Lyssna

Detaljplan för Götene 2:2 m.fl. Biogasanläggning

Detaljplanen är antagen men överklagad till mark- och miljödomstolen.

Aktuellt förslag

Detaljplanen berör del av Götene 2:2 och Fullösa 3:11. Planområdet ligger cirka 700 meter norr om Götene tätort, norr om Västerbyverket. Planförslagets syfte är att möjliggöra etableringen av en biogasanläggning. Verksamheten planerar tillverkning och försäljning av fossilfri förvätskad gas. Samtidigt kan biogödsel levereras till jordbruket.

Detaljplanen tillåter sådan verksamhet som alltid ska antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som finns utställd med planförslaget. Den samlade bedömningen är att planförslaget ger stora positiva konsekvenser för klimatet och utsläpp till luft som minskar. I övrigt blir konsekvenserna obetydliga eller små.

Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.

Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Elin Perjos.

Tel. 0511-38 60 68, E-post: elin.perjos@gotene.se

Bilagor

Planbeskrivning Pdf, 5.7 MB. (Pdf, 5.7 MB)

Plankarta Pdf, 852.4 kB. (Pdf, 852.4 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 398.3 kB. (Pdf, 398.3 kB)

Strategisk miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB)

Granskningsutlåtande Pdf, 296.8 kB. (Pdf, 296.8 kB)

Utredningar

Lokaliseringsstudie Pdf, 911.3 kB. (Pdf, 911.3 kB)

Naturvärdesinventering Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Geoteknisk undersökning Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Arkeologisk utredning Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

Bullerutredning Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

Dagvattenutredning Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Olycksriskanalys Pdf, 961.9 kB. (Pdf, 961.9 kB)

Riskanalys Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

PM Riskhänsyn Pdf, 424.3 kB. (Pdf, 424.3 kB)

Luktutredning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Släckvattenutredning Pdf, 885.6 kB. (Pdf, 885.6 kB)

Bärighetsutredning Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Förstärkningsbehov Värmevägen Pdf, 746.6 kB. (Pdf, 746.6 kB)

Kapacitetsberäkningar Pdf, 222.1 kB. (Pdf, 222.1 kB)

Salmonella Pdf, 183 kB. (Pdf, 183 kB)


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!