lärande och för förmågan att samspela med andra. Det är genom leken barnen utforskar sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra.

Förskolan ska bygga på delaktighet, inflytande och demokrati. Barnens tankar och intressen ligger till grund för verksamhetens utformning och innehåll.

Pedagogens roll

Hela förskolan bildar ett gemensamt team med tre arbetslag. Varje pedagog ansvarar för att ge förutsättningar till utveckling, och ett lustfyllt lärande i mötet med det enskilda barnet och i grupp.

Pedagogen skall skapa trygghet, se varje barn och dess behov, utmana och uppmuntra, dokumentera och reflektera. Pedagogen skall vara flexibel och kunna arbeta med barn i alla åldrar.

Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen är det verktyg som vi använder oss av i det systematiska kvalitetsarbetet, Genom dokumentation och reflektion synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. Det leder till att verksamheten/projekten utvecklas vidare.

I reflektionen fångar pedagogerna upp i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. I dokumentationen får vi syn på om innehåll och de metoder vi använder är i enlighet med de strävansmål som läroplanen anger och de kommunala målen som är uppsatta.

Det är viktigt att dokumentations- och reflektionsarbetet ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen och bidrar till ständig utveckling av arbetet.

Det är alltså när vi synliggör det vi gör som vi får kunskap om den kvalitet förskolan har och där får syn på vad vi kan utveckla vidare.

Föräldrar

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Det dagliga mötet mellan förälder och pedagog är ett viktigt tillfälle för samtal. Inflytande och delaktighet för föräldrar är en viktig del i förskolan.

Det ska finnas möjligheter för föräldrarna att påverka verksamheten i förskolan för deras barn. Varje förälder erbjuds två samtal/år, varav ett är utvecklingssamtal och ett är uppföljningssamtal.

Det ska i förskolan finnas gemensamma mötesplatser mellan föräldrar och mellan pedagoger och föräldrar, exempel kan vara föräldramöte och föräldraforum.

Den pedagogiska miljön

Barn upptäcker omvärlden genom att samspela med omgivningen. Därför har den pedagogiska miljöns utformning stor betydelse för barns lärande. Vi har en utmanande och utforskande miljö där vi utgår från barnens intressen. Där ges möjlighet till spännande möten mellan barn/barn och vuxen/barn, där vi tillsammans undersöker och experimenterar. I miljön, såväl inomhus som utomhus, skapas mötesplatser där vi kan mötas, bli inspirerade och lära av varandra.

Barnen får möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi genom lättillgängligt material som kan användas på många olika sätt, exempelvis återvinningsmaterial eller föremål från naturen. Materialet anpassas efter barnens förutsättningar, behov och intressen. På så sätt ges barnen möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Vi pedagoger är lyhörda och aktivt nyfikna på barnens tankar och teorier. För att möta upp barnens kunskapssökande är våra miljöer föränderliga.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!