Förorenade områden

Med förorenade områden avses markområden, grundvatten, ytvatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön.

Bestämmelser om efterbehandling och ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalken.

Ansvar


Huvudprincipen är att den som har förorenat ska svara för saneringen. Finns det inte någon ansvarig verksamhetsutövare övergår ansvaret till den som äger fastigheten, om den förvärvats efter den 31 december 1998.

Anmälan


Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till Miljö-Hälsa.

Upplysningsskyldighet


Om en verksamhetsutövare eller fastighetsägare upptäcker en förorening på fastigheten skall Miljö-Hälsa genast underrättas. Detta gäller oavsett om området tidigare ansetts som förorenat.

Förorenade områden i Götene


Det är främst historiska synder från kalk, alun och oljeframställning runt Kinnekulleberget det vill säga rödfyrhögar samt föroreningar vid sågverk med impregneringsverksamhet. Länstyrelsen och SGU har undersökt och bedömt riskerna med rödfyr.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!