Lyssna

Träd

Träd har många viktiga egenskaper som vi ibland glömmer bort. De är inte bara vara vackra att titta på utan de kan även bidra med flera värdefulla funktioner.

 • De sänker temperaturen och utjämnar temperaturvariationer i våra orter. Det är viktiga egenskaper då vi går mot ett förändrat klimat. Grönska kan också minska kylbehovet genom att skugga byggnader och på det sättet bidra till samhällets energieffektivisering.
 • De renar luften genom att binda partiklar och giftiga ämnen
 • De dämpar trafikbuller
 • De fördröjer nederbörd, minskar risken för översvämningar och underlättar hanteringen av dagvatten genom att binda vatten. Trädens löv och grenar dämpar även regn som kan erodera marken.
 • Deras rötter stabiliserar och motverkar erosion
 • De är livsmiljö för ett stort antal växter och djur
 • De förskönar och förstärker vårt välbefinnande
 • Träd bidrar alltså med ett flertal viktiga tjänster för vårt samhälle och människors hälsa.

Skyddsvärda träd

Gamla träd är idag en bristvara i lanskapet. De har stor betydelse för både landskapsbild och den biologiska mångfalden. Vissa träd är särskilt värdefulla och ofta nyckeln till bevarandet av många hotade växter och djur. I Sverige finns ett nationellt åtgärdsprogram som syftar till att vårda och bevara de skyddsvärda träd vi har i vårt land. Med skyddsvärda träd menas:

 • Jätteträd
 • Mycket gamla träd
 • Grova hålträd

Äldre träd av alm, ask, rönn, oxel, asp och sälg uppnår sällan de tre egenskaperna ovan men är en bristvara i vårt landskap och därför alltid värdefulla att värna.

Även döda träd utgör en viktig livsmiljö för många arter. Idag är död ved en stor bristvara och flertalet hotade arter är knutna till döda träd.

I Sverige finns en stor andel av Europas jätteträd och vi har ett stort internationellt ansvar att värna och vårda dessa, så att de även i framtiden kan glädja fåglar, svampar, lavar och kommande generationer. 

Hur kan vi hjälpa till för att bevara skyddsvärda träd?

Om ett gammalt träd riskerar att falla är det ofta möjligt att beskära eller stabilisera trädet istället för att fälla hela trädet.

Låt gärna döda träd stå och låt död ved finnas kvar på de platser där det är möjligt.

Bevara och vårda yngre träd som kan efterträda de gamla träden. Många arter riskerar att dö ut om de gamla träden försvinner.

Uppmärksamma värdefulla träd genom att rapportera in till Artportalen.

Det finns möjlighet att söka bidrag för vissa åtgärder som gynnar skyddsvärda träd. Till exempel kan du få bidrag för att röja fram träd i skog eller återskapa betesmarker där det finns skyddsvärda träd. 

Vill du läsa mer?

Läs mer om Naturvårdsverkets samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd. 

Om du vill veta mer om vilka skyddsvärda träd som finns i kommunen, eller om du vill rapportera in ett värdefullt träd, så kan du gå in på Artportalen. Det är en samlingsplats för uppgifter om Sveriges växter, djur och svampar.

Gå till Artportalens hemsida. 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!