Lyssna

Upphävande av del av byggnadsplan för Brännebrona samhälle

Laga kraft 2021-11-04.

Aktuellt förslag

Fastighetsägaren har önskemål om att bygga ut sitt bostadshus som ligger på Brännebrona 1:34 och Brännebrona 17:1. Fastigheterna omfattas av byggnadsplan för Brännebrona samhälle och reglerar tilltänkt utbyggnadsområde som prickmark och natur. Regleringarna i byggnadsplanen är i nuläget ett hinder för den sökandes planerade åtgärder. Områdets karaktär och prägel lär inte förändras inom en överskådlig framtid. Aktuellt område består av och ligger i anslutning till bebyggelse med lantlig karaktär som inte är reglerad genom detaljplan. De åtgärder som fastighetsägaren planerar kräver inte en detaljplan.

Kommunen bedömer att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan om det genomförs. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Handlingar tillhörande detaljplanen finns tillgängliga nedan.

Du kan även be att få de skickade med post, skicka då din förfrågan till: miljo‑ochbygglovnamnden@gotene.se.

Tillhörande handlingar

Gällande byggnadsplan Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

Planbeskrivning Pdf, 1013.1 kB. (Pdf, 1013.1 kB)

Plankarta Pdf, 18.6 MB. (Pdf, 18.6 MB)

Frågor

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt John Cronqvist.

Tel. 0511-38 60 57, E-post: john.cronqvist@gotene.seRelaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!