Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor samt taxa för tillståndsprövning

Taxor för tillsyn enligt:

  • femte kapitlet, första paragrafen i lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 1 § lag 2003:778)
  • 21 paragrafen i lagen om brandfarliga och explosiva varor (21 § lag 2010:1011)

Taxa för tillståndsprövning enligt:

  • paragraferna 16 till 19 enligt lagen om om brandfarliga och explosiva varor (16-19 §§ lag 2010:1011)

Gäller från 2017-04-01

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 2017-02-27, §16

Taxor

Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)PDF (pdf, 1.8 MB)

Timtaxa för tillsyn 2019 är 901 kronor enligt indexuppräkning av nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 6 december 2018 § 36.PDF (pdf, 63.5 kB)

Timtaxa för tillståndspröving 2019 är 901 kronor enligt indexuppräning av nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 6 december 2018 § 37.PDF (pdf, 470.9 kB)

Utdrag

Tillsyn

Tillsyn förrättas enligt en årlig verksamhetsplan för den förebyggande verksamheten. I den redovisas vilka objekt som ska omfattas av tillsyn enligt ovanståendelagstiftningar. Tillsyn kan även ske efter särskilt tillsynsbeslut.

Tillsynsavgiften är konstruerad i två delar - ett grundbelopp som benämns fast avgift och en timersättning som benämns rörlig avgift.

Fast avgift uppgår till 2125 kronor.
Rörlig avgift uppgår till 850 kronor per timma.

Taxan får indexuppräknas med en procentsats som motsvarar förändring i Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex i kommunal verksamhet (PKV).

Tillståndsprövning

Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd för detta.

Avgiften är konstruerad i två delar - ett grundbelopp som benämns fast avgift och en timersättning som benämns rörlig avgift.

Fast avgift uppgår till 2125 kronor.
Rörlig avgift uppgår till 850 kronor per timma.

Taxan får indexuppräknas med en procentsats som motsvarar förändring i Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex i kommunal verksamhet (PKV).

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!