Lyssna

Förskolans vision och verksamhetsidé

”I mötet med varandra skapas ett lustfyllt lärande”.

För att röra oss mot vår vision ska förskolan kännetecknas av detta:

Organisation

Förskolan Miklagård har gemensamma mål med utgångspunkt från styrdokument och kommunala mål. Vår pedagogiska organisation vilar på en gemensam samsyn där allas åsikter och tankar är viktiga. Vi har ett kollegialt lärande där reflektionen är motorn i det pedagogiska arbetet.

Barnsyn

På Miklagård ser vi det kompetenta barnet och tror på att barn vill och kan. Alla barn är viktiga och deltar i undervisningen utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Som pedagoger har vi ett omsorgsfullt och respektfullt bemötande där vi synliggör barnen som viktiga samhällsmedborgare. Vi är medforskande pedagoger där barnen ska uppmuntras till att känna tillit till sina egna förmågor.

Alla barn har rätt till möjligheten till kommunikation och vi som pedagoger stöttar barnen att förmedla sig till andra, genom olika uttrycksformer, med hjälp av tecken som stöd och bildstöd. Pedagogerna läser av uttryck och situationer hos barnet och bekräftar deras kommunikation.

På förskolan ges barnen möjlighet att genom delaktighet och inflytande påverka sin dag. I undervisningen synliggörs demokratiska aspekter, genom bland annat medbestämmande, presentationer (lyssna in varandra) och turtagning.

Projekterande arbetssätt

Vårt projekterande arbetssätt bygger på att barnens tankar och frågeställningar är i fokus och är det som driver projekt vidare, under hela dagen. Pedagogerna utgår från det som är känt för barnen och förstärker intrycken med hjälp av bilder och återkopplingsmöjligheter. Barnens intresse formar våra miljöer, som används på ett medvetet och utmanande sätt i den flexibla undervisningen. Undervisningen är planerad så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar och har möjlighet att inspireras av varandra.

Miljöer och material

De miljöer som barnet möter på förskolan är föränderliga vilket gör att de ändras utifrån barnens intresse och behov. Det finns en grundtanke i att det är en progression i materialet och miljön mellan hemvisterna. Materialet som barnet möter ska vara inbjudande och inspirerande, med en tanke om att stimulera barnets nyfikenhet, kreativitet och lusten till utforskande och lärande. Tillsammans med närvarande pedagoger, som stöttar barnet i deras lek, aktivitet och utforskande, så ska den tillgängliga miljön och materialet bidra till undervisningens syfte och innehåll. Det finns ett hållbarhetsperspektiv i fokus då material används i olika sammanhang och på olika sätt.

Dokumentation

Barnen följer sitt lärande genom pedagogernas arbete med reflektion och dokumentation tillsammans med barnen, som ett led i att inspirera barnen till fortsatt utforskande och lek. Som vårdnadshavare har du möjlighet att följa ditt barns lärande genom dokumentation som finns på vår lärplattform, samtal och i dokumentation som finns på respektive hemvist.

Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare får du ett gott och respektfullt bemötande av pedagogerna. Utifrån möjlighet till delaktighet så lyssnar pedagogerna in tankar, erfarenheter och input kring utbildningen. Genom en tillitsfull introduktion så ges vårdnadshavare en god kännedom om förskolan och vårt arbetssätt. Det finns en naturlig grund i att involvera vårdnadshavare i förskolans arbete samt även delge förskolans undervisning.

 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!