Platåberget Kinnekulle - restaurering och bevarande

Den 26 september 2007 var det avslutning av projektet "Platåberget Kinnekulle - restaurering och bevarande" på Kinnekulle. I sex år har det pågått och kostat över 50 miljoner kronor.

Ekar på Kinnekulle.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ansvaret för projektet med Götene kommun och Skogsstyrelsen som partners. Medverkan av markägare, djurhållare och boende på Kinnekulle har varit en viktig del i projektet.

Hälften av medlen har finansierats av EU-fonden LIFE-natur. Resterande del har finansierats av:

  • Naturvårdsverket 34 %
  • Länsstyrelsen Västra Götalands län 12 %
  • Skogsstyrelsen 2 %
  • Götene kommun 2 %
  • Västra Götalandsregionen 0,4 %

Inom projektet har bland annat stora arealer alvarmark och trädklädd betesmark restaurerats, betesmarker har stängslats in, djurstallar har byggts, ett flertal naturreservat och biotopskydd har bildats och informationsmaterial har tagits fram.

Hela Kinnekulle ingår i ett stort nätverk av värdefulla naturområden inom EU, som kallas Natura 2000 och som beskriver särskilt skyddsvärda arter och miljöer. Många av dessa värdefulla miljöer finns just på Kinnekulle.

Bakgrunden till att Natura 2000 bildades är att människans påverkan på naturen hela tiden ökar. Detta leder till att livsmiljöerna för vilda växter och djur krymper i snabb takt i Europa och i övriga världen. Inom Eu har man därför beslutat att alla medlemsländer ska bidra till Natura 2000-nätverket och utse områden där naturvärden ska bibehållas och utvecklas.

På Kinnekulle finns en ovanlig koncentration av värdefull natur och ett stort antal sällsynta växter och djur. Det är vårt ansvar att se till att även framtida generationer kan få chansen att ta del av denna rika och för oss människor nödvändiga biologiska mångfald. Som exempel kan nämnas Kinnekulles västsida som är ett av Europas vackraste och mest värdefulla ek -områden med cirka 1500 grova ekar. De här ekarna är lika ovanliga som pandor och tigrar.

På Kinnekulle går naturen och kulturen hand i hand. Det finns ingen helt orörd natur på berget och många av de vackra naturmiljöer som vi kan njuta av idag är resultatet av gamla tiders markanvändning. Historisk markanvändning, bergets speciella geologiska uppbyggnad och dagens skötsel har stor betydelse för Kinnekulles utseende idag.

Stora delar av Kinnekulle har blivit naturreservat, där det finns planer för hur markerna ska skötas för att de höga naturvärdena ska kunna bibehållas och utvecklas. I dessa marker är man välkommen ut och i det informationsmaterial som finns framtaget kan man läsa om besöksmålen och välja lämpliga förslag på promenadvägar.

På medborgarkontoret finns en broschyr, framtagen i projektet, med tillhörande karta. Den är gratis, passa på att ta en.

Mer information

Bild som beskriver Kinnekulles uppbyggnad nedifrån: Urberg, Sandsten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer och Trapp - diabas.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!