Granskning, Detaljplan för kv. Poppeln m.fl

Förslag till ändring av detaljplan för kv Poppeln m.fl. för granskning.

Granskningstid 2021-03-05 till och med 2021-04-01

Aktuellt förslag

Detaljplanen berör fastigheterna Poppeln 4, Vättlösa 7:29 samt del av Vättlösa 6:56 i Götene tätort. Ändringen syftar till att justera felaktiga utfarter mot väg 2755 samt att möjliggöra lämplig avstyckning. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan. Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Synpunkter

Granskning pågår mellan 2021-03-05 och 2021-04-01 under denna tid har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Du måste lämna skriftliga synpunkter för att senare ha rätt att överklaga detaljplanen. Synpunkterna ska också vara försedda med tydlig avsändare, adress och i förekommande fall fastighetsbeteckning .

Så kan du lämna dina synpunkter

E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Post: Götene kommun

533 80 Götene

Märk gärna ditt brev med Ändring av detaljplan för kv. Poppeln m.fl.

Synpunkter ska inkomit senast den 1 april 2021.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt John Cronqvist.

Tel. 0511-38 60 57, E-post: john.cronqvist@gotene.se

Bilagor

PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.1 MB)

PlankartaPDF (pdf, 9.1 MB)

Ursprunglig planbeskrivning PDF (pdf, 3.2 MB)

 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!