Ägardirektiv för Götene Industrier AB

Bolagets ändamål är huvudsakligen att förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt samt främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Ägardirektiv

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget kan inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen skall därför i samråd på sikt söka lösningar som tillgodo-ser båda dess intressen.

Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:

  • större investeringar eller köp av fastigheter utöver 275 basbelopp
  • bildande eller förvärv av dotterföretag
  • planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
  • övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen.

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Götene Industrier ABPDF (pdf, 92 kB)

Övriga styrdokument

Bolagsordning för Götene Industrier AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun 2012-04-23 KF § 52 och fastställdav årsstämman 2012-04-24.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!