E-tjänster och blanketter

Här hittar du Götene kommuns e-tjänster och blanketter.

E-tjänsterna öppnas i ett nytt fönster. För blanketterna behöver du ha ett program installerat som kan öppna PDF-filer, till exempel Adobe Acrobat Reader.

Du behöver e-legitimation till de flesta e-tjänsterna. Kontakta din bank om du inte har någon e-legitimation.

Om du inte hittar den blankett du söker kan du kontakta medborgarkontoret.
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 01

Barnomsorg och skola

Planerade driftstopp för uppdateringar och underhåll av e-tjänster för barnomsorg

Under 2019 är e-tjänsten stängd för uppdateringar och underhåll under följande datum mellan klockan 19:00-22:00: 8 januari, 5 februari, 2 april, 29 april, 28 maj, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 29 oktober och 3 december.

Information kring personuppgiftsbehandlingar inom barnomsorg och skola

Götene kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (till exempel när du skickar in en ansökan eller gör en anmälan). Mer information kring personuppgifter och behandlingar av personuppgifter hittar du på sidan Behandling av personuppgifter.

Ansökan barnomsorg

Har du inte tidigare sökt barnomsorg i Götene kommun ansöker du via öppen ansökan eller med blankett.

Autogiro, medgivande

BlankettPDF (pdf, 216.6 kB)

Lämna inkomstuppgift

Schema barnomsorg

Barn i behov av särskilt stöd (bibss), ansökan

Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg, ansökan

Inackorderingstillägg, ansökan

BlankettPDF (pdf, 111.6 kB)

Inflyttningsanmälan

Kulturskolan, anmälan

Ledighet för elev, ansökan

Lovomsorg, ansökan

Praktikersättning, ansökan

Resebidrag för gymnasieelever, ansökan

Skolskjuts, ansökan

Specialkost, ansökan

E-tjänster barnomsorg

Du kan ansöka om plats, säga upp plats, lämna inkomstuppgift, lämna kontaktuppgifter och lämna schema.

Bygga och bo

Anmälan övriga byggärenden (tidigare kallad bygganmälan)

Avfall, eget omhändertagande av hushållsavfall, slam och latrin

Avfall, förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall, ansökan

Avfall, uppehåll i sophämtningen, anmälan

BlankettPDF (pdf, 212.5 kB)

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan (sköts av Lidköping)

Bostadsanpassningsbidrag, fullmakt

BlankettPDF (pdf, 103.1 kB)

Braskamin, anmälan

Bygglov, ansökan

Förhandsbesked, ansökan

Granneintyg

Kontrollansvarig, anmälan

Lägenhetsregister, ajourhållning

Lägenhetsregister, småhus inklusive fritidshus, ajourhållning

Nedtagning av träd på kommunens mark, ansökan

Rivningsplan

BlankettPDF (pdf, 548 kB)

Strandskyddsdispens, ansökan

Ta ned träd på kommunens mark, ansökan

BlankettPDF (pdf, 110.2 kB)

Teknisk beskrivning, bilaga till bygglovansökan

Företag och näringsliv

Brandskydd, redogörelse

Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg, ansökan

Gräva och borra i mark inom tättbebyggt område

Lång och bred transport, ansökan om dispens

Samtycke till att låta minderårig driva rörelse

Serveringstillstånd för alkoholdrycker, ansökan

Fritid och föreningar

Aktivitetsbidrag, ansökan och sammanställning

BlankettPDF (pdf, 27.1 kB)

Aktivitetsbidrag, närvarokort för föreningar

BlankettPDF (pdf, 31 kB)

Aktivitetsbidrag för handikappföreningar

Bibliotek, samtycke för nytt lånekort

BlankettPDF (pdf, 148 kB)

Blankett - under 18PDF (pdf, 154 kB)

Lokal- och anläggningsbidrag, ansökan

Lotteri, försäljning av lotter i fortlöpande verksamhet, ansökan

Lotteri, försäljning av lotter vid ett tillfälle, ansökan

Lotteri, redovisning

Lotteri, sammanställning

Kulturskolan, anmälan

Lönebidrag, ansökan

Projekt- och investeringsbidrag, ansökan

Sociala föreningar, ansökan om bidrag

Tillfällig förläggning i skol- och fritidsanläggningar

InformationPDF (pdf, 151.7 kB)

