Lyssna

Pollinatörer

Det är akut brist på mat och boplatser för våra livsviktiga pollinatörer. Inga pollinatörer betyder inga växter, inga djur och inga människor. Därför arbetar vi aktivt med att skapa ytor där pollinatörerna trivs och kan hitta mat och skydd.

Vad är pollinatörer?

En pollinatör är ett djur som överför pollen från en blommande växts ståndare (hanorgan) till pistillen (honorgan) för att växten ska kunna föröka sig. Den processen kallas för pollinering och därför kallas de djur som utför den här processen för pollinatörer.

Det finns många olika typer av pollinatörer men de man vanligtvis tänker på är:

  • bin
  • humlor
  • fjärilar

Men även andra djur som blomflugor och skalbaggar pollinerar växter.

Pollinatörerna är hotade

Det svenska landskapet har under en längre tid förändrats. Förr fanns det gott om blommande ängar och betesmarker med stor mångfald av blommor och växter.

Idag har stora områden förvandlats till åkrar eller skogsplanteringar och det finns färre blomrika miljöer, våtmarker, marker med öppen sand och död ved där pollinatörerna kan hitta mat och boplatser.

Även en ökad använding av kemiska växtskyddsmedel, invasiva arter och klimatförändringar drabbar våra livsviktiga pollinatörer hårt.

Svåra följder för livsmedelsförsörjningen

Hoten mot pollinatörerna innebär en förlust av biologisk mångald men kan även få långsiktigt svåra följder för livsmedeslförsörjningen. Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är beroende av insektspollinering. Både kvaliteten och kvantiteten förbättras av pollinering.

Så mycket som 90 procent av den C-vitamin som vi människor konsumerar kommer från grödor som är beroende av insektspollinering. Även bristen på viktiga näringsämnen som A-vitamin, järn och folsyra skulle öka om det inte fanns pollinatörer.

Illustration av ett honungsbi.

Vad gör kommunen för att rädda pollinatörerna?

Vi låter bli att klippa en del grönytor så att de kan bli ängsmarker där pollinatörerna kan hitta föda och boplatser.

I slutet av sommaren när blommingen är över slår vi ängsmarkerna. Det gör så att jorden magras ut och ogräs får svårare att få fäste. Det ger ängsväxternas frön en god chans inför nästa sommar.

Vad kan du göra för att hjälpa pollinatörerna?

Det finns flera sätt att hjälpa våra pollinatörer. Här följer några tips:

  • Bygg ett bihotell
  • Låt en del av trädgården vara ostörd och orörd
  • Plantera växter som bin, humlor och fjärilar behöver
  • Anlägg en bivattnare genom att lägga små stenar eller kulor i en skål eller fat och fyll på med vatten
  • Klipp delar av gräsmattan mer sällan så att maskrosor, tusenskönor och andra godisväxter för pollinatörerna får stå kvar
  • Använd inte bekämpningsmedel och insektsgifter

Källor: Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!