Tillståndsbefriade ärenden

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad, behöver i de flesta fall bygglov eller göra en anmälan, som skickas till kommunens miljö- och bygglovnämnd.

Följande är dock tillståndsbefriade åtgärder:

 • Komplementbyggnader "Friggebodar", Dessa får tillsammans, inte överstiga 15 kvm/villatomt. Skall placeras i nära anslutning till bostadshuset. Nockhöjden får inte överstiga 3.0 m.
 • Enkelt skärmtak, max 15 kvm/villatomt, och som sträcka sig högst 3,6 m ut från bostadshuset.
 • Mur eller plank för att anordna en skyddad uteplats, och som sträcker sig högst 3,6 m ut från huset. Höjden får högst vara 1,8 m.
 • Staket högst 1,2 m (i gatukorsningar gäller högst 0,8 m över gatan, 10 m åt vardera håll.)
 • Ta bort, eller bygga upp en icke bärande innervägg.
 • Invändig målning- tapetsering- och annan beklädnad.
 • Byta eller renovera en liten begränsad del av vatten-, avlopp- eller ventilationsanordningar.
 • Måla fasad i samma eller liknande kulör som befintligt.
 • Byta tak till samma material och kulör som tidigare.
 • Uppföra spaljé för växter (minst 50% genomsiktligt, annars tillstånd)
 • Uppföra pool, dock krävs tillstånd för plank- och eller tak vid pool
 • Byta befintlig braskamin/insats, till likvärdig (samma effekt, bränsle, storlek och rökgastemperatur)
 • Att utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse, göra en liten tillbyggnad, utöver vad som finns bygglov till. Tillbyggnaden får vara max 30% av bostadens ursprungliga byggnadsarea, dock högst 50 kvm.
 • Att utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse, uppföra en liten ekonomibyggnad, utöver vad som finns bygglov till. Byggnaden får vara max 30% av bostadens ursprungliga byggnadsarea, dock högst 50 kvm.
 • Uppföra byggnader för jord- eller skogsbrukets behov. Befrielsen gäller strikt för dessa kategorier. Befrielsen gäller inte för fastighet som endast är klassade som jordbruksfastighet. Kravet är att man bedriver jord- eller skogsbruk. Hästnäringen är inte heller befriad.
 • Riva en byggnad som är tillståndsbefriad enligt ovan. I övrigt krävs rivningslov.
 • Uppföra två (2) takkupor. Om du redan har en (1) takkupa får du bara bygga ytterligare en. Åtgärdern får inte innebära att något ingrepp sker i den bärande konstruktionen.
 • Strandskyddsdispens krävs inte, om byggnaden är belägen mer än 100 m från vattendrag, sjöar och bäckar i allmänhet, men dock 300 m från Vänern.
 • OBS! Strandskyddsdispens behövs alltid om byggnaden ligger mindre än 300 meter från Vänern, eller 100 meter från annat vattendrag, även om det inte krävs andra tillstånd. (blankett för strandskyddsdispensPDF (pdf, 181.1 kB))

I samtliga ovanstående fall krävs dock alltid berörd grannes skriftliga medgivande, om åtgärden sker närmare tomtgräns än 4,5 m.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 06 september 2017