Lyssna

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Götene kommun

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018, § 85 arbetsordning för kommunfullmäktige som gäller från och med den 15 oktober 2018.

Arbetsordningen reviderades av kommunfullmäktige den
30 mars 2020 § 29 då ett tillägg gjordes om deltagande på distans.

Du kan läsa hela arbetsordningen här:

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Götene kommun. Word, 253.2 kB. (Word, 253.2 kB)

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Götene kommun

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser.

Antalet ledamöter

1 §

Fullmäktige har 41 ledamöter.

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Presidium

2 §

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på första sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 §

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

4 §

Om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena

5 §

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde vid nio tillfällen per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

6 §

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ord­föranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behand­lade på det extra sammanträdet.

7 §

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

8 §

Fullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i Centrumhuset, Götene.

Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden bestämma annan plats för ett visst sammanträde.

9 §

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bild- överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans bör senast fyra dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

10 §

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på anslagstavlan på kommunens webbplats. Kommunfullmäktige beslutar särskilt om och i sådana fall i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får ordförande inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på webbplatsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

11 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var samman­trädet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kun­görelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock under­rätta de leda­möter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta samman­trädet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

12 §

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförande, när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

13 §

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmän­heten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av förhinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

14 §

Ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare eller annan utsedd tjänsteman. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

15 §

Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från samman­träde eller hinder uppkommer för ledamot att vidare delta i pågående samman­träde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

16 §

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för er­sättare, som kallats till tjänstgöring.

17 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller ersättare ska träda in och tjänstgöra under pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

18 §

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör, ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fort­satt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare

19 §

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av proto­kollet från sammanträdet.

Sedan upprop har skett enligt 17 §, väljer fullmäktige två leda­möter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

20 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende som inte finns med i kungörelsen ska behandlas.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ärende under sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena

21 §

Rätt att delta i överläggningen har

 • Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandlingen av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.
 • Ordförande och vice ordförande i en fullmäktigeberedning, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
 • Ordföranden och vice ordförande i en nämnd, i en gemensam nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.
 • Styrelsens ordförande och vice ordförande i ett kommunalt bolag, stiftelse eller förening som avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
 • Kommunstyrelsens presidium.

22 §

Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

23 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, gemensamma nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

24 §

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

25 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

26 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt.

Deltagande i beslut

27 §

Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Jäv

28 §

En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

En ledamot som är jävig ska själv anmäla detta till presidiet innan ärendet behandlas av kommunfullmäktige.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och påståendet om jäv bestrids, så ska fullmäktige snarast besluta i jävsfrågan.

Omröstningar

29 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

30 §

En valsedel som avlämnas vid sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

 • upptar namnet på någon som inte är valbar,
 • upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
 • upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som har sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

31 §

En motion

 • ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
 • får inte ta upp ämnen av olika slag.
 • väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.

En ersättare får väcka motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på ett av fullmäktiges ordinarie sammanträden under andra kvartalet samt under fjärde kvartalet.

Medborgarförslag

32 §

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag

 • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
 • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
 • får inte ta upp ämnen av olika slag
 • väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett

sammanträde med kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunala bolag, stiftelser och föreningars initiativrätt

33 §

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen får väcka ärenden i kommunfullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldig att se till att kommunfullmäktige får ta ställning till.

Detta innebär inte att kommunstyrelsens beredningstvång kan åsidosättas.

Interpellationer

34 §

En interpellation ska avse ett ämne som hör till fullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och ska vara försedd med en motivering.

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast under arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Inlämnas interpellation till kansliet senast två veckor innan det sammanträde då den är avsedd att ställas, ska målet vara att den också ska besvaras vid detta sammanträde.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

När en interpellation besvarats får kommunfullmäktiges ledamöter delta i överläggningen.

Frågor

35 §

En fråga får ställas för att hämta in upplysningar och ska avse ett ämne som hör till fullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågan får vara försedd med en kort inledande förklaring och bör kunna besvaras kort.

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den är ställd. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

Om en fråga avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ får den ordförande till vilken frågan har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara frågan.

Ordföranden i en nämnd till vilken en fråga ställts får överlåta besvarandet av frågan till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara frågan.

Beredning av ärendena

36 §

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna

37 §

Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om detta anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

38 §

Ordföranden bereder i samråd med vice ordföranden frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget

39 §

Ordföranden bereder tillsammans med vice ordföranden revisorernas budget.

Justering av protokollet

40 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ord­föranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation

41 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen anser, ska motiveringen däremot lämnas så snart det kan ske, och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering

42 §

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

43 §

Protokollet ska utöver de i 8 kap 12 § kommunallagen uppställda kraven på tillkännagivande på kommunens digitala anslagstavla även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.

Fullmäktigeberedningar

44 §

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen.

45 §

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade.

46 §

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ordinarie fullmäktigeberedningar är valberedning och demokratiberedning

Valberedning

47 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

48 §

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Demokratiberedning

49 §

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige senast i december en demokratiberedning för den löpande mandatperioden.

Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.

50 §

Demokratiberedningen ska arbeta för en väl fungerande demokrati i Götene kommun, nu och i framtiden. Beredningen ska utveckla former för samverkan, dialog och deltagande med medborgarna samt följa den demokratiska utvecklingen på ett nationellt plan.

I övrigt bereder demokratiberedningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den.

Särskild fullmäktigeberedning

51 §

Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.

Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandattiden för denna.

52 §

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sam­manträden, beslutsförhet och protokoll.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!