Lyssna

Antagande- Detaljplan för Källby 1:44 m.fl.

Kommunstyrelsen antog 9 mars 2022 § 51 detaljplanen för Källby 1:44 m.fl. Justering av kommunstyrelsens protokoll med antagande beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 16 mars 2022.

Hur överklagar man ?

Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen gör det hos mark- och miljödomstolen enligt plan- och bygglagen kap 13 § 2a. Överklagandet ska lämnas till Götene kommun, Sektor samhällsbyggnad. Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer ärendet att sändas vidare till mark- och miljödomstolen som ska pröva överklagandet.

Överklagandet ska vara skriftligt och ange:

  • Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange diarienummer, benämning av detaljplanen, beslutsdatum och/eller paragrafnummer i protokollet.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga handlingar eller annat som stöder din uppfattning
    Kontaktuppgifter: Namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress.
  • Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Överklagandet ska skickas eller lämnas senast den 6 april 2022 till:

Götene kommun
Samhällsbyggnad ,Torggatan 4
533 80 Götene Götene

eller e-post: kommunstyrelsen@gotene.se

Handlingar och kontakt

Handlingar tillhörade planen finns tillgängliga här. Det går också att få handlingar skickat till sig per post, inkom då med en begäran till:

miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Frågor om detaljplanen besvaras av:

Elin Perjos, planarkitekt 
Telefon: 0511-38 60 68
E-post: elin.perjos@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!