Lyssna

Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växters och djurs levnadsmiljöer. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd.

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Tack vare strandskyddet har alla möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unikt för Sverige.

Strandskyddet skyddar även växter och djur. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Här kan du få interaktiv utbildning från Strandskyddsdelegationen om vad strandskydd är och vad regleverket innebär (öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut gällande utvidgat strandskydd inom Götene kommun

Länsstyrelsen har den 9 september 2016 fattat nytt beslut om förordnande om utvidgat strandskydd inom Götene Kommun. Klicka på länken för att läsa beslutet med bilagor.

Beslut och Bilagor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsområdet

Strandskyddet i Götene kommun ser ut på två sätt. Vid kommunens åar, bäckar och mindre sjöar gäller 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, vid medelvattenstånd.

Längst med Vänerns kust gäller, 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, vid medelvattenstånd.

På en del ställen i är strandskyddet upphävt, kontakta kommunen om du är osäker på vilket strandskydd som gäller för dig.

Du får inte anlägga, gräva eller bygga inom strandskyddsområdet

Att bygga eller göra förändringar som utökar din tomt är inte tillåtet. Det gäller även om du äger marken. Även åtgärder som förändrar livsvillkoren för växter och djur är förbjudna.

Exempel på saker du inte får göra i strandskyddsområdet utan dispens.

  • Bygga, exempel - hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu.
  • Ändra byggnad eller en byggnads användning, exempel - göra förråd till fritidshus, stor tillbyggnad på befintligt hus.
  • Förberedelsearbete, exempel - gräva, fälla stora träd, schakta, spränga eller bygga väg.
  • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten från strandlinjen, exempel - bygga växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatter, utemöbler, staket, eldstad eller flaggstång
  • Åtgärd som förändrar livsvillkoren för djur och växter, exempel - muddring, gräsmatta eller strandkroning

Dispens - ett måste om du vill bygga eller ändra

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Du kan till exempel få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd om du har godtagbara skäl. Åtgärden får inte försämra för friluftslivet eller för djur och växter.

Dispens ansköker du om hos kommunen.

Bor du på Kinnekulle eller inom annat naturskyddat område ska du vända dig till Länsstyrelsen för prövning.

Olika former av naturskydd är naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000, landskapsbildsskydd eller nationalpark.

Kontakta Länsstyrelsens naturvårdsenhet om du har frågor.

Bygglov och strandskyddsdispens

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för ändring av byggnader. Även en mindre byggnad som Atterfallshus kräver strandskyddsdispens.Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.

Andra regler för strandområdet

Du kan behöva tillstånd eller dispens enligt fler bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

  • Arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Kontakta gärna Länsstyrelsens vattenvårdenhet om du behöver hjälp med denna bedömning.
  • Verksamheter som på ett eller annat sätt orsakar utsläpp, till exempel enskilda avloppsanläggningar, kan kräva en särskild prövning, kontakta miljö och hälsoskyddsenheten på kommunen om du har frågor.
  • Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas.

Fri passage

När ett nytt område planeras inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten. Passagen ska vara minst några tiotals meter bred så att allmänheten kan gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

Tomtplats

Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten är utsläckt. Där har ägaren en hemfridszon (privat zon).

Hemfridszon

Området runt en byggnad eller anläggning där ägaren upplever att hon bör få vara i fred, eller där besökaren upplever att hon tränger sig på. Hemfridszonen är ofta lika med tomtplatsen, och ska i vart fall inte vara större.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!