Drogpolitiskt program

Bilaga till kf pro 1998-04-27, § 24

Följande kommunala mål föreslås för Götene kommun

  • Minska konsumtionen av alkohol och tobak.
  • Hålla narkotikabruket borta från kommunen.
  • Arbetsplatserna i kommunen skall vara alkohol- och drogfria.
  • All trafik till lands och sjöss skall vara alkohol- och drogfri.
  • Alkohol- och drogfri barn- och ungdomstid.
För att uppnå de politiska målen föreslå bland annat följande:
  • Upplysa alla åldersgrupper genom information och opinionsarbete om att bruket av alkohol och övriga droger medför stor hälso- och olycksfallsrisk.
  • Erbjuda alternativa drogfria miljöer och stödja enskilda, föreningar, för-samlingar och organisationer, som arbetar i enlighet med kommunens mål.
  • Göra barnen medvetna under hela skoltiden om den skadliga inverkan som alkohol, tobak och övriga droger har på människans hälsa.
  • Ge stöd och hjälp åt dem som är indragna i alkohol- och drogmissbruk.

Kommunfullmäktiges beslut:


1 Drogpolitisk målsättning för Götene kommun fastställes  enligt bilaga till denna paragraf.

2 Ansvaret och arbetet med att praktiskt omsätta målen  överlämnas till respektive nämnd.

3 Nämnderna får i uppdrag att till kommunfullmäktige i  april 1999 redovisa hur målen uppfylls.

Götene Framtid anmäler reservation mot ovanstående beslut.

Kommunfullmäktiges överläggningar:


Under överläggningarna tillstyrker Ingvar Svensson (c), Dagny Lindgren (c), Christina Raud (s), Boo Frostemark (c) kommun-styrelsens förslag. Anders Månsson (gf) lämnar följande yrkande:

Punkt 1 i socialnämndens förslag ändras enligt följande:

Minska missbruket av alkohol och tobak.

Vidare yrkar Anders Månsson (gf) att första satsen under stycket som börjar med "för att nå målen föreslås bland annat:" följande förändring sker

Upplysa alla åldersgrupper genom information och opinionsarbete om att missbruket av alkohol och bruket av övriga droger medför stor hälso- och olycksfallsrisk.

Under överläggningarna yttrar sig även Marianne Perserius (fp) och Viola Lindén (fp).

Efter det att överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden proposition dels på kommunstyrelsens förslag och dels på kommun-styrelsens förslag med Anders Månssons (gf) ändringsyrkande.

Ordföranden finner härvid att kommunfullmäktige med övervägande ja-röster beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begäres.

Ordföranden framställer följande voteringsproposition som godkännes av kommunfullmäktige:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Anders Månssons (gf) ändringsyrkande.

Vid omröstningen avges 38 ja-röster och 2 nej-röster. Se uppropslista.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommun-styrelsens förslag.

Götene Framtid anmäler reservation mot beslutet.

Kommunstyrelsen har den 3 mars 1998, § 25 lämnat följande förslag till kommunfullmäktige:

1 Drogpolitisk målsättning för Götene kommun fastställes enligt  bilaga till denna paragraf.

2 Ansvaret och arbetet med att praktiskt omsätta målen överlämnas till  resp nämnd.

3 Nämnderna får i uppdrag att till kommunfullmäktige i april 1999  redovisa hur målen uppfylls.

Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktige har den 1 mars 1993, § 11 behandlat förslag från socialnämnden till drogpolitiskt program. Kommunfullmäktige harbeslutat återremittera ärendet till socialnämnden för inarbetande av synpunkter från remissinstanserna.

Kommunfullmäktige har den 26 feb 1996, § 6 i anslutning till behandling om riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohol-lagstiftningen bl a beslutat att övergripande inriktningsmål och komplett handlingsprogram för Götene kommuns alkohol- och drogpolitik skall utarbetas.

Socialnämnden har den 11 juni 1997, § 59 behandlat förslag till drogpolitiskt program för Götene kommun. Nämnden har föreslagit fastställande av drogpolitiska mål, att ansvar och det praktiska arbetet med omsättning av målen överlämnas till respektive nämnd samt att nämnderna får ansvar att årligen lämna redovisning till kommun-fullmäktige om hur målen uppfylls.

Kommunfullmäktige har den 29 sept 1997, § 80 återremitterat ärendet för omskrivning av förslag till socialnämndens mål för det drogpolitiska programmet.

Socialnämnden har den 10 dec 1997, § 115 lämnat förslag till kommunfullmäktige om att anta upprättade förslag till förändrade kommunala mål för den drogpolitiska målsättningen i Götene kommun.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!