Riktlinjer för trygghet och säkerhet

Detta dokument beskriver hur Götene kommuns trygghets- och säkerhetsarbete ska gå till. I arbetet med krisberedskap och förebyggande av händelser ska kommunen genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, ta fram handlingsplaner samt utbilda och öva en krisorganisation.

Antagen av: kommunfullmäktige

Datum för antagande: 31 mars 2014

Planen

Riktlinjer för trygghet och säkerhetPDF (pdf, 650.7 kB)

Sammanfattning av planen

Syftet med vårt krisberedskapsarbete är att skapa ett starkt och robust samhälle i kommunens geografiska område med förmåga att ingripa effektivt vid extraordinära händelser, att vara organiserad på ett sådant sätt att skador på människa, miljö, hälsa och egendom minimeras samt att arbeta på ett sådant sätt så att de som bor och vistas i kommunen upplever största möjliga trygghet och säkerhet.

Götene kommuns krisorganisation består av en krisledningsnämnd, en krisledningsstab och en kriskommunikationsorganisation. Beroende på krisens art och utbredning sammankallas krisorganisationen i varierande omfattning. Krisen bedöms utifrån två nivåer.

Kommunen ansvarar även för att psykiskt och socialt omhändertagande ska kunna erbjudas drabbade, anhöriga och övrigt berörda i samband med större olyckor och katastrofer. Vi ska också arbeta förebyggande för att minimera risken av att oönskade händelser inträffar. Detta ska göras genom utbildning av anställda, information till medborgare, brottsförebyggande arbete, säkerhetsskydd, fastighetssäkerhet, personssäkerhet samt informationssäkerhet.

För att uppnå ett starkt och robust samhälle med förmåga att ingripa effektivt vid extraordinära händelser krävs samverkan och samordning av kommunens bolag, förbund, samarbetspartner och frivilligorganisationer. Götene kommun samverkar bland andra med Götene vatten och värme, Göliska och Förvaltningen för service och teknik Skara-Götene.

Kontaktperson

Vi frågor om planen kontakta:

Dag Högrell
Risk- och säkerhetssamordnare
Telefon: 0511-38 60 16
E-post: dag.hogrell@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!