Intresserad av uppdrag som kontaktperson?

På den här sidan finns information för dig som är intresserad av uppdrag som Kontaktperson

Vad gör en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom regelbundet under några timmar, oftast en gång i veckan, men ibland mer eller mindre. Uppdraget som kontaktperson får olika innehåll beroende på barnens och ungdomarnas behov och intresse.

I mötet med barnet/ungdomen skall du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det han eller hon behöver tala om. Allt ni gör skall göras med respekt för den unges situation. Socialtjänsten beskriver innehållet i uppdraget och följer upp hur det går vid gemensamma träffar. Dessa uppföljningsträffar hålls minst en gång i halvåret, men i början och vid behov oftare.

Hur blir man kontaktperson?

Efter att Du anmält ditt intresse kommer ni bli kontaktade av familjehemssekreterare. Vid den första kontakten lämnar familjehemssekreterarna ytterligare information. Därefter görs en kontroll av Socialtjänstens och Rikspolisstyrelsens register.

Om familjehemssekreterarna sedan gör bedömningen att det inte finns några hinder för att bli kontaktperson så sparas informationen till dess att det blir aktuellt för ett uppdrag. Varje barn har sina speciella behov som skall “matchas" med en kontaktperson som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov. Följden kan bli att en intresserad kontaktperson kan få vänta länge på att få ett uppdrag.

Då det blir aktuellt med ett uppdrag, skrivs en kortfattad utredning om kontaktpersonen. En del i denna utredning är en intervju då du får komma hit och berätta om dig själv och dina tankar kring att vara kontaktperson. Syftet med intervjun är att lära känna dig så att bra matchningar kan göras. Referenser tas.

Anser socialsekreterare att det är lämpligt görs sedan en presentation mellan barnet/ungdomen (om det är lämpligt utifrån barnets ålder och mognad), föräldrar och kontaktpersonen. Därefter får alla känna efter i lugn och ro innan de svarar ja eller nej. Blir det gemensamma beslutet ett ja görs en planering för hur uppdraget skall se ut.

Längden på ett uppdrag kan variera från några månader till flera år. Uppdraget baseras på ideellt engagemang, men ett skattepliktigt arvode betalas ut för din insats liksom en omkostnadsersättning som skall täcka utgifterna för det ni gör tillsammans.

Vad erbjuds kontaktpersonen?

Varje kontaktperson får ersättning för omkostnader som skall täcka utgifter i samband med uppdraget. Det kan t.ex. vara utgifter i samband med aktiviteter. Utöver detta får kontaktpersonen arvode för sin arbetsinsats.

Arvodets storlek varierar utifrån uppdragets karaktär och omfattning.  Arvodet är skattepliktigt samt sjukpenning- och pensionsgrundande. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi följer Sveriges Kommuner och regioners rekommendationer om ersättningar. Läs mer om ersättning till kontaktpersoner på Sveriges kommuner och regioners hemsida (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som kontaktperson erbjuds man fortlöpande stöd och råd av socialsekreterare. Ibland erbjuds även kontaktpersonsträffar där man kan utbyta erfarenheter. 

Intresserad av uppdrag som kontaktperson?

Är du intresserade av att vara kontaktperson? Anmäl ditt intresse för att bli kontaktperson

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!