Värmepump

Värmepumpar kan ta värme från luft, vatten, jord eller berg och det finns många olika på marknaden. Installation av en värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för bland annat dricksvattenförsörjningen i närområdet, vilket i sin tur kan leda till skadeståndanspråk från kringboende. Du som anläggningsägare är alltid ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår under installationen eller i samband med drift.

Om värmepumpsinstallationen ersätter oljeeldning ska anmälan om att cistern tas ur bruk skriftligen meddelas Miljö-Hälsa.

Anmälan

 • För installation av en värmepump för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden. För anläggningar med en uteffekt över 10 MW gäller delvis andra regler. Kontakta Miljö-Hälsa för mer information.
 • Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid, minst fyra veckor innan installationen påbörjas och görs på särskild blankett som tillhandahålls av Miljö-Hälsa. En fullständig anmälan/ansökan kortar handläggningstiden!

Till anmälan: 

 • Situationsplan där följande framgår: Borrhåls- och kollektorplacering, vattentäkt och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrplatsen, vattendrag samt byggnader, tomtgränser och vägar.
 • Skriftlig överenskommelse om planer finns på att nyttja annans mark eller vattenområde för hela eller delar av anläggningen. 
 • Medgivande från grannar vid placering av borrhål/kollektor närmare än 10 meter från tomtgräns.

Utebliven anmälan

 • Utebliven anmälan medför att en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor ska betalas av den avgiftsskyldige. Utebliven ansökan vid tillståndsplikt medför en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Att tänka på inför installationen

 • Begär att få tydliga drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det framgår vad som ska göras om det blir ett driftavbrott och/eller köldbärarvätska läcker ut.
 • Avstånd till vattentäkt ska vara minst 30 meter och för avloppsanläggning ska det vara minst 20 meter för att undvika påverkan. Risk för påverkan på vattentäkt finns dock på avstånd över 100 meter. Energibrunnen bör placeras nedströms gentemot vattenbrunn och uppströms mot avloppsanläggning.
 • Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.
 • Dräneringar, el- och telekablar och VA-ledningar på fastigheten ska identifieras före borrning/nedläggning av kollektorslang. Eventuella skador ansvarar fastighetsägaren för.

Skyddsområde för grundvattentäkt

Inom skyddsområde för grundvattentäkt ställs högre krav på försiktighetsåtgärder. För att anlägga en energibrunn inom sådant område krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Anläggande av energibrunn inom primär skyddszon för vattentäkt medges ej.

För dig som ska installera bergvärme

 • Ta reda på om det finns några certifierade brunnsborrare i din kommun eller i någon grannkommun.
 • Brunnsborraren skall följa kriterierna för Normbrunn 16. Normbrunn 16 är en sammanställning av de krav som bör gälla för att säkerställa en väl fungerande energikälla till kunden samt minimera riskerna för påverkan av grundvatten vid utförande av en energibrunn, gjord av Sveriges geologiska undersökning (SGU).
 • Borrvattnet skall avslammas innan det leds ut. Om borrvattnet kommer att avledas till dagvattnet behöver du kontakta kommunens Vatten och avloppsavdelning.
 • En bergvärmepump utnyttjar den energi som finns i berggrunden. Temperaturen i omgivande mark kan påverkas av borrhålet. För att effekten i ett borrhål inte ska minskas rekommenderas ett avstånd på cirka 20 meter mellan två borrhål, det vill säga mellan ditt och grannens eventuella borrhål.
 • Brunnsborraren bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador.

För dig som ska installera jordvärme

Märk ut platsen för kollektorslangen med plastband och se till att få en bra ritning över anläggningen.

Elinstallation

Kontakta alltid elnätsägaren för att bekräfta att elnätet klarar belastningen från värmepumpen.

Energirådgivning

Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet, ekonomi och konverteringsbidrag kan ställas till kommunens energirådgivare.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!