Lyssna

Lotteritillstånd Götene kommun

Som förening, organisation och privatperson kan man söka lotteritillstånd för olika typer av arrangemang men också lotteritillstånd (registrering) för tre år i taget.

E-tjänster och blanketter

Utdrag ur lotterilagen

De vanligaste lotteritillstånden är paragraferna (§) 15-17 och 19-20.

Vem som kan få tillstånd

15 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som

 1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
 2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
 3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
 4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. 

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.

Förutsättningar för tillstånd

16 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om

 1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
 2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
 3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.   

Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att

 1. en vinstplan är fastställd i förväg,
 2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och att
 3. automaten inte betalar ut någon vinst. Lag (2003:346).

Lotterier som kräver registrering

17 § En sådan sammanslutning som avses i 15§ och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om

 1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
 2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
 3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,
 4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
 5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
 6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
 7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.    

Lotterier som inte behöver tillstånd

19 § En sådan sammanslutning som avses i 15§ får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om

 1. lotteriet anordnas i samband meda) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
 3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
 4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp,
 5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan,
 6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs,
 7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
 8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.

Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag (2001:1045).

20 § Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19§ anordnas utan tillstånd, om

 1. lotteriet anordnas i samband med
  1. a) en offentlig nöjestillställning,
  2. b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
  3. c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området,
 3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,
 4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
 5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp,
 6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,
 7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och
 8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs. Lag (2001:1045).

Kontakt:

Fritid och föreningar
Telefon: 0511-38 62 95
E-post: stefan.rubach@gotene.se

Läs mera på Lotteriinspektionens hemsida (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!