Hantering av brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängd än som anges i tabellen nedan, ska ha tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Ansökan sker till Räddningsnämnden Götene, 533 80 Götene

Är du osäker på om en vätska eller gas klassas som brandfarlig, kan läsa mera på hemsidan: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Volym (liter)Volym (liter)Volym (liter)
HanteringGasKlass 1+2+3-vätska (total volym)Klass 3-vätska för uppvärmning eller produktion
    
Yrkesmässig, vid publik verksamhet60* / 0**10010 000
Övrig yrkesmässig verksamhet, inomhus25025010 000
Övrig yrkesmässig verksamhet, utomhus1 0003 00050 000
Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll01 000-
Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov60 *** / 0****10010 000
*     Utomhusförvaring (både gasflaska och förbrukningsapparat ska stå utomhus)
**    Inomhusförvaring
***  Gasol
**** Annan branfarlig gas

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor ska göras till Räddningsnämnden Götene, 533 80 Götene, på särskild ansökningsblankett>>PDF (pdf, 39.2 kB).
Till ansökan ska också bifogas teknisk beskrivning>>PDF (pdf, 51.5 kB) samt handlingar enligt neda:

NY ANLÄGGNING

Plankarta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi skall framgå
 
Skiss som visar anläggningsområdet, t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser avses förläggas.
 
Ritningar över byggnader där brandfarliga varor skall hanteras. För varje byggnad skall framgå:
- Dess yttre utformning (fasadritning)
- Dess funktion och rummens funktion
- Uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och branteknisk klass
- Ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden

Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget
 
Sammanställda drift- och skötselinstruktioner (Om inte, får detta vänta till senast avsyningsdagen)
 
Sammanställning om de brandfarliga varornas namn, klass och mängd i varje rum, cistern etc.
 
Klassningsplaner
 
Uppgift om föreståndare. (Om inte, får detta vänta till senast avsyningsdagen)
 
Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten

FÖRNYAT TILLSTÅND

Bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning
 
Förändringar av bebyggelser eller anläggningar sedan det förra beslutet
 
De mängder brandfarlig vara som i fortsättningen avses hanteras
 
Senast upprättade klassningsplan
Senaste gjorda riskutredning
 
Föreståndare för hanteringen (skall ha anmälts till räddningsnämnden)
 
Drift- och skötselinstruktioner
 
Ytterligare uppgifter av intresse
 
Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Emelie Thim, senast ändrad 07 september 2018