Lyssna

Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Tack vare strandskyddet har alla möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unikt för Sverige.

Strandskyddet skyddar även växter och djur. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga levnadsmiljöer som skapar boplatser och föda. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Strandskyddsområdet

Vid Vänern råder utökat strandskydd på 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Vid vattendrag och dammar är strandskyddet 100 meter.

Du får inte anlägga, gräva eller bygga inom strandskyddsområdet

Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden genom att utvidga din privata hemfridszon. Du får inte heller försämra levnadsförhållanden för växter och djur. Det gäller även om du äger marken.

Exempel på saker du inte får göra i strandskyddsområdet utan dispens.

 • Bygga: hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu.
 • Ändra byggnad eller en byggnads användning: göra förråd till fritidshus, stor tillbyggnad på befintligt hus.
 • Förberedelsearbete: gräva, fälla stora träd, schakta, spränga eller bygga väg.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten från strandlinjen: bygga växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatter, utemöbler, staket, eldstad eller flaggstång
 • Åtgärd som förändrar livsvillkoren för djur och växter: muddring, gräsmatta eller strandkroning

Strandskyddsdispens

Du måste ansöka om dispens från strandskyddet om du ska bygga eller göra åtgärder som kan påverka strandskyddets syfte. Det krävs exempelvis dispens för att göra en tillbyggnad, bygga en brygga, gäststuga, växthus eller förråd.

Dispens ansöker du om hos kommunen i vår E-tjänst.

Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller via Länsstyrelsens webbkarta. I så fall krävs förmodligen dispens från skyddsbestämmelserna. Om du är osäker om vad som gäller är du välkommen att kontakta oss på kommunen.

Länsstyrelsens informationskarta över Västra Götaland.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens

För att få dispens från strandskyddet får den planerade åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för växt- och djurlivet. Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens.

Bor du på Kinnekulle eller inom annat naturskyddat område ska du vända dig till Länsstyrelsen för prövning.

Olika former av naturskydd är naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000, landskapsbildsskydd eller nationalpark.

Kontakta Länsstyrelsens naturvårdsenhet om du har frågor.

Bygglov och strandskyddsdispens

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för ändring av byggnader. Även en mindre byggnad som attefallshus kräver strandskyddsdispens. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.

Andra regler för strandområdet

Du kan behöva tillstånd eller dispens enligt fler bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

 • Arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Kontakta gärna Länsstyrelsens vattenvårdenhet om du behöver hjälp med denna bedömning.
 • Verksamheter som på ett eller annat sätt orsakar utsläpp, till exempel enskilda avloppsanläggningar, kan kräva en särskild prövning, kontakta miljö och hälsoskyddsenheten på kommunen om du har frågor.
 • Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas.

Fri passage

När ett nytt område planeras inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten. Passagen ska vara tillräckligt bred så att allmänheten kan gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

Tomtplats

Tomten är det område där markägaren kan hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Men en tomtplats kan inte nå bortom den egna fastighetsgränsen.

Vid en tomtplatsavgränsning för en strandskyddsdispens ska alltid en fri passage lämnas närmast vattnet.

Hemfridszon

Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!