Träningstider i idrottshallar och gymnastiksalar, ansökan för föreningar

Tävlingstider i idrottshallar och gymnastiksalar, ansökan för föreningar

Tider i Västerbyhallen under jullovet, ansökan för föreningar

Tidsbokning för enstaka tilfällen i idrottshallar och gymnastiksalar

Gator, resor och transporter

Enskild väg, ansökan om bidrag

Färdtjänst, ansökan

Färdtjänst, specialistutlåtande

Gräva och borra i mark inom tättbebyggt område

Lång och bred transport, ansökan om dispens

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan

Resebidrag för gymnasieelever, ansökan

Riksfärdtjänst, ansökan

Skolskjuts, ansökan

Hälsoskydd och livsmedel

Hygienverksamhet, anmälan

Hälsoskyddsverksamhet, anmälan

Dricksvattenanläggning, ansökan eller anmälan

Livsmedelsverksamhet, anmälan

Serveringstillstånd för alkoholdrycker, ansökan

Solarieverksamhet, anmälan

Kommun och politik

Autogiro, medgivande

BlankettPDF (pdf, 216.6 kB)

Medborgarförslag

Månadsrapport - för förtroendevalda

BlankettPDF (pdf, 55.4 kB)

Partistöd, ansökan och redovisning

BlankettPDF (pdf, 32.7 kB)

Reseräkning utanför kommunen - för förtroendevalda

BlankettPDF (pdf, 19.7 kB)

Uppgifter för förlorad arbetsinkomst - för förtroendevalda

BlankettPDF (pdf, 43.7 kB)

Miljöskydd

Avfall, eget omhändertagande av hushållsavfall, slam och latrin

Avfall, uppehåll i sophämtningen, anmälan

BlankettPDF (pdf, 212.5 kB)

Avfall, förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall, ansökan

Avlopp, anläggningsrapport

Avlopp, annan toalett än vattentoalett

Avlopp, enskilt avlopp, ansökan

Cistern, anmälan om Installation

Cistern tagen ur bruk, anmälan

Dagvattenanläggning, anmälan

Djurhållning inom detaljplanerat område, ansökan

Gödselspridning, ansökan om dispens

Kvicksilverförorenade avloppsrör, anmälan om sanering eller utbyte

Köldmedier, anmälan av installation

Köldmedier, årsrapport

Köldmedier, aggregatförteckning

Köldmedier, skrotningsintyg

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Miljörapport för lantbruk

Miljöfarlig verksamhet, anmälan för lantbruk

Muddringsmassor kvittblivning, anmälan

Servisanmälan (anslutning till kommunalt vatten och avlopp)

Spridning av kemiska växtskyddsmedel,

ansökan eller anmälan

Spridning av växtskydds­medel inom vatten­skydds­område, ansökan

Strandskyddsdispens, ansökan

Uppodling av annan mark än jordbruksmark, anmälan

Värmepump, anmälan

Social omsorg

Autogiro, medgivande

BlankettPDF (pdf, 216.6 kB)

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan (sköts av Lidköping)

Bostadsanpassningsbidrag, fullmakt

BlankettPDF (pdf, 103.1 kB)

Ekonomiskt bistånd, ansökan

Ekonomiskt bistånd, fortlöpande, ansökan

Ekonomiskt bistånd, Mina sidor

Färdtjänst, ansökan

Färdtjänst, specialistutlåtande

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan

Praktikersättning, ansökan

Riksfärdtjänst, ansökan

Överförmyndare

Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare

Ansökan om god man, egen ansökan

Ansökan om god man från anhörig

Arvodesräkning, god man för ensamkommande flyktingbarn, kvartal 2017

Arvodesräkning, god man för ensamkommande flyktingbarn, halvår 2018

Intresseanmälan, god man

Medgivande, god man

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

Samtycke till att låta minderårig driva rörelse

Slutfört uppdrag och begäran om entledigande, anmälan till överförmyndaren

Årsräkning och sluträkning, god man

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckning för omyndig

Uttag från spärrat konto, ansökan för förmyndare

Uttag från spärrat konto, ansökan för god man

Årsräkning omyndig

Åtagande som god man, med samtycke

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor