Livsmedel

Offentlig livsmedelskontroll - Vad är det?

Offentlig livsmedelskontroll ska se till att ingen blir lurad eller sjuk när man konsumerar livsmedel.

Ansvaret för kontrollen är uppdelad mellan tre olika aktörer:

1. Livsmedelsverket (SLV) har det övergripande ansvaret i Sverige för livsmedelskontrollen och bestämmer hur kontrollen fungerar och utförs. Livsmedelsverket utför endast praktisk kontroll på de anläggningar som behöver ett godkännandenummer. Anläggningar som behöver ett godkännandenummer är anläggningar som hanterar animalier (slakterier/större styckningsanläggningar eller mejerier).

2. Kommunen har ansvaret för att utföra kontroll på de flesta livsmedelsanläggningar, och kommunens livsmedelsinspektörer ser till att alla livsmedelsverksamheter följer gällande lagar och regler. Det är till kommunens livsmedelsinspektörer man kan vända sig till om man har frågor om livsmedelskontrollen.

3. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskyddet, foder och primärproduktion av livsmedel såsom grönsaker och icke-smaksatt honung. Länstyrelsen utför också revisioner hos kommunen för att kontrollera att kommunen genomför livsmedelskontrollen på ett rättsäkert och effektivt sätt.  

Hur jobbar kommunen med livsmedelskontroll?

Alla som driver eller tar över en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till kommunens livsmedelskontroll. Varje verksamhet som hanterar livsmedel ska också vara registrerad hos kommunen. Det kan finnas undantag från registrering, men det är alltid kommunens livsmedelsinspektörer som gör bedömningen om att en verksamhet inte behöver registreras. Är du osäker om du behöver registrera dig eller inte, kan du alltid fråga kommunens livsmedelsinspektörer som du når via Medborgarkontoret.

Alla besök i din verksamhet är oanmälda och inspektören kan dyka upp när du har som mest att göra. Detta är ett lagkrav, men vi livsmedelsinspektörer gör alltid vårt bästa för att kontrollen ska gå så smidigt som möjligt. Många kontrollpunkter kan kontrolleras utan att verksamhetsutövaren är med och många frågor kan följas upp även efter besöket. Ibland använder även livsmedelsinspektören provtagning som ett hjälpmedel i kontrollen.

Hur mycket kontroll av min verksamhet får jag?

Livsmedelskontrollen är riskbaserad. Det betyder att att varje verksamhet bedöms, riskklassas, uifrån vad verksamheten gör, hur många som skulle drabbas ifall något blir fel och om man vänder sig till kunder som är särskilt känsliga. Utformar man egen märkning eller presentation av sina livsmedel får man också ytterligare kontrolltid. Riskklassningen är baserad på en vägledning från Livsmedelsverket och en verksamhet kan få mellan 0,5 timmar till 30 timmar kontrolltid.

Varje kontrolltimme debiteras i enlighet med kommunens gällande timtaxa som indexjusteras varje år.

Vad händer om ett fel eller en brist upptäcks vid kontroll av min verksamhet?

Livsmedelsföretagaren är skyldig att åtgärda fel och brister. Vid mindre allvarliga avvikelser kan det ofta räcka med att man åtgärdar avvikelserna tills nästa besök av livsmedelskontrollen. Vid allvarliga avvikelser kan livsmedelskontrollen förelägga verksamheten att åtgärda bristerna eller lägga förbud på hela eller delar av verksamheten tills bristerna är åtgärdade. Skulle verksamheten inte åtgärda sina brister kan verksamheten beläggas med ett så kallat vite. Det innebär att verksamheten bötfälls varje gång en livsmedelsinspektör ser att bristen kvarstår vid ett besök. En verksamhetsutövare kan också åtalas enligt livsmedelslagen. Sedan årskiftet är även fängelsestraff infört i straffskalan för allvarliga brott mot livsmedelslagen.

Ägarbyte eller byte av organisationsnummer?

Det är viktigt att komma ihåg att en livsmedelsregistrering är knuten till företagets organisationsnummer och inte exempelvis en lokal. Därför upphör en registrering att gälla vid byte av organisationsnummer och man behöver registrera sig på nytt om man byter organisationsnummer. Man behöver alltid registrera sig när man startar ny livsmedelsverksamhet.  Upphör du med din verksamhet ska du alltid anmäla det till Miljö-Hälsa. Din skyldighet att betala den årliga avgiften för kontrolltid upphör kommande årskifte efter anmälan om upphörande av verksamhet.

Mer att tänka på är du startar verksamhet

Beroende på vilken typ av livsmedelsverksamhet du ska starta kan du behöva ytterligare tillstånd. Serveringstillstånd för alkohol hjälper alkoholinspektören dig med. Bygglov och bygganmälan söker du hos Samhällsbyggnad, Plan-Bygg. De har också hand om permanent tillstånd för hantering av brandfarliga varor, till exempel gasol. Ska du installera köldmedier hjälper miljöinspektören dig med rätt tillstånd. Har du frågor om utrymmningsvägar eller brandskydd ska du prata med Räddningstjänsten.

Hjälp! Vart kan jag få mer information?

Har du fler frågor kan du alltid prata med kommunens livsmedelsinspektörer. Du når oss via Medborgarkontoret.

På Livsmedelsverkets hemsids finns också mer information om gällande lagkrav, sök svar på deras Kontrollwiki.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!