Lyssna

Naturvård

Mark- och vattenanvändningen i kommunen sker så långt möjligt utifrån ett ekologiskt, långsiktigt perspektiv.

Kommunen och länsstyrelsen bevakar att viktiga naturtyper bevaras och återskapas. Naturvården är  en naturlig del i vår planering av mark - och vattenområden. Kommunen utför praktiska naturvårdsåtgärder genom kommunens natur- och fornvårdslag. Vi ombesörjer bland annat vassröjning inom Vänerns strandnära områden.

Det finns många olika naturtyper i kommunen, som är värdefulla var och en på sitt sätt. Till största delen är vårt landskap påverkat av människan och behöver skötsel för att bibehålla sina värden. I vissa opåverkade områden lämnas naturen för fri utveckling.

Kontakt

Anders Jonsson, ansvarig natur- och fornvårdslaget
Telefon: 0511-329 26
E-post: anders.jonsson@skara.se

Karolina Ringdahl, kommunekolog
Telefon: 0511-38 62 32
E-post: karolina.ringdahl@gotene.se

Naturen i kommunen

Götene kommun har en alldeles unik topografi eftersom en stor del av landskapet karaktäriseras och påverkas av platåberget Kinnekulle, vars olika bergartslager ger möjlighet till mycket varierande förhållanden.

Kinnekulle omges av en till stor del sammanhängande odlingsbygd.

Kommunen har cirka fem mil kust utmed Vänern med klippor, öppna berghällar, skogbevuxna öar och stränder.

Landskapet präglas också av åraviner i odlingslandskapet och de största åarna är Sjöråsån och Mariedalsån.

Några pärlor

Mariedalsån med Sörboleden: Här kan man börja sin vandring vid Dala kvarn sydväst om Lundsbrunn och vandra i Mariedalsåns åravin med många olika sorters lövträd och en rik växtlighet.

I ravinen finns en stor mängd olika trädsorter som ask, ek, lönn, fågelbär, gråal , klibbal, asp björk, rönn och sälg. Enstaka askar och ekar är mycket gamla och grova.

Åravinen är en viktig miljö för många fuktälskande växter som kabbeleka, gullpudra, svalört och strutbräken. Här finns också intressanta och sällsynta mossor, lavar och svampar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!