Lyssna

Kungörelse om samråd

Ändring av stadsplan för Götene samhälle

Samrådstid 2021-08-27 till och med 2021-09-17

Aktuellt förslag

Planändringen påverkar kvarteret Björken och fastigheterna Björken 1, 4, 5, 6, 7 och 8. Kvarteret ligger i anslutning till Järnvägsgatan i väst, Doktorsgatan i norr, Lindegatan i öst och Kvarngatan i söder. Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningen för kvarteret Björken och på så vis möjliggöra en markutbytesaffär mellan Götene kommun och Cidan Machinery.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga här

Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Synpunkter

Samråd pågår mellan 2021-08-27 till och med 2021-09-17

Under denna tid har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Du måste lämna skriftliga synpunkter för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen. Eventuella synpunkter ska vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning.

Märk gärna ditt brev med Ändring av stadsplan för Götene samhälle.

Samrådstid: 2021-08-27 till och med 2021-09-17

Yttrandena lämnas till:
E-post: kommunstyrelsen@gotene.se
Post: Götene kommun, Kommunstyrelsen, Torggatan 4, 533 80 Götene

Frågor

Fågor om detaljplanen besvaras av plankonsult Matilda Åslin

Tel: 070-532 14 26

E-post: matilda@ahrenaslin.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!