Kommunens strategiska mål

Strategiska mål är politiskt prioriterade mål för mandatperioden (4 år). Till de strategiska målen kopplas indikatorer. Indikatorerna beskriver vilket resultat man vill uppnå och används i uppföljningen av hur väl målen har uppnåtts. Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål.

Strategiska mål för 2016-2019

För 2016 - 2018 har kommunen sju stycken startegiska mål för all kommunal verksamhet.

  • Götene kommun är en klimat- och miljömedveten kommun
  • Götene är ett tillgängligt samhälle för alla
  • Götene kommun arbetar för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här
  • Götene kommun är en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt ledarskap och stolta medarbetare
  • Götene har ett socioekonomiskt perspektiv som främjar barns och unga vuxnas hälsa och det friska åldrandet
  • Götene kommuns medborgare har inflytande och delaktighet och får ett bemötande av högsta klass
  • Götene kommun stödjer en god folkhälsoutveckling och förbättrad livskvalitet för kommunens invånare genom förebyggande och hälsofrämjande insatser i samverkan.

Uppföljning av de strategiska målen 2018

Här hittar du uppföljningen av de strategiska målen för 2018PDF (pdf, 594 kB)

Götene kommuns målstyrningsprocess

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